Zbawienie Narodu Wybranego przez Boga
Czy chcesz zareagować na tę wiadomość? Zarejestruj się na forum za pomocą kilku kliknięć lub zaloguj się, aby kontynuować.

Go down
avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 771
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Księgi Prorockie - ciekawe wersety.  - Page 2 Empty Re: Księgi Prorockie - ciekawe wersety.

on 3rd Październik 2020, 12:08
Message reputation : 100% (2 votes)
Księga Daniela
Rozdział 12 :

(13) Ale ty idź i odpoczywaj, albowiem są jeszcze dni i okresy do wypełnienia się końca; i powstaniesz do swego losu na końcu dni.


Daniel powstanie do swego losu "na koncu tych dni ".

Objawienie mówi nam o tym .

Objawienie Isusa
Rozdział 11:

(14) Drugie "biada" minęło; oto nadchodzi szybko trzecie "biada".

(15) I zatrąbił siódmy anioł; i odezwały się w niebie potężne głosy mówiące: Panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i Pomazańcowi jego i królować będzie na wieki wieków.

(16) A dwudziestu czterech starszych, którzy siedzą na tronach swoich przed Bogiem, upadło na oblicza swoje i oddało pokłon Bogu,

(17) Mówiąc: Dziękujemy ci, Panie, Boże Wszechmogący, który jesteś i byłeś; że przejąłeś potężną władzę swoją i zacząłeś panować;

(18) I popadły w gniew narody, lecz i twój gniew rozgorzał, i nastał czas sądu nad umarłymi, i oddawanie zapłaty sługom twoim prorokom i świętym, i tym, którzy się boją imienia twego, małym i wielkim, oraz wytracenia tych, którzy niszczą ziemię.

(19) I otworzyła się świątynia Boża, która jest w niebie, i ukazała się Skrzynia Przymierza jego w świątyni jego; i zaczęło się błyskać i głośno grzmieć, i przyszło trzęsienie ziemi, i spadł wielki grad.

Gdy zatrąbi siódmy anioł po zmartwychwstaniu dwóch świadków gdy upłynie 1260 dni czyli czas ,czasy i pół czasu nastanie m.in. czas zapłaty dla proroków.

Nastąpi trzecie biada czyli ostateczny sąd nad Bestią, jej królestwem i tymi co przyjmą znamię o którym mowa w 13 rozdziale .

Objawienie nazywa to siedmioma ostatecznym czaszami gniewu Bożego wylaanych przez siedmiu aniołów .

Objawienie Isusa
Rozdział 15:

(1) I widziałem inny znak na niebie wielki i dziwny: siedmiu aniołów z siedmiu ostatnimi plagami, gdyż na nich zakończył się gniew Boży.

(2) I widziałem jakby morze szkliste zmieszane z ogniem, i tych, którzy odnieśli zwycięstwo nad zwierzęciem i jego posągiem, i nad liczbą imienia jego; ci stali nad morzem szklistym, trzymając harfy Boże.

Dalszy rozdział 16 szczegółowo przybliża nam ten okres po 1260 dniach prorokowania i zmartwychwstaniu dwóch świadków .Księga Daniela rozdział 12 podaje nam że będzie 65 dodatkowych dni prócz 1260 czasu gdy Bestii będzie dane działać.

To zadziwiające jak skonstruowane są proroctwa Boże!

http://www.bibliamesjanska.com/Ap/16.html

Rozdział 16 mówi nam o wydarzeniach po 1260 dniach , gdy będą ginąć oddający część Bestii a zwycięzcy nad liczba jej imienia będą tryumfować trzymając "harfy Boże " ..ponieważ przeszli już do żywota ponosząc śmierć za wierność wobec Boga i Syna jak mówi nam rozdział 15 ...

http://www.bibliamesjanska.com/Ap/15.html

Wspomnę jeszcze dla porządku że wydarzenia z 8 i 9 rozdziału będą się dziać podczas 42 miesięcy czyli 1260 dni i wtedy nastąpi pierwsze biada .

9:

(12) Jedno "biada minęło; oto nadchodzą jeszcze po tamtym dwa następne "biada".

Drugie biada minie po zmartwychwstaniu dwóch świadków po zakończeniu okresu 1260 dni

11:

(11) Lecz po upływie trzech i pół dnia wstąpił w nich duch żywota z Boga i stanęli na nogi swoje, i strach wielki padł na tych, którzy na nich patrzyli.

(12) I usłyszeli głos donośny z nieba, mówiący do nich: Wstąpcie tutaj! I wstąpili do nieba w obłoku, nieprzyjaciele zaś ich patrzyli na nich.

(13) I w tejże godzinie powstało wielkie trzęsienie ziemi, i dziesiąta część miasta zawaliła się, i zginęło w tym trzęsieniu ziemi siedem tysięcy ludzi, pozostali zaś przerazili się i oddali cześć Bogu nieba.

(14) Drugie "biada" minęło; oto nadchodzi szybko trzecie "biada".

Zatem trzecie biada jest zarezerwowane na czas ostatecznego gniewu Bożego o czym informuje nad rozdział 16.

Czytajcie proroctwa Objawienia ponieważ  ...nie są one zapieczętowane dla tych którzy nie łamią Prawa Boga naszego na co zwrócił uwagę dziś Henryk...

...a proroctwa Daniela zostały właśnie przed nami rozpieczętowane:

https://zbawienie.forumotion.com/t360p150-henryk-posty#19038Objawienie Isusa
Rozdział 22:

(6) I rzekł do mnie: Te słowa są pewne i prawdziwe, a Pan, Bóg duchów proroków posłał anioła swego, aby ukazać sługom swoim, co musi się wkrótce stać.

(7) I oto przyjdę wkrótce. Błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi.

(Cool A ja, Jan, słyszałem i widziałem to. A gdy to usłyszałem i ujrzałem, upadłem do nóg anioła, który mi to pokazywał, aby mu oddać pokłon.

(9) I rzecze do mnie: Nie czyń tego! Jestem współsługą twoim i braci twoich, proroków, i tych, którzy strzegą słów księgi tej, Bogu oddaj pokłon!

(10) I rzecze do mnie: Nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi! Albowiem czas bliski jest.

(11) Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi, lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca.

(12) Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku.

(13) Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec.

(14) Błogosławieni ci, którzy wykonują jego przykazania, aby mieli prawo do drzewa życia i aby mogli wejść przez bramy do miasta._________________
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie!  


(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!(2 Ezdrasza)

(20) Mówi TEN, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź , Panie Isusie!(Objawienie Isusa Chrystusa)https://arzareth.home.blog

thewordwatcher likes this post

avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 771
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Księgi Prorockie - ciekawe wersety.  - Page 2 Empty Re: Księgi Prorockie - ciekawe wersety.

on 6th Październik 2020, 05:53
Message reputation : 100% (2 votes)
1 Księga Henocha
Rozdział 27:

27.

1 Wtedy zapytałem: "Do czego służy ta błogosławiona ziemia, pełna drzew? Na co służy ta przeklęta dolina?"

2 Wówczas Rafał, jeden ze świętych aniołów, który był ze mną, odpowiadając mi rzekł: "Ta przeklęta dolina przeznaczona jest dla przeklętych na wieki. Tutaj zostaną zgromadzeni wszyscy, którzy swymi ustami wypowiadali przeciwko Panu nieodpowiednie słowa i surowo mówili o Jego chwale. Tu zostaną zgromadzeni i tu będzie miejsce ich sądu.

3 W dniach ostatecznych pojawi się przed sprawiedliwymi obraz sprawiedliwego sądu nad nimi na wieki wieków. Tutaj sprawiedliwi będą błogosławić Pana Chwały, Wiecznego Króla.

4 W dniu sądu nad nimi będą błogosławić Go ze względu na Jego litość, zgodnie z wyznaczonym im przez Niego losem.

5 Wówczas ja sam błogosławiłem Pana Chwały i zwróciłem się do Niego i zaintonowałem odpowiedni hymn pochwalny.


Księga Daniela
Rozdział 12 :
(1) A w tym czasie powstanie wielki książę Michał, który opiekuje się synami twojego ludu i nastanie czas ucisku, takiego ucisku, jakiego nie było od czasu, gdy istniał naród na ziemi aż do tego czasu: w owym czasie ocalony będzie lud twój, każdy, który jest zapisany w księdze.

(2) A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzi się, niektórzy do życia wiecznego, a niektórzy na hańbę i wieczny wstyd.

Objawienie Isusa
Rozdział 11:

(15) I zatrąbił siódmy anioł; i odezwały się w niebie potężne głosy mówiące: Panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i Pomazańcowi jego i królować będzie na wieki wieków.

(18) I popadły w gniew narody, lecz i twój gniew rozgorzał, i nastał czas sądu nad umarłymi, i oddawanie zapłaty sługom twoim prorokom i świętym, i tym, którzy się boją imienia twego, małym i wielkim, oraz wytracenia tych, którzy niszczą ziemię.

Księga Joela
Rozdział 3:

(19) Tłumy i tłumy zebrane w Dolinie Sądu, bo bliski jest dzień Pana w Dolinie Sądu.

(20) Słońce i księżyc będą zaćmione, a gwiazdy stracą swój blask.

(21) Pan zagrzmi z Syjonu i wyda swój donośny głos z Jeruzalemu, tak że zadrżą niebiosa i ziemia. Lecz dla swojego ludu Pan jest ucieczką i twierdzą dla synów Izraela.

Objawienie Isusa
Rozdział 16:

(16) I zgromadził ich na miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armagedon.

Jak sami się dowiadujemy przed 1000 letnim Królestwem nastąpi już częściowe wykonanie kary na nieżyjącej części złoczyńców oraz nagroda dla również już nieżyjącej części sprawiedliwych i zapłata dla proroków Bożych .

Księga Daniela
Rozdział 12:

(13) Ale ty idź i odpoczywaj, albowiem są jeszcze dni i okresy do wypełnienia się końca; i powstaniesz do swego losu na końcu dni.

Oczywiście zapłata dla żyjących także dla każdego wedle uczynki jego .

Chwała Bogu naszemu i cześć na wieki wieków za Jego sprawiedliwy sąd!

Czuwajmy !


Objawienie Isusa
Rozdział 16:

(15) Oto przychodzę jak złodziej; błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego.  

_________________
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie!  


(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!(2 Ezdrasza)

(20) Mówi TEN, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź , Panie Isusie!(Objawienie Isusa Chrystusa)https://arzareth.home.blog

thewordwatcher likes this post

avatar
BartekBartosz
Liczba postów : 771
Join date : 01/08/2019
Skąd : Arzareth/Ziemia Lubuska
https://arzareth.home.blog/

Księgi Prorockie - ciekawe wersety.  - Page 2 Empty Re: Księgi Prorockie - ciekawe wersety.

on 12th Październik 2020, 10:19
Message reputation : 100% (2 votes)
Dlaczego Bóg pozwolił aby Żydzi (Edom) podszyli się pod Izraela (Słowian) Naród Wybrany ?

Księga Powtórzonego Prawa
Rozdział 32 :

(21) Pobudzili mnie do zazdrości tym, co nie jest bogiem, Podniecili mnie marnościami swoimi, Więc i Ja pobudzę ich do zazdrości tymi, którzy nie są ludem, Podniecę ich narodem nikczemnym.

Przeczytajcie całą proroczą pieśń, którą NASZ Bóg kazał spisać Mojzeszowi dla całego Izraela.

http://www.bibliamesjanska.com/Pwt/32.html

 

_________________
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie!  


(13) Proście, a weźmiecie. módlcie się aby dni było niewiele i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!(2 Ezdrasza)

(20) Mówi TEN, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź , Panie Isusie!(Objawienie Isusa Chrystusa)https://arzareth.home.blog
lusia
lusia
Liczba postów : 1336
Join date : 18/03/2015
Skąd : wawa
http://mojaopoka.blogspot.com/

Księgi Prorockie - ciekawe wersety.  - Page 2 Empty Re: Księgi Prorockie - ciekawe wersety.

Yesterday at 20:37
Message reputation : 100% (1 vote)
Ks.Izajasza 55.6

"6) Szukajcie Pana, dopóki można go znaleźć, wzywajcie go, dopóki jest blisko!

(7) Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły i niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował, do naszego Bog
a, gdyż jest hojny w odpuszczaniu!

(Cool Bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje - mówi Pan,

(9) Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze.

(10) Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a jedzącym chleb,

(11) Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust: Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem.

(12) Bo z radością wyjdziecie i w pokoju zostaniecie przyprowadzeni. Góry i pagórki wybuchną przed wami okrzykami radości, a wszystkie drzewa polne będą klaskać w dłonie.

(13) Zamiast głogu wyrośnie cyprys, zamiast pokrzywy wyrośnie mirt. I będzie to dla Pana chlubą, znakiem wiecznym, który nie zniszczeje."


Księgi Prorockie - ciekawe wersety.  - Page 2 Fb_img57

_________________
"Jak łania tęskni do wód strumieni, tak dusza moja tęskni do Ciebie, Boże! "
Psalm 42    Nie pamiętaj nam win naszych przodków, niech rychło przyjdzie ku nam miłosierdzie Twoje: bo bardzo jesteśmy słabi. Wspomóż nas Boże zbawienia naszego, przez wzgląd na chwałę Twojego Imienia i wyzwól nas i odpuść nasze grzechy przez wzgląd na Twoje Imię. (Psalm 79:8-9 .
___________________________________________________________________________________________________________

http://mojaopoka.blogspot.com/

BartekBartosz likes this post

Sponsored content

Księgi Prorockie - ciekawe wersety.  - Page 2 Empty Re: Księgi Prorockie - ciekawe wersety.

Powrót do góry
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach