7 zborów Izraela - Apokalipsa

Go down

7 zborów Izraela - Apokalipsa Empty 7 zborów Izraela - Apokalipsa

Pisanie by Lotion on 19th Grudzień 2016, 13:19

Postanowiłem założyć nowy temat ze względu na ważność odkrytych informacji.

Zawdzięczamy to jednej z osób na naszej grupie na fb.  Very Happy


ciekawe spojrzenie na temat poniekąd znany   Smile

Zacznijmy na wstępie od pytania, do kogo zawsze przemawiali prorocy wybrani przez Boga? Oczywiście do Izraela, wiemy też, że całe Pismo Święte należy rozpatrywać pod kątem właśnie Narodu Wybranego i czasów końca.  Poniższy tekst to moje przemyślenia odnośnie Izraela i 7 zborów.

Pierwsze rozdziały Objawienia Jana odnoszą się do 7 zborów i 7 aniołów. Zgodnie ze słowami Proroka Izajasza Izrael został wygnany do 8 miejsc: Asyrii, Egiptu, Patros, Etiopii, Elamu, Szinearu, Hamatu i na wyspy na morzu, dalej z kolei jest mowa o tym, że lud zgromadzony zostanie z czterech stron świata ( Izajasza 11:11-12). Nie jesteśmy w stanie określić, gdzie dokładnie znajduje się lud Izraela. Podobnie sprawa ma się ze zborami mamy wymienione 7 zborów:

Efez, Smyrna, Pergamon, Tiatyra, Sardes, Filadelfia i Laodycea.

Możemy sugerując się historycznymi notkami, określić lokalizacje ów zborów, ale wiemy, że te obszary nijak mają się do  charakterystyki ludzi ze zborów mających Słowo Boże opisanych przez Jana.  Pomijając słowa wprowadzenia, Jan tak zwraca się do zborów:


I uczynił nas rodem królewskim, kapłanami
Boga i Ojca swojego, niech będzie
chwała i moc na wieki wieków.


W oczach Boga rodem królewskim jest Izrael, a kapłani którzy mają Mu służyć również są wybrani z domu Izraela. Jak wiemy, Pan Bóg z pośród Izraela wybrał Sobie na kapłanów Lewitów, to poświęcenie obejmuje wszystkie pokolenia Lewitów, włączając w to również pokolenie z czasów końca. Analizując poszczególne zbory, dopatrzeć się możemy kilku ciekawych wątków. I tak na przykład Jan zwracając się do zboru w Efezie używa takich słów:

Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość.


Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i
opamiętaj się, i spełniaj uczynki takie, jak
pierwej; a jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę
świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie opamiętasz.


Odnosząc te słowa do Izraela, staje się jasne czym jest owa ”porzucona pierwsza miłość” – to pierwotne  przymierze Izraela z Bogiem, które lud Izraela zerwał oddając cześć bożkom. Kolejne słowa:  

Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i opamiętaj się,

tu znów w odniesieniu do Izraela mamy podkreślone,  jak wielką łaską cieszył się Izrael (panowanie króla Dawida) pod opieką Boga. Gdy tylko naród się odwrócił od Boga z królów zamienił się w niewolników (upadek z wyżyny). By omówić dalsze zbory należy wyjaśnić pewną kwestię, która odnosi się do Reszty Izraela. Resztą Izraela nie jest prawdopodobnie cały pozostały do końca czasów Izrael, ale jego cząstka. Pan Bóg przyrzekł, że naród izraelski będzie liczny jak piasek, jak to się odnosi do Reszty Izraela, spójrzmy na słowa proroka Izajasza(Izajasza 10:20-22):


I stanie się w owym dniu: Reszta Izraela i uratowani z domu Jakuba już nie będą
opierać się na tym, który ich bije, lecz wiernie opierać się będą na Panu, Świętym
Izraelskim.
Resztka nawróci się, resztka Jakuba, do Boga Mocarza.
Bo, choćby twój lud, Izraelu, był tak liczny jak piasek morski, tylko resztka z niego się nawróć
i
.
Zagłada jest postanowiona zgodnie z pełnią sprawiedliwości.


To oznacza, że ludzi z rodu Izraela na świcie jest znacznie więcej niż wybrane 144 tys., ale tylko 144 tys. w pełni nawróci się i uzna Boga Izraela, za swego jedynego Boga. Kolejne słowa proroka Jeremiasza potwierdzają, że tylko wybrani pójdą w pierwszym wyprowadzeniu Izraela:  


(12) Idź i głoś te słowa ku północy, i mów: Nawróć
się żono odstępna, Izraelu - mówi Pan
- nie spojrzę na was surowo, gdyż Ja jestem
dobrotliwy - mówi Pan - a nie chowam
gniewu na wieki!
(13) Tylko uznaj swoją winę, że od Pana, swojego
Boga, odstąpiłaś i oddawałaś się
obcym bogom pod każdym zielonym drzewem, a
mojego głosu nie słuchaliście - mówi
Pan.
(14) Nawróćcie się, odstępni synowie - mówi Pan -
bo Ja jestem waszym Panem
, a
zabiorę was po jednym z każdego miasta i po
dwóch z każdego rodu, i wprowadzę was
na Syjon.


Tu również Pan Bóg podkreśla, że warunkiem powrotu na Syjon jest nawrócenie się Izraela. A ostat-nie słowa ewidentnie wskazują, że ludu Izraela jest znacznie więcej, ale  tylko wybrani - nawróceni pójdą na Syjon. Jeśli uznamy, iż Izrael to 7 zborów, to mamy przekrój na jakim poziomie oddania Bogu, znajdują się poszczególna grupa Izraela. I to właśnie owe oddanie, poziom  nawrócenie się, jest wyznacznikiem tego, kto i w jakim czasie zostanie wyprowadzony z niewoli babilońskiej. Mamy wielki problem z określeniem, kiedy nastąpi uwolnienie Izraela, jeden fragment mówi, o tym, że przed uciskiem, inny z kolei, że w trakcie ucisku Michał- opiekun Izraela, uwolni naród wybrany. Wszystkie te fragmenty odnoszą się do uwolnienia Izraela, ale jednocześnie przeczą sobie, co do czasu, kiedy ma to nastąpić. Jednak jeśli podzielimy Izrael na dwie grupy: nawróconych, którzy w pełni chwały pójdą na pustynie przed uciskiem i resztę, która zostanie stopniowo wyprowadzana w trakcie ucisku, to wszystkie proroctwa odnoszące się do wyjścia Izraela, tak i przed, jak i w trakcie ucisku nabierają sensu i nie są w żadnej mierze ze sobą sprzeczne, po prostu odnoszą się do innych grup.  

Wracając do zborów, kolejne słowa Jana skierowane są do zboru w Smyrnie:


Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i
wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają
się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą
szatana.

Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na
cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was
do więzienia, abyście byli poddani próbie, i
będziecie w udręce przez dziesięć dni.


Oczywistą rzeczą jest, że żydzi nienawidzą prawdziwego narodu wybranego. By utwierdzić świat w przekonaniu, iż to oni są narodem wybranym, przypisują sobie cechy prawdziwego Izraela, a rzeczy-wisty Izrael przeklinają. Dalsza cześć z kolei mówi nam, iż ten zbór będzie w trakcie ucisku poddany próbie, ale tylko przez krótki czas.

Z kolei w zborze w Pergamie, mamy grupę Izraelitów, która jest mamiona naukami bałwochwalczymi, z którymi miały problem również wcześniejsze pokolenia Izraela:


Lecz mam ci nieco za złe, mianowicie, że są
tam tacy, którzy trzymają się nauki
Balaama, który nauczał Balaka, jak uwodzić synów
izraelskich, by spożywali rzeczy
bałwanom ofiarowane i uprawiali nierząd.
(15) Tak i ty masz u siebie takich, którzy również
trzymają się nauki nikolaitów.
(16) Upamiętaj się więc; a jeżeli nie, przyjdę do
ciebie wkrótce i będę z nimi walczył
mieczem ust moich.


Dalej słowa odnoszące się do zboru w Tiatyrze, mówią, iż jest to grupa, która pełni uczynki, ale jest pod wpływem fałszywej prorokini, która mami część zboru i nakłania do wszeteczeństwa. Co ciekawe, o upadku fałszywej prorokini, będą wiedzieć wszystkie zbory. Podkreślone jest, by Ci którzy jej służą, opamiętali się, bo będą sądzeni według swoich uczynków. Zauważcie podobieństwo pomiędzy dawnym Izraelem, a Izraelem czasów końca, w obu przypadkach Pan wielokrotnie uprzedzał Swój naród i nawoływał, do odstąpienia od bałwochwalstwa i grzechu, póki  jest jeszcze czas. Pozostali, którzy wytrwają, otrzymają władzę nad narodami:


Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca
uczynki moje, dam władzę nad poganami,
I będzie rządził nimi laską żelazną, i będą jak
skruszone naczynia gliniane;
Taką władzę i Ja otrzymałem od Ojca mojego;
dam mu też gwiazdę poranną.


Najciekawsze słowa odnoszą się do zboru w Filadelfii. Słowa z greki „fileo” i „adelfos” –  oznaczają braterska miłość, a dosłownie określają relacje tych którzy pochodzą z jednego łona. W chrześcijaństwie określenie to obejmuje tych, którzy narodzili się na nowo. Już na wstępie mamy, potwierdzenie iż to Pan posiada klucz Dawida, co odnosi się do królewskiego rodu Dawida i jego potomstwa. Dalej mamy bardzo ciekawy fragment:


To mówi Święty, prawdziwy, Ten, który otwiera, a nikt nie
zamknie, i Ten, który zamyka, a nikt nie otworzy.
Znam uczynki twoje; oto sprawiłem, że przed
tobą otwarte drzwi, których nikt nie
może zamknąć; bo choć niewielką masz moc,
jednak zachowałeś moje Słowo i nie
zaparłeś się mojego imienia.
Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie
wytrwać, przeto i Ja zachowam cię w
godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by
doświadczyć mieszkańców ziemi.


To zbór w Filadelfii, jest Nawróconą Resztą Izraela, to Ci, którzy uznali Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba, za swojego Boga i w pełni Mu zaufali. Dla nich otwarta jest brama owczarni, dla wybranych, których Pan poprowadzi na pustynie, jako pierwszych. To ta część Izraela, która będzie wyprowadzona przed uciskiem z niewoli babilońskiej. Ta nawrócona reszta Izraela jest również Niewiastą (Objawienie Jana 12), która ma iść na pustynie i przebywać na niej 3,5 roku.  Zauważcie, że szatan, wszelkimi sposobami próbuje udaremnić Niewieście dotarcie na pustynie:


I wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą
strumień wody, aby ją strumień porwał.
Lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i
otworzyła swoją gardziel, i wchłonęła
strumień, który smok wyrzucił z swojej paszczy.


To dlatego, na czele nawróconej Reszty Izraela idzie Pan, On będzie usuwał wszelkie przeszkody, które szatan, będzie rzucał pod nogi Niewiasty, będą wielkie znaki, bo Pan będzie prostował drogi dla wybranych z Izraela. I dalej znów mamy potwierdzenie, że jest jeszcze inna grupa Izraela:, która bierze udział w ucisku:


I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i
odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej
potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa
przy świadectwie o Isusie.


Pan Bóg odda sprawiedliwie  również Żydom, którzy będą musieli przyjść i oddać pokłon prawdziwemu Izraelowi, przyznając tym samym, że nie są Narodem Wybranym:


Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy
podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz
kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i
pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że
Ja ciebie umiłowałem.


To właśnie tą Resztę Izraela Pan Zastępów uczyni fundamentem Królestwa Bożego:


Przyjdę rychło; trzymaj, co masz, aby nikt nie
wziął korony twojej.
Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga
mojego i już z niej nie wyjdzie, i
wypiszę na nim imię Boga mojego, i nazwę miasta
Boga mojego, nowego Jeruzalem,
które zstępuje z nieba od Boga mojego, i moje
nowe imię.


Mamy więc dwie grupy Izraela:

pierwszą- nawróconą Resztę Izraela, którą jest zbór w Filadelfii, a która na pustynie poprowadzi sam Pan

oraz

drugą - tych którzy muszą być wypróbowani w ogniu, w trakcie ucisku ( do czasu wyzwolenia przez Michała), którą przedstawiają pozostałe zbory. Oczywiście jak zawsze oddaje to pod dyskusje, bo to tylko moje luźne przemyślenia po przeczytaniu proroctw i Objawieniu Jana.uważam temat za bardzo rozwojowy nad którym warto popracować i poświecić mu więcej uwagi bounce bounce bounce
Lotion
Lotion

Liczba postów : 215
Join date : 16/12/2015
Skąd : Warszawa

Powrót do góry Go down

7 zborów Izraela - Apokalipsa Empty Re: 7 zborów Izraela - Apokalipsa

Pisanie by efraimita on 20th Grudzień 2016, 01:31

Zostałem ośmielony do napisania swojej interpretacji tożsamości zborów. Mam własną hipotezę co do określenia zborów i moim zdaniem nie jest to lokacja miejsc jak można się domyślać po nazwach miast, nie są to też poszczególne okresy dziejów jak próbuje nam wcisnąć nauka kościoła. Nie będą to też poszczególne denominacje chrześcijańskie identyfikowane z poszczególnymi zborami. I nie są to w końcu nowo powstałe zbory odrodzonych chrześcijan.

Sprawa chyba znowu rozbija się o swoisty kod który trzeba znowu rozwikłać jak to już nie raz bywało w takich przypadkach.
Otóż moim zdaniem nazwy zborów niosą ze sobą wymowne znaczenie literalne i można je poznać śledząc etymologie nazw poszczególnych miast i znaczeń ich nazw.
Każdy zbór jest mocno określony i według mnie zbory to siedem kategorii ludzkich przekonań i zachowań w stosunku do prawa Bożego i do samego Boga.

Prześledźmy znaczenie nazwy miasta i przesłanie poszczególnych listów i spróbujmy określić typ ludzi będących kwalifikowanym do danego zboru

EFEZ
Dosłowne znaczenie to: "pożądany" "upragniony
List do zboru"

Ap 2
(1) Do anioła zboru w Efezie napisz: To mówi Ten, który trzyma siedem gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród siedmiu złotych świeczników:

(2) Znam uczynki twoje i trud, i wytrwałość twoją, i wiem, że nie możesz ścierpieć złych, i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami.

(3) Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś.

(4) Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość.

(5) Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i opamiętaj się, i spełniaj uczynki takie, jak pierwej; a jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie opamiętasz.

(6) Na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków nikolaitów, których i ja nienawidzę.

(7) Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym.

Jest to opis ludzi, którzy są pożądani przez Boga w Jego królestwie, którzy potrafią gorliwie i wytrwale spełniać uczynki oraz znosić przeciwności oraz są w stanie wiele wycierpieć dla sprawy Bożej. Są to ludzie, którzy rozpoznali fałsz głoszonych nauk przez "nie apostołów". Są to jednak tez ludzie, którzy porzucili pierwszą miłość, czyli miłość do Boga Ojca i podejrzewam, że może tu w głównej mierze chodzić o ludzi uznających za Boga samego Isusa, ale są to tylko moje wynurzenia więc traktuje je z rezerwą. Na obronę tych ludzi Isus uwidacznia fakt, że nie uznają oni nauk nikolaitów, czyli nauk w rodzaju nauk pawła, że nie ważne sa uczynki ale wiara, a gdzie więcej bezprawia tym lepiej bo tam obficiej wylewa się łaska.
Na końcu listu Isus daje wyraźne wskazanie, że tylko ci którzy wezmą sobie do serca wskazanie Isusa i zmienią swoje postępowanie, mogą liczyć na nagrodę od Niego. Tylko "zwycięzcy" mają szansę na życie wieczne. Czyli nie cały zbór, ale Ci którzy poprawią swoje myślenie i uczynki.

SMYRNA

Dosłowne tłumaczenie: "słodka woń", inne tłumaczenia wiążą te znaczenie bezpośrednio z wonią mirry, czyli z wonią cierpienia i śmierci
List do zboru:

Ap 2
(8 ) A do anioła zboru w Smyrnie napisz: To mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył;

(9) Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana.

(10) Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie, i będziecie w udręce przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota.

(11) Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci.

Jest to prosty przekaz do ludzi, którzy złożą swoje życie dla sprawy Bożej i oddadzą je pomimo prześladowań. Zauważmy, że nie ma tutaj żadnego wytykania niedoskonałości tego zboru, gdyż każdy kto odda życie za Boga otrzyma życie wieczne bez rozpatrywania jego całego życia. Nagrodę zapewnia mu najwyższa ofiara jaką złoży dla Boga ze swojego własnego życia. Ten kto się nie ulęknie cierpień i będzie wierny Bogu aż do śmierci, ten automatycznie otrzyma nieśmiertelność i druga śmierć go nie dotknie. Ten będzie uznany za zwycięzcę kto spełni ten nakaz i każdy będący w tym zborze będzie miał możliwość takie świadectwo dać. Może to np dotyczyć ludzi idących z wielkiego ucisku.

PERGAMON
Dosłowne tłumaczenie - "wyniosły", lub z greckiego per-mieszać i gamos-małżeństwo
List do zboru:

Ap 2
(12) A do anioła zboru w Pergamie napisz: To mówi Ten, który ma ostry miecz obosieczny.

(13) Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana; a jednak trzymasz się mocno mego imienia i nie zaparłeś się wiary we mnie, nawet w dniach, kiedy Antypas, świadek mój wierny, został zabity u was, gdzie szatan ma swoje mieszkanie.

(14) Lecz mam ci nieco za złe, mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają się nauki Balaama, który nauczał Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, by spożywali rzeczy bałwanom ofiarowane i uprawiali nierząd.

(15) Tak i ty masz u siebie takich, którzy również trzymają się nauki nikolaitów.

(16) Upamiętaj się więc; a jeżeli nie, przyjdę do ciebie wkrótce i będę z nimi walczył mieczem ust moich.

(17) Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej i kamyk dam mu biały, a na kamyku tym wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje.

W tym liście można by podważyć moją hipotezę dopatrując się w tym zborze konkretnej lokacji w słowach "wiem gdzie mieszkasz" "tam gdzie jest tron szatana". Ale moim zdaniem można to rozpatrywać w kilku znaczeniach. Po pierwsze "wiem gdzie mieszkasz" czyli wiem jaki jesteś. "Tam gdzie jest tron szatana" czyli jesteś wyniosły i pyszny jak szatan. Może to być też totalna zależność od władzy szatańskiej. Czyli ktoś kto jest bardzo uciśniony przez ziemską władzę.
Ale można by to też rozpatrzyć poprzez pryzmat greckiego tłumaczenia, czyli mieszania małżeństw. Nie przypadkowo jest tu przywołana sprawa z królem Balakiem i prorokiem Balaamem. Otóż Balaam uczył Balaka jak pozbawić błogosławieństwa Izraelitów i wykorzystał do tego celu kobiety moabskie, które Izraelici brali za żony i zanieczyścili się genetycznie. Tak więc list do tego zboru, to może to być obietnica dla osób nie będących dziedzicami Izraela, ze jeśli odrzucą nauki nikolaitów, czyli między innymi zbawienie z łaski i zacznie wypełniać prawo tory, to mają szansę nie tylko na zbawienie, ale również na włączenie ich do ludu bożego. Każdy kto się opamięta otrzyma trochę z manny ukrytej (czyli coś zarezerwowane dla Izraela) oraz otrzyma nowe imię (kamyk) czyli stanie się członkiem narodu wybranego. Są o tym też proroctwa i nie będę ich tu przytaczał aby nie gmatwać.

TIATYRA
Dosłowne tłumaczenie: "ofiara pokutna", "stała ofiara"
List do zboru

Ap 2
(18) A do anioła zboru w Tiatyrze napisz: To mówi Syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi jego podobne są do mosiądzu.

(19) Znam uczynki twoje i miłość, i wiarę, i służbę, i wytrwałość twoją, i wiem, że ostatnich uczynków twoich jest więcej niż pierwszych.

(20) Lecz mam ci za złe, że pozwalasz niewieście Izebel, która się podaje za prorokinię, i naucza, i zwodzi moje sługi, uprawiać wszeteczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom.

(21) I dałem jej czas, aby się opamiętała, ale nie chce się opamiętać we wszeteczeństwie swoim.

(22) Toteż rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożą, wtrącę w ucisk wielki, jeśli się nie opamiętają w uczynkach swoich.

(23) A dzieci jej zabiję; i poznają wszystkie zbory, że Ja jestem Ten, który bada nerki i serca, i oddam każdemu z was według uczynków waszych.

(24) Wam zaś, pozostałym, którzyście w Tiatyrze, wszystkim, którzy nie macie tej nauki, którzyście nie poznali, jak mówią, szatańskich głębin, powiadam: Nie nakładam na was innego ciężaru;

(25) Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę.

(26) Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami,

(27) I będzie rządził nimi laską żelazną, i będą jak skruszone naczynia gliniane;

(28) Taką władzę i Ja otrzymałem od Ojca mojego; dam mu też gwiazdę poranną.

(29) Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów.
Tu jest moim zdaniem mowa o ludziach będących pod ogromną kontrolą religijną chrześcijaństwa i to nie tylko katolicyzmu, i nie należy tutaj rozumieć niewiasty Jezebel jako królowej niebios i wrzucać tutaj tylko katolików z ich bałwochwalstwem, ale moim zdaniem Jezebel to religia chrześcijaństwo i każdy kto z nią uprawia nierząd, czyli nie wyrwie się z chrześcijańskiego prania mózgu czeka ucisk. Jednocześnie jest wskazanie, że w tym zborze są ludzie (właściwie większość) która trwa przy dobrych uczynkach, a jedynie ma problem z zaakceptowaniem prawdy. Lecz jeśli do końca będą wypełniać dobre uczynki mogą liczyć na zbawienie pomimo trwania w błędnej nauce swojej religii. Jest też wskazanie na osoby które się dopatrzyły błędów swojej religii i że ona ich zwodzi, są to ci o których pisze że nie poznali szatańskich głębin. Zwycięzcy, czyli ci którzy pomimo zwodniczych nauk będą mieli na koncie więcej dobrych uczynków i zwłaszcza ci którzy poznali się na zwodniczych naukach otrzymają największą nagrodę współrządzenia nad narodami razem z Chrystusem.

SARDES
Dosłowne tłumaczenie - "pozostałość", "ten który pozostaje"
List do zboru:

Ap 3
(1) A do anioła zboru w Sardes napisz: To mówi Ten, który ma siedem duchów Bożych i siedem gwiazd: Znam uczynki twoje: Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły.

(2) Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci; nie stwierdziłem bowiem, że uczynki twoje są doskonałe przed moim Bogiem.

(3) Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś, i strzeż tego, i opamiętaj się. Jeśli tedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę.

(4) Lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni.

(5) Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe, i nie wymażę imienia jego z księgi żywota, i wyznam imię jego przed moim Ojcem i przed jego aniołami.

(6) Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów.

Są to ludzie którzy kompletnie odeszli od Boga ale w grupie tych ludzi pozostała niewielka resztka, która nie jest mimo to skalana ciężkimi grzechami. Ci własnie skorzystają z miłosierdzia Bożego i ich grzechy zostaną odpuszczone (otrzymają białe szaty). Zostaną zbawieni ponieważ pomimo że nie wierzyli w Boga, ale sumienie nie pozwalało im grzeszyć w sposób ciężki.

FILADELFIA
Dosłowne tłumaczenie - "miłość braterska"
List do zboru:

Ap 3
(7) A do anioła zboru w Filadelfii napisz: To mówi Święty, prawdziwy, Ten, który ma klucz Dawida, Ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, który zamyka, a nikt nie otworzy.

(8 ) Znam uczynki twoje; oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć; bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje Słowo i nie zaparłeś się mojego imienia.

(9) Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem.

(10) Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i Ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi.

(11) Przyjdę rychło; trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej.

(12) Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie, i wypiszę na nim imię Boga mojego, i nazwę miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego, i moje nowe imię.

(13) Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów.

Jest to szczególna grupa Narodu Wybranego, być może nawet samych Judejczyków, lub jeszcze precyzyjniej rodu Dawida. Ludzie ci odbiorą największą chwałę a można ich poznać po tym, że nie są znaczącymi ludźmi na świecie, są szczególnie znienawidzeni przez nasienie węża i w najlepszy sposób będą wypełniać prawo Boże. Mogą też liczyć na szczególne względy Chrystusa (zachowanie od jakiejkolwiek formy wielkiego ucisku) i na to że będą mogli jako pierwsi zamieszkać w nowej Jerozolimie. Każdy dostaje jednocześnie ostrzeżenie aby trzymać się mocno tego co się ma, aby jego chwała nie została oddana komuś innemu (czyli taka możliwość istnieje!!!!!)
Za to, że ludzie wykazujący cechy tego zboru trwają cierpliwie przy naukach Isusa (zachowałeś moje słowo).  Zbór ten może liczyć na otwieranie drzwi których nikt inny nie może otworzyć ani też zamknąć. Moim zdaniem jest to wskazanie na to, że wśród ludzi tego zboru będzie największe poznanie prawd Bożych.

LAODYCEA

Dosłowne tłumaczenie: lao - ludzie, dike -kara, prawo, sąd "ludzie poddani karze, sądowi"
List do zboru:

Ap 3
(14) A do anioła zboru w Laodycei napisz: To mówi Ten, który jest, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego:

(15) Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący!

(16) A tak, żeś letni, a nie gorący ani zimny, wypluję cię z ust moich.

(17) Ponieważ mówisz: Bogaty jestem i wzbogaciłem się, i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły,

(18) Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja, oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał.

(19) Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam; bądź tedy gorliwy i opamiętaj się.

(20) Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną.

(21) Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie.

(22) Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów.

Jest to grupa ludzi podążająca za konsumpcjonizmem tego świata i zazwyczaj dobrze sytuowana finansowo o tak zwanej wysokiej stopie życiowej, ale kompletnie obojętna na sprawy Boże, traktująca Boga jako bajkę i zupełnie nie interesująca się tym co duchowe (ani zimni, ani ciepli). Każdy z nich dostaje sygnały i szansę od Boga (do każdego Isus kołacze i chce do niego wejść) czyli są to ludzie, którzy znają pojęcie Boga i znają przynajmniej z opowiadań Chrystusa, ale nie są zainteresowani zgłębieniem wiedzy na ten temat i całkowicie ignorują sprawy Boże i sprawę swojego zbawienia.
Ale w przypadku opamiętania (nawrócenia) i wypełniania prawa Bożego mają szansę na równie olbrzymie "nagrody" Isusa. Jednak jest to grupa, która także doświadczy nieprzyjemności życia, aby przejrzeć na oczy i wyprać swoje szaty. Można w tym miejscu mówić także o osobach oddanych filozofiom wschodu, czy filozofiom kosmosu, życia w zgodzie z naturą, którzy nie szkodzą innemu człowiekowi, ale wyraźnie nie chcą przyjąć prawdy o Bogu.

Jak widzimy jest to wysoce prawdopodobna hipoteza i dająca się logicznie poskładać. Traktuje to jako pierwszy etap w poszukiwaniach, a każdy zbór można osobno rozwinąć i rozpatrzyć. Zważywszy na to , że proroctwa apokaliptyczne mają wymiar globalny, te wszystkie zbory mogą nie mieć ram ulokowanych w konkretnym miejscu, ale być właśnie zbiorem cech osobowościowych, które należy poprawić, aby osiągnąć zbawienie.
Jest wyraźnie napisane, że tylko ten kto będzie zwycięzcą może liczyć na błogosławieństwa wymienione w listach. Tak więc w każdym zborze będą potępieni! W jednych więcej w innych mniej. Każdy zgodnie ze swoimi możliwościami dostał zadanie do wypełnienia.

Pozostaje jeszcze ciekawe pytanie do kogo są osobiście adresowane listy? Jan dostaje polecenie pisania do aniołów zboru. Nie sądzę, ze jest tutaj mowa stricte o aniołach opiekujących się zborami (a przynajmniej nie tylko) ale ma tu zastosowanie inne znaczenie słowa anioł (często stosowane w biblii) a mianowicie "posłaniec", "przedstawiciel". Czyli jest to list do przedstawicieli zborów, do tych, którzy niejako formują pewne poglądy czy wręcz doktryny którymi ludzie się kierują później w swoim życiu wybierając któreś z dostępnych.
efraimita
efraimita

Liczba postów : 292
Join date : 27/01/2016

Powrót do góry Go down

7 zborów Izraela - Apokalipsa Empty Re: 7 zborów Izraela - Apokalipsa

Pisanie by thewordwatcher on 20th Grudzień 2016, 09:49

Nie mogę się zgodzić z interpretacją, ze nie chodzi o rzeczywiste zbory i powody są dwa.

1. Zbór w Efezie czy inne zbory w rzeczywistości istniały a zbór w Efezie doświadczał fałszywych apostołów, czyli Pawła. Najprawdopodobniej założony przez Pawła.

Nie widać w tych zborach zbytniego posłania prorockiego i owe listy są przykładem sądu Bożego nad zborami.

2. Zbór w Pergamiue gdzie szatan ma swoje mieszkanie. Rzeczywisty zbór w miejscu, gdzie rzeczywiście był tron szatana, który został przeniesiony w roku 1938 (chyba) do.... Berlina i tak stoi do dzisiaj.

https://www.google.com.au/search?q=berlin+throne+of+satan&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjOntDUsILRAhUFxmMKHbjNCJYQ_AUICCgB&biw=1398&bih=879

W moim zrozumieniu Chrystus ukazuje detale posłuszeństwa wobec prawa oraz rzeczywiste konsekwencje jego łamania a także nagrody za wytrwanie w Prawdzie.

Nawet Wikipedia uważając kościoły za budynki wykazuje że owe zbory były rzeczywiste. Jest także mapa.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Siedem_Ko%C5%9Bcio%C5%82%C3%B3w_Azjithewordwatcher
thewordwatcher
Admin

Liczba postów : 3542
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia

http://zbawienie.com

Powrót do góry Go down

7 zborów Izraela - Apokalipsa Empty Re: 7 zborów Izraela - Apokalipsa

Pisanie by efraimita on 20th Grudzień 2016, 10:45

Oczywiście, że te zbory istniały. Ja tego nie kwestionuje. Chodzi mi tylko o to, że tak samo jak mamy się dopatrywac naszego wybawienia na podstawie analogii do wyjścia z Egiptu, a nie, że dziś wyjdziemy z Egiptu w, sensie państwa istniejącego o nazwie Egipt w Afryce.
Tak samo moim zdaniem jest z tymi zborami. Są to tylko określenia pewnych systemów, tak jak Egipt Babilon itp.
W listach do poszczególnych zborów nie ma precyzyjnych proroctw i tu się zgodzę Henryku, ale same listy jako całość przyznasz, że tworzą juz pewne proroctwo, chociażby o tym, że będą te zbory istniały. Nie w takim samym sensie jak istniały kiedyś (podobnie nie ma babilonu w takiej formie jak istniał kiedyś) ale jako zespół cech charakterystycznych.

Wszystko się wypełni podobnie jak kiedyś i na podobnych zasadach. Ale na znacznie większą skalę wiec zbory były literalnie i terytorialnie, ale nie sądzę, żeby w czasach końca to miały być pojedyncze jednostkowe miasta czy terytoria.

Jeżeli mówimy o terytorium, to o znacznie większym zasięgu. Tron szatana, też nie musi wcale oznaczać liberalnego tronu. Ale jak większość rzeczy w Objawieniu coś symbolicznego.
efraimita
efraimita

Liczba postów : 292
Join date : 27/01/2016

Powrót do góry Go down

7 zborów Izraela - Apokalipsa Empty Re: 7 zborów Izraela - Apokalipsa

Pisanie by Iraeneus on 21st Grudzień 2016, 07:26

Ja zgodziłbym się z argumentacją Efraimity Idea scratch

Dodałbym tylko że te siedem zborów to ... zaginiony Izrael i jego 12 plemion które wpadły w różne kręgi, narody i wierzenia .... stąd list do siedmiu zborów o cechach/przypadłościach jak to opisuje Objawienie i interpretuje Efraimita.

Po za tym tak wewnętrznie jak to przeczytałem to było mi dobrze np wtedy gdy mowa o tym że oddający życie za wiarę ...
to na prawdę trzyma się kupy i jest logiczne co napisał Efraimita.
Iraeneus
Iraeneus

Liczba postów : 585
Join date : 16/03/2016
Skąd : Lubelskie

Powrót do góry Go down

7 zborów Izraela - Apokalipsa Empty Re: 7 zborów Izraela - Apokalipsa

Pisanie by thewordwatcher on 21st Grudzień 2016, 09:39

Także nie posiada za wiele sensu, ponieważ wcześniej Objawienie wymienia po imieniu wszystkie 12 plemion Izraela, a nie 7.

Owe 7 zborów to najwyraźniej zbory rzeczywiste i one także w większości były prześladowane, aż zupełnie wyginęły.

Były to zbory, w których z pewnością nie było żadnych Izraelitów, poza Judejczykami oraz pokoleniem Lewiego.

Paweł zakładał zbory chrześcijańskie, ale ci Chrześcijanami nie byli, ale byli uczniami apostołów i naśladowcami Chrystusa.

Jakbyśmy na to nie patrzyli, takich zborów chyba nawet dzisiaj nie ma! A większość Izraelitów to bałwochwalcy.

Czyli jakbyśmy na to nie patrzyli, nic do słowiańskich chrześcijan nie pasuje.

Razz  Razz  Razz
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin

Liczba postów : 3542
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia

http://zbawienie.com

Powrót do góry Go down

7 zborów Izraela - Apokalipsa Empty Re: 7 zborów Izraela - Apokalipsa

Pisanie by efraimita on 21st Grudzień 2016, 10:27

Apokalipsa nie jest opisem tylko samych dziejów Izraela jak reszta biblii, ale jest to opis wszystkiego, co się będzie działo na całej ziemi. W tym także dzieje Izraela.

Te zbory istniały i jest wszystko dokładnie tak jak pisze Henryk, ale moim zdaniem nie chodzi tu o sens tego fizycznego istnienia zborów. Należy się chyba bardziej skoncentrować na cechach jakie dane zbory reprezentowały. Może należało by dokładniej prześledzić historię tych zborów aby więcej analogii się odnalazło.

Skoro są one wspomniane w apokalipsie, to na pewno nie jest to przypadek i rozpoznanie zborów będzie miało znaczenie w czasach końca. Iraeneus uważam, że w tych zborach nie chodzi tylko o Izrael, chociaż nie mam stu procentowej pewności i nie będę dochodził swoich racji w tym zakresie.
Chodzi o to że nie można porównywać 12 plemion z 7 zborami. Dlatego, że przynależność do któregoś z plemion warunkuje nasze pochodzenie, a przynależność do zboru, jest zależna od nas. Według mnie od naszej postawy życiowej która często jest zdeterminowana MIEJSCEM W KTÓRYM ŻYJEMY oraz tym PRZEZ KOGO ZOSTALIŚMY WYCHOWANI. I w tym sensie oczywiście zbory można traktować jako sformalizowane terytorialnie "instytucje"

Wygląda to w ten sposób, że żyjąc w danym środowisku, można podzielać poglądy innego zboru. Dla zobrazowania: katolik żyjący w kraju arabskim, dalej jest katolikiem chociaż znajduje się fizycznie poza swoim zborem. Podobnie jest tutaj.

Zapewne zbory mają swoją kolebkę w konkretnym miejscu, ale przynależność do nich nie warunkuje tego, że trzeba mieszkać w tym miejscu.

Przeczytajmy uważnie jeszcze raz list do ANIOŁA zboru w Pergamonie. Wiem gdzie mieszkasz
Isus nie mówi do całego zboru że wie gdzie mieszka, tylko do anioła tego zboru, czyli do głównego przedstawiciela tego zboru (może to być przewodnicza grupa osób np.) że on tam mieszka. Więc moim zdaniem nie można powiedzieć że zbory będą istniały tylko terytorialnie i w konkretnym miejscu. Określenie miejsca występuje tylko w liście do jednego zboru, w reszcie przypadków jest dokładny opis CECH poszczególnych zborów. Więc przynależność do zboru według mnie jest zdeterminowana głównie tym jaki jest mój stosunek do Boga. Postawa wobec Boga przejawia się w 7 grupach zachowań podobnie jak to było za czasów istnienia tych zborów. Zwróćcie nawet uwagę, że znaczenie nazw tych miast które dały nazwę zborom są nie typowe i nie takie jak w przypadku nazewnictwa innych miast. Nie ma nazwy od imienia założycieli czy np od wyglądu zewnętrznego miejsca gdzie się znajduje, ale nazwy są odzwierciedleniem pełnionej funkcji lub odzwierciedleniem jakiejś postawy.

Moim zdaniem nazwy zborów trzeba traktować podobnie jak nazwy np babilonu czy egiptu dzisiaj. Tzn nie w sposób zinstytucjonalizowany terytorialnie, ale na zasadzie przynależności. Czyli wykazywania się cechami i podzielania cech danego kraju, miasta, zboru itp.
efraimita
efraimita

Liczba postów : 292
Join date : 27/01/2016

Powrót do góry Go down

7 zborów Izraela - Apokalipsa Empty Re: 7 zborów Izraela - Apokalipsa

Pisanie by thewordwatcher on 21st Grudzień 2016, 11:53

Moi drodzy... znacie mnie na tyle, ze wiecie, że zmieniam zdanie w obliczu faktów wskazujących na MÓJ ślepy trop.

I nie wstydzę się tego, ponieważ znacznie mądrzejsi ode mnie wpadali w Boże pułapki.

A pułapki te są po to, aby szatan nie zorientował się, kiedy, jak i kto da mu potężnego kopa w tyłem. Pierwsze przyjście Chrystusa otworzyło mi oczy na to, że nie jesteśmy w stanie rozpoznać Bożego planu, podobnie jak około 300 proroctw o Chrystusie nie nie było prawidłowo rozpoznane i Judea była tak pewna PODCZAS pobytu Isusa, że zaraz przejmie On władzę, wyzwoli Izrael z niewoli Rzymu i zaprowadzi Królestwo Boże oraz zmartwychwstanie.

To 'rozpoznanie' było błędne dla... wszystkich w tym czasie i nawet Chrystus nie znał dokładnie przyszłości.

Kilkanaście dni temu zorientowałem się o niezwykłym geniuszu Boga - nie po raz pierwszy i na pewno nie po raz ostatni.

On pozwolił szatanowi na dokładnie przyjrzenie się Synowi Bożemu, na kuszenie Go w wielu różnych sytuacjach i wysłuchiwanie wszystkich jego przypowieści i nauk.

Pomimo tego szatan zamiast wygrać bitwę przeciwko Bogu został w tym momencie osądzony i przegrał walkę z Bogiem, otrzymując wyrok śmierci za swe zbrodnie!

Chrystus nie tylko odkupił ludzkość a nawet spowodował skazanie szatana na śmierć!

Czy w tym świetle widać jakiekolwiek szanse na dokładne rozpoznanie proroctw Bożych przed ich wypełnieniem się?

Nie widzę żadnej szansy!

Zwłaszcza, ze Chrystus to zapowiedział i głównym naszym zadaniem jest rozpoznać, że zbliżamy się do czasów końca ale szczegóły zostaną rozpoznane dopiero PO ICH wypełnieniu się.

Pewne rzeczy są jasne ale inne zupełnie nie.

Dwóch świadków to nie rozwiązane proroctwa i tożsamość Bestii nie jest jednoznaczna.

Dlatego mamy napomnienie, aby mądrze czuwać, aby nie zostać zaskoczonym.

Dlatego wszystko czytam, nikomu za bardzo nie zarzucam tego czy tamtego, sam wpadam w pewne pułapki i doszedłem do wniosku, że szansy nie mamy na odgadnięcie wielu detali.

Pozbądźmy się więc pewności, piszmy co myślimy ale zdajmy sobie sprawę z tego, ze głównie zgadujemy i nie reagujmy na NASZYM zdaniem wielkie pomyłki. Wszyscy je robimy ze mną włącznie.

Zwróćmy uwagę na 'Chrześcijaństwo'.

Oni są wszystkiego pewni na 100% ponieważ Duch im powiedział albo Bóg im powiedział albo Chrystus im ukazał.Ale o Królestwie zjednoczonego Izraela nie wiedzą niemal nic.

Nie mówię o doktrynach i Ewangelii ale ale o ścisłych znakach rozpoznawania precyzyjnego proroctw, zwłaszcza Objawienia i Daniela.

My mamy oczy otwarte na Ewangelię zjednoczenia całego Izraela, ale szczegółów czasowych proroctw nie znamy.

Tak to zaplanował Bóg i jest to Jego dar dla nas.

Poznamy je z czasem i odbierzemy wiele błogosławieństw za wierność Bogu i Synowi ale w szczególności za posłuszeństwo wobec Przykazań, ponieważ to jest NAJWAŻNIEJSZE!

Czego sobie i wam życzę.... niech tak się stanie!
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin

Liczba postów : 3542
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia

http://zbawienie.com

Powrót do góry Go down

7 zborów Izraela - Apokalipsa Empty Re: 7 zborów Izraela - Apokalipsa

Pisanie by Łukasz.s on 21st Grudzień 2016, 12:21

Dokładnie, podpisuje się pod tym co napisałeś Henryku. Od siebie dodam, że nie skupiam się już od jakieś czasu na proroctwach czy objawieniu tylko na dobry wypelnianu prawa Bożego, na zmienianiu swioch słabości czy złych nawyków. Zauważylem jakiś czas temu że czytanie proroctw jest ważne, a nawet pozwala zobaczyć nowe rzeczy, z których wcześniej nie zdawałem sobie sprawy ale w żaden sposób znajomość proroctw nie przybliża mnie do zbawienia. Przecież gdybyśmy odkryli dokładne znaczenie proroctw czy objawienia to szatan i jego sługi by o tym wiedziały, bo na bierzacą monitoruja ten blog i inne na których jest gloszona prawda (jeśli oczywiście takowe istnieją).

Łukasz.s

Liczba postów : 102
Join date : 25/09/2016
Skąd : Warszawa

Powrót do góry Go down

7 zborów Izraela - Apokalipsa Empty Re: 7 zborów Izraela - Apokalipsa

Pisanie by efraimita on 21st Grudzień 2016, 13:15

Jest tak jak mówisz Henryku, nawet gdyby rozszyfrować dokładnie proroctwa, dla zbawienia każdego z nas osobiście rozumienie proroctw nie ma znaczenia. Znaczenie ma tylko dążenie do wypełniania prawa i praca nad sobą.

Ja zawsze używam słowa moim zdaniem i jest to wyraźna sugestia, że nie stawiam tego jako fakt i odpowiadam na argumenty tylko dla tego, że chce poznać stanowisko innych, a nie po to aby się spierać.

Ty piszesz, że nie zgadzasz się z tym a dla mnie to może mieć sens i dlatego chcę żeby inni poznali te argumenty.
Jeśli moje odpowiedzi są gorszące to urywam swoją dyskusję w tym momencie. Bo ważniejsze od odkrywania proroctw jest dla mnie zaprowadzanie pokoju między mną a moimi braćmi.

Nie wiem, czy to dobrze zabrzmi, ale tak w gruncie rzeczy rozpoznawanie proroctw i szukanie sensacji z dzisiejszego świata, jest dla mnie kompletnie bez znaczenia.

Juz zresztą kiedyś pisałem, że proroctwa trzeba znać, a nie trzeba ich rozumieć. Trzeba je znać, aby rozpoznać je w czasie gdy będą się wypełniać. A najważniejsze jest to co każdy z nas wie, wypełniać wolę Bożą.
efraimita
efraimita

Liczba postów : 292
Join date : 27/01/2016

Powrót do góry Go down

7 zborów Izraela - Apokalipsa Empty Re: 7 zborów Izraela - Apokalipsa

Pisanie by thewordwatcher on 21st Grudzień 2016, 15:11

Wypełniające się proroctwa bardzo nas budują. Mamy teksty Boga i Syna oraz proroctwa.

Problem polega na tym, że aby uwierzyć, musimy mieć powody czyli proroctwa, które w pełni potwierdzają nam słowa Boga i Syna czy utwierdzają naszą wiarę.

Razem doszliśmy bardzo daleko w rozpoznawaniu proroctw ale także znaleźliśmy sporo problemów, z powodu szatana, który chciałby je także poznać.

Z tych przyczyn pewne szczegóły są niejasne a my do tej pory staraliśmy się WSZYSTKO rozgryźć.

I to jest błąd!

Rozważajmy z szacunkiem do innych ale nie forsujmy niczego w sytuacjach, w których nie mamy 100% pewności.

To nie jest grzech, aby dociekać. To jest chwalebne ale jeszcze bardziej chwalebne jest przyznanie się do porażki i uświadomienie nas samych, że Bóg wie to znacznie lepiej, a to co rozumiemy na pewno, to nam i tak wystarcza.

Nie robimy nic złego poza wykazywaniem pewnej... nadgorliwości z czystej chęci poznania.

I z tego powodu czasami posuwamy się nieco za daleko. Razz
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin

Liczba postów : 3542
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia

http://zbawienie.com

Powrót do góry Go down

7 zborów Izraela - Apokalipsa Empty Re: 7 zborów Izraela - Apokalipsa

Pisanie by Obserwator on 22nd Grudzień 2016, 09:44

Mnie w temacie 7 zborów zainteresowała jeszcze jedna rzecz. Skłaniam się także do twierdzenia, że zbory te są reprezentowane przez Izraelitów, a ich cechy odnoszą się do stosunku ich członków względem Boga i posłuszeństwa wobec Niego.

Co zwróciło moją uwagę, to nagroda dla "zwycięzców"...

Objawienie 2

(11) Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci.

W tym przypadku zboru w Smyrnie, zwycięzcy nie dostąpią śmierci drugiej. Zapowiedź ta łączyc się z dalszymi proroctwami...

Objawienie 20

(4) I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu; widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Isusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat.

(5) Inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie.

(6) Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez tysiąc lat.

Jest więc prawdopodobne, że zwycięzcy ze zboru w Smyrnie, są tymi, którzy podczas rządów bestii będą składali świadectwo Prawdy i wyprą się znamienia i oddania pokłonu obrazowi bestii, za co poniosą śmierć, by następnie zmartwychwstać i panować wraz z Chrystusem.

Sugeruje nam to także, że zbór ten będzie obecny w czasie wielkiego ucisku.

Następnie ciekawe słowa o zwycięzcach ze zboru w Tiatyrze...

Objawienie 2

(25) Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę.

(26) Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami,

(27) I będzie rządził nimi laską żelazną, i będą jak skruszone naczynia gliniane;

..łączą się one z proroctwami z...

Objawienie 12

(5) I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną; dziecię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu.

To wskazuje nam, że zwycięzcy będą reprezentować współkróli Chrystusa rządzących wraz z nim w Króleastwie, a są nimi przecież... 144 000 !

Kolejną ciekawostką są wybrańcy ze zboru w Sardes...

Objawienie 3

(4) Lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni.

(5) Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe, i nie wymażę imienia jego z księgi żywota, i wyznam imię jego przed moim Ojcem i przed jego aniołami.

Zobaczmy dalsze odniesienie...

Objawienie 19

(6) I usłyszałem jakby głos licznego tłumu i jakby szum wielu wód, i jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły: Wysławiajmy Pana! Oto Pan, Bóg nasz, Wszechmogący, objął panowanie.

(7) Weselmy się i radujmy się, i oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele Baranka, i oblubienica jego przygotowała się;

(Cool I dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych.

(9) I rzecze do mnie: Napisz: Błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę Baranka. I rzecze do mnie: To są prawdziwe Słowa Boże.

Tak więc zdaje się, że znów jest mowa o osobach godnych tego, by dołączyć do grona 144000. Może to również wskazywać na to, że są oni nazywani ”świętymi”, z którymi walkę toczyć będzie zwierze wychodzące z morza...również oni będą prawdopodobnie obecni przynajmniej w początkowej fazie ucisku...

Objawienie 13

(7) I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich; dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami, i językami, i narodami.

(Cool I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota Baranka, który został zabity.

(9) Jeśli kto ma uszy, niechaj słucha.

(10) Jeśli kto jest przeznaczony do niewoli, do niewoli pójdzie; jeśli kto zabija mieczem, musi sam zginąć od miecza. Tu się okaże wytrwanie i wiara świętych.

Szczególnie zasłużony jest jednak zbór w Filadelfii...

Objawienie 3

(10) Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i Ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi.

(11) Przyjdę rychło; trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej.

(12) Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie, i wypiszę na nim imię Boga mojego, i nazwę miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego, i moje nowe imię.

Ma on być zachowany od "godziny próby", czyli jego członkowie zostną uchronieni od wielkiego ucisku.

Jest także potwierdzenie, że będą to współkrólowie Chrystusa - aby nikt nie wziął korony twojej.. Mają oni być także filarami Królestwa Bożego, otrzymując nowe imienia...

Objawienie 14

(1) I widziałem, a oto Baranek stał na górze Syjon, a z nim sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego Ojca.

Wszystko się zgadza!

Podobnie jest ze zwycięzcami ze zboru w Laodycei...

Objawienie 3

(21) Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie.

Mamy więc pewność, że zwycięzcy z wymienionych powyżej zborów są także wybrańcami mianowanymi do grona 144000 współkróli Jezusa Chrytusa i że zbory reprezentowane są przez członków Narodu Wybranego!

Kolejnym wnioskiem, który warto wziąć pod uwagę jest obecność zborów podczas wielkiego ucisku, a przynajmniej w pewnym jego etapie, co potwierdzają nam poniższe proroctwa...

Objawienie 7

(1) Potem widziałem czterech aniołów stojących na czterech krańcach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemię ani na morze, ani na żadne drzewo.

(2) Widziałem też innego anioła wstępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego i który zawołał głosem donośnym na czterech aniołów, którym zezwolono wyrządzić szkodę ziemi i morzu, mówiąc:

(3) Nie wyrządźcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich.


...oraz bardziej wymownie...

Objawienie 9

(1) I zatrąbił piąty anioł; i widziałem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię; i dano jej klucz od studni otchłani.

(2) I otwarła studnię otchłani. I wzbił się ze studni dym jakby dym z wielkiego pieca, a słońce i powietrze zaćmiły się od dymu ze studni.

(3) A z tego dymu wyszły na ziemię szarańcze, którym dana została moc jaką jest moc skorpionów na ziemi.

(4) I powiedziano im, aby nie wyrządzały szkody trawie, ziemi ani żadnym ziołom, ani żadnemu drzewu, a tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Bożej na czołach.

Wiele wskazuje na to, że wydarzenia i proroctwa odnośnie 7 zborów i zwycięzców z nich wychodzących będą odbywały się po rozpoczęciu wielkiego ucisku.

Mamy to również porwierdzone w 14 rozdziale Objawienia, gdzie głos z nieba wzywa Izraelitów do opuszczenia Babilonu, na który zrzucone będą plagi...

Objawienie 18

(1) Potem widziałem innego anioła zstępującego z nieba, który miał wielkie pełnomocnictwo, i rozjaśniła się ziemia od jego blasku.

(2) I zawołał donośnym głosem: Upadł, upadł Wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego.

(3) Gdyż wszystkie narody piły wino szaleńczej rozpusty jego i królowie ziemi uprawiali z nim wszeteczeństwo, a kupcy ziemi wzbogacili się na wielkim jego przepychu.

(4) I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające,

Myślę, że to informacja dla nas, iż wyzwolenie Izraela i porwanie 144000 odbędzie się podczas ucisku, po tym jak szatan upadnie na ziemię a wraz z nim upadnie jego królestwo, czyli Babilon w wyniku objęcia władzy przez bestie i 10 króli.

Obserwator

Liczba postów : 1311
Join date : 18/03/2015

http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

Powrót do góry Go down

7 zborów Izraela - Apokalipsa Empty Re: 7 zborów Izraela - Apokalipsa

Pisanie by thewordwatcher on 22nd Grudzień 2016, 10:18

Największy problem jaki ja widzę to... brak dzisiaj jakichkolwiek zborów, które są wypełnione naśladowcami Chrystusa, nie mylić z Chrześcijaństwem, które służy Pawłowi i jest jemu posłuszne.

Mamy kilka informacji nieco sprzecznych z linią czasu 2 x 3.5 roku.

Owszem, jest to siedem zborów - siedem - liczba Boża oznaczająca samego Boga, czyli liczba zupełna, liczba wszystkich zborów Izraela, która bierze początek w siedmiu egzystujących zborach w czasach Objawienia danego Janowi.

Podobnie jak z dwoma świadkami i odznaczeniem czasów końca czy też dwóch okresów ucisku, tak i w tym przypadku czas nam raczej nie pasuje.

Najwyraźniej jest to jakaś łamigłówka w celu ukrycia linii czasowej działania Syna Bożego.

Obserwator...

wyzwolenie Izraela i porwanie 144000 odbędzie się podczas ucisku, po tym jak szatan upadnie na ziemię a wraz z nim upadnie jego królestwo, czyli Babilon w wyniku objęcia władzy przez bestie i 10 króli.

Rev 13:4  I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc: Któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć?
Rev 13:5 I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez czterdzieści i dwa miesiące.
Rev 13:6  I otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniu jego i przybytkowi jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie.
Rev 13:7  I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich; dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami, i językami, i narodami.

Jak na razie szatan ma władzę od Boga nad ziemią. Po wyrzuceniu z nieba traci on swoją władzę i daje on ją zwierzęciu.

Bóg to akceptuje i zwierzęciu... dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze.

Rozumiem to jako pozwolenie na wyżalenie się do Boga ze wszystkich swoich pretensji na Boga i to publiczne.

A że rzecz dzieje się podczas działania 2 świadków, staje się oczywiste, że świadkowie odpowiedzą także publicznie na owe wszystkie zarzuty.

Czyli widzimy ponownie, że z jednej strony rozumiemy coraz więcej ale z drugiej strony nie rozumiemy zbyt wiele czyli jest jakaś pułapka na świat szatana i do momentu ujawnienia wszystkiego nie połapiemy się PRZED wydarzeniami.
Niemniej szukać trzeba ponieważ stale coś znajdujemy.
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin

Liczba postów : 3542
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia

http://zbawienie.com

Powrót do góry Go down

7 zborów Izraela - Apokalipsa Empty Re: 7 zborów Izraela - Apokalipsa

Pisanie by Odrodzony on 28th Grudzień 2016, 13:03


Henryk napisał wyżej, że:

A że rzecz dzieje się podczas działania 2 świadków, staje się oczywiste, że świadkowie odpowiedzą także publicznie na owe wszystkie zarzuty.

To skłoniło mnie do pewnych przemyśleń odnośnie znanych nam okresów istnienia pewnych wydarzeń, wskazanych w Objawieniu (tj. 3,5 roku, 42 miesiące oraz 1260 dni) - m.in. okresu działalności dwóch świadków - oraz podanych w księdze Daniela (3,5 roku, 1290 dni oraz 1335 dni), ale żeby nie zaśmiecać wątku 7 zborów napisałem o tym w dziale:

http://zbawienie.forumotion.com/t197p100-dwoch-swiadkow-apokalipsy

Chodzi mi o to, że wcale może nie chodzić o wariant 2 x 3,5 roku i to roku liczonego tak, jak teraz…

Odrodzony

Liczba postów : 332
Join date : 11/06/2016

Powrót do góry Go down

7 zborów Izraela - Apokalipsa Empty Re: 7 zborów Izraela - Apokalipsa

Pisanie by Sponsored content


Sponsored content


Powrót do góry Go down

Powrót do góry


 
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach