Go down
Kasia
Kasia
Liczba postów : 1213
Join date : 18/03/2015
Skąd : Tarnów

Szczepionki Empty Szczepionki

on 24th Kwiecień 2015, 00:57
Zanim zezwolisz na zaszczepienie swojego dziecka, zapoznaj się z bilan­sem zysków i strat.
Sprawdź nazwę każ­dej konkretnej szczepionki, jej zawar­tość, poznaj skutecz­ność i poczytaj o moż­liwych powikłaniach.

W świetle obowiązującego prawa nie musisz wyrazić zgody na szczepienie. Pamiętaj, że obowiązek szczepienia, to obowiązek jedynie obywatel­ski, a nie prawny.
Oczywi­ście rodzice zdecydowani na nie­szczepienie dzieci podej­mują trudną decyzję, która jest począt­kiem drogi. Decydują się na walkę z utar­tymi prze­konaniami, często samymi lekarzami oraz urzędami – szczepienia są obowiąz­kowe, a nie­szczepienie jest ścigane z urzędu. W takich przypadkach pomocy prawnej może udzielić Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach

Nie ma dostatecz­nych dowodów na to, że kon­kretne dzieci zabite przez choroby zakaźne, prze­żyłyby gdyby je zaszczepiono.


Dane statystyczne dowodzą, że nie ­szczepienie nie gwaran­tuje, że dziecko nie zachoruje i nie umrze, ale szczepienie też nie daje takiej gwaran­cji. Natomiast ryzyko powikłań po szczepieniu wydaje się znacz­nie więk­sze (a ich roz­miar trudny do prze­widzenia), niż ryzyko zapad­nięcia na dana chorobę w ogóle, a na postać powikłaną w szczególności
3 szczepionki dla dzieci które powinny być absolutnie zakazane

DTaP lub DPT – błonica, krztusiec (koklusz) i tężec [Diphtheria, Pertussis (Whooping cough) i Tetanus]Prawdopodobnie najgroźniejsza ze wszystkich szczepionek, powoduje więcej przypadków niepełnosprawności i chorób, i stanowi największe zagrożenie, nawet przekracza MMR (odra, świnka i różyczka).

W 2012 koklusz był tak powszechny w całej Ameryce, liczba zachorowań podwoiła się w porównaniu z 2011, że epidemiolodzy i służba zdrowia nawet potwierdzili, że powodem tego może być szczepionka.

Przyczyna może równie dobrze być spowodowana wieloma ładunkami toksyn w szczepionce DPT, do których należą (ale nie tylko): formaldehyd, wodorotlenek aluminium, fosforan aluminium, timerosal i polisorbat 80. Oznacza to, że każda szczepionka DPT zawiera czynniki rakotwórcze, neurotoksyczne, immunotoksyczne i sterylizujące [bezpłodność], tak jak wiele szczepionek przeciwko grypie. Te chemikalia następnie akumulują się u dziecka z każdą kolejną szczepionką, dalej wprowadzając dodatkowe toksyny z każdym wstrzyknięciem, co powoduje osłabianie układu odpornościowego.

W marcu 2012, w Australii zgłoszono niebezpieczne nowe szczepy bakterii kokluszu. Naukowcy badający te szczepy powiedzieli, że odpowiadała za to sama szczepionka. Powodem tego jest fakt, że choć koklusz przede wszystkim przypisuje się zakażeniu Bordetella pertussis, jest także spowodowany innym ściśle powiązanym patogenem zwanym B. parapertussis, przed którym szczepionka nie chroni. Dwa lata wcześniej, naukowcy z Penn State już poinformowali, że szczepionka przeciwko kokluszowi znacznie zwiększała kolonizację B. parapertussis, powodując tym samym ogniska kokluszu odporne na szczepionkę.

Różne badania wykazały co następuje:

1 – skuteczność szczepionki wynosiła tylko 41% u dzieci w wieku 2-7 lat, i zaledwie 24% u dzieci w wieku 8-12 lat.

2 – 4-krotnie zwiększa ryzyko zachorowania na zapalenie mózgu [encephalitis]

3 – 6-krotnie zwiększa ryzyko zachorowania na astmę

4 – może prowadzić do stałego uszkodzenia mózgu

5 – u wcześniaków związki z przejściowym wzrostem lub nawrotem bezdechu

6 – 5-krotnie zwiększa ryzyko drgawek gorączkowych [febrile seizures] w dniu zaszczepienia

7 – komplikacje w centralnym układzie nerwowym, nagły zgon, zapalenie szyjnych węzłów chłonnych [cervical lymphadenitis] i konwulsje

8 – nie ma żadnej potrzeby szczepienia przeciwko tężcowi, niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania pacjenta.

HPV – przeciwko rakowi szyjki macicy (brodawczak ludzki – Human Papillomavirus)

Prawdopodobnie największe oszustwo szczepionkowe ostatniego stulecia. Jest niczym więcej niż sposobem osiągania zysków kosztem zdrowia dzieci na całym świecie. Ze względu na przytłaczającą ilość skutków ubocznych związanych ze szczepionką, teraz agencje zdrowia zachęcają pracowników służby zdrowia by nie zgłaszali niepożądanych reakcji, wyraźna wskazówka że coś jest bardzo nie tak.

Skutki szczepionki badano przez okres 5 i 8.4 lat po etapie 2, podczas gdy rak szyjki macicy rozwija się 20-40 lat od chwili infekcji HPV.

Wyniki badań:

1 – nie jest szczepionką zapobiegającą, nie daje gwarancji, lekarze nigdy nie udzielą dokładnych wyjaśnień o ryzyku i korzyściach szczepionki bo sami ich nie znają. Mogą jedynie polegać na informacjach od producentów szczepionki, gdyż nigdy nie zbadano jej absorpcji przez organizm, dystrybucji w nim, metabolizmu i wydalania szczepionki i nie przeanalizowano jej składników

2 – nie oszacowano korzyści z niej dla kobiet już zainfekowanych wirusem (aktywnych seksualnie niezależnie od wieku)

3 – szczepionka zwiększa obecność szczepów HPV, a nie likwiduje je

4 – kiedy Gardasil dostał licencję w 2006 i 11-12-letnim dziewczynkom zaaplikowano 3 dawki szczepionki, zgłoszono tysiące przypadków nagłej utraty przytomności w ciągu 24 godzin, bólów mięśni i osłabienia, choroby Guillaina Barre (GBS), chronicznego zmęczenia, paraliżu twarzy, zapalenia mózgu, reumatoidalnego zapalenia stawów, tocznia [lupus], zakrzepów krwi, zapalenia nerwu wzrokowego [optic neuritis], stwardnienia rozsianego [multiple sclerosis], udarów mózgu, ataków serca i innych poważnych problemów zdrowotnych, łącznie ze zgonami – po aplikacji szczepionki HPV.

MMR – odra, świnka i różyczka [measles, mumps, rubella]

1 – w latach 1990 amerykańscy rodzice zgłaszali niepokój wobec związku MMR z autyzmem i chorobą jelitową Crohna.

2 – Brian Hooker opublikował wyniki swoich badań: zwiększona o 340% liczba zachorowań na autyzm wśród afro-amerykańskich dzieci, zwłaszcza którym szczepionkę podano w wieku poniżej 2-3 lat.

3 – dr Samy Suissa z McGill University w Montrealu (Kanada): ponad 45% zwiększone ryzyko autyzmu u zaszczepionych dzieci.

Dziewięć sposobów jakimi szczepionki niszczą odporność

1 – zawierają liczne środki chemiczne i metale ciężkie, jak rtęć i aluminium, które hamują funkcjonowanie systemu odpornościowego. Rtęć niekiedy powoduje zmiany w działaniu i żywotności limfocytów

2 – zawierają obce tkanki i obce DNA / RNA hamujące system odpornościowy poprzez zjawisko odrzucania obcych tkanek

3 – zmieniają proporcje między naszymi komórkami T i pomocniczymi / supresorowymi. . . jak w przypadku AIDS. Ta proporcja jest kluczowym wskaźnikiem odpowiednio działającego systemu odpornościowego

4 – zmieniają działanie metaboliczne PMN i redukują ich możliwości chemotaksyczne, a PMN to nasza obrona przed patogenicznymi wirusami i bakteriami

5 – osłabiają naszą odporność nadmiernie wykorzystując system odpornościowy poprzez wprowadzanie do organizmu ciał obcych, metali ciężkich, patogenów i wirusów. metale ciężkie spowalniają ten system, podczas gdy wirusy rozrastają się i dzielą. To tak jakby skuć się łańcuchami i założyć sobie kajdanki przed pływaniem.

6 – zatykają system limfatyczny i węzły chłonne dużymi cząsteczkami białkowymi, które nie zostały wystarczająco rozłożone w procesie trawiennym, bo szczepionki w zastrzykach pomijają trawienie. To dlatego szczepionki wiąże się z alergiami, bo zawierają duże białka, które jako krążące kompleksy immunologiczne (circulating immune complexes – CIC) powodują to, że organizm staje się alergiczny

7 – pozbawiają organizm istotnych zwiększających odporność substancji odżywczych: wit. C, A i cynk, koniecznych dla sprawnego systemu odpornościowego. To te substancje odżywcze wzmacniają ten system, karmią komórki krwi i makrofagi, i umożliwiają im optymalne funkcjonowanie

8 – są neurotoksyczne i spowalniają poziom transmisji nerwowej i komunikacji z mózgiem i innymi tkankami.Teraz wiemy, że niektóre limfocyty porozumiewają się bezpośrednio z mózgiem poprzez złożony zestaw neuroprzekaźników. Zmieniając te czynniki osłabia również naszą odporność.

9 – osłabiają odporność komórkową kiedy wstrzykuje się szczepionkę. Adjuwanty składają się z emulsji olejowych, elementów mineralnych (które mogą zawierać metal ciężki – aluminium), produkty bakteryjne i lipozomy (umożliwiają opóźnione wydalanie substancji). Te skutki uboczne samych adjuwantów to: nadaktywność komórek B prowadząca do patologicznych poziomów produkcji przeciwciał, jak również alergiczna reakcja na same adjuwanty.
Kasia
Kasia
Liczba postów : 1213
Join date : 18/03/2015
Skąd : Tarnów

Szczepionki Empty Re: Szczepionki

on 24th Kwiecień 2015, 10:20
Lista popularnych szczepionek oraz opis ryzyka ich stosowania.

Pominięta jest szczepionka przeciw grypie która w przyszlosci przynosi tez skutki uboczne i powinno sie jej wystrzegać .

Ostatnio bardzo popularna szczepionka HPV(dla powikłań schorzeń cytologicznych np.zapobiegająca rakowi szyjki macicy)
W Japoni ponad połowa z 3,28 milionów dziewcząt i młodych kobiet zaszczepionych miała poważne powikłania poszczepienne.

   


Sczepionka prze­ciw KOKLUSZOWI:
zdecydowanie naj­niebez­piecz­niej­sza szczepionka o naj­więk­szej licz­bie udokumen­towanych przy­pad­ków potwier­dzających poważne reak­cje nie­po­żądane,takie jak: zapaść, drgawki, krzyk mózgowy, zapalenie mózgu, padaczka, poważne uszkodzenia neurologiczne, uszkodzenie mózgu prowadzące do  upo­śledzenia umysłowego, zaburzenia zdol­no­ści uczenia się, nad­pobudliwość, zaburzenia zachowania, autyzm.
Ist­nieje znaczna liczba dowodów na związek tego szczepienia z przy­pad­kami tzw. „zespołu nagłej śmierci łóżecz­kowej”.
Praw­dopodobień­stwo wystąpienia zgonu po szczepieniu jest ponad 90 razy więk­sze niż w przy­padku natural­nego zachorowania na tę chorobę (10 zgonów rocz­nie na naturalny krztusiec i 943 po szczepieniu).
Skutecz­ność szczepionki nie została dowiedziona. Pomimo szczepień, co 3–4 lata notuje się naturalny wzrost zachorowań. (lek. med. Patrycja G. Gayman)

BCG (szczepionka prze­ciw– GRUZLICZA):
zawiera glutaminian sodu, znany jako E 621 (neurotok­syczny, rakotwór­czy). Szczepionka ta w żadnym innym kraju Europy Zachod­niej, poza Fran­cją, nie jest już obowiązująca. Jej skutecz­ność nie została udowod­niona. Odnotowano natomiast szereg nie­bez­piecz­nych następstw związanych z osłabieniem lub podraż­nieniem układu odpor­no­ści.
W tym pierw­szym przy­padku następ­stwem bywa ogólne osłabienie i spadek odpor­no­ści na infekcje, ropienie w miejscu wkłucia, zmiany w okolicz­nych i odległych węzłach chłon­nych aż po uogól­niony, roz­siew prątków gruź­licy, skut­kujący wielonarządową roz­sianą gruź­licą, gruź­liczym zapaleniem kości i szpiku. Następ­stwem może być też toczeń. W tym drugim przy­padku dochodzi do roz­woju aler­gii przejawiającej się jako zmiany miej­scowe lub uogól­nione:  wysypki skórne, wyprysk, prysz­czykowe zapalenie spojówek, zapalenie tęczówki, astma, rumień guzowaty.
W dobrze udokumen­towanych badaniach indyj­skich odnotowano więcej przy­pad­ków gruź­licy w populacji szczepionej, niż w nie­szczepionej. (The Lan­cet z 12.01.1980)
Nowe ogniska gruź­licy wykazują natomiast ścisły związek z poziomem życia chorej populacji. (I. Sinc­lair)
WZW (szczepionka prze­ciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B):
choroba ta nie­zmier­nie rzadko występuje u dzieci poniżej czter­nastego roku życia. Szczepionka została wytworzona metodą manipulacji genetycz­nych  i nie daje aktual­nie wystar­czającej gwaran­cji bez­pieczeń­stwa. Jako środek kon­ser­wujący może być dodawany  thimerosal — związek rtęci.
Po podaniu szczepionki, ist­nieje moż­liwość wystąpienia wielu nie­po­żądanych, poważ­nych skut­ków ubocz­nych, m.in: stward­nienie roz­siane, pogor­szenie wzroku, różne choroby wynikającej z autoagresji, cukrzyca, wystąpienie nasilonej skazy krwotocz­nej, wstrząs anafilak­tyczny, rumień wielopostaciowy, zapalenie stawów, tachykar­dia, skurcz oskrzeli.
Zakłady produkujące szczepionki donoszą o ich bez­pieczeń­stwie, ale obser­wacje ewen­tual­nych powikłań były prowadzone tylko przez 4–5 dni, natomiast trzeba wiele tygo­dni czy miesięcy by roz­winęły się niektóre zaburzenia.

Szczepionka prze­ciw ODRZE, RÓZYCE i ŚWINCE:
zawiera: żywe wirusy odry, świnki, różyczki hodowane na zarodkach kurzych, neomycynę (toksyczny antybiotyk), żelatynę (częsty alergen), sorbitol.
Wydaje się nienatural­nym łączenie w jed­nej szczepionce tych trzech chorób, które nigdy nie występują jed­nocześnie. Odpor­ność nabyta po ich zaszczepieniu trwa krócej niż odpor­ność nabyta po prze­byciu choroby. W dodatku szczepionki te są bar­dzo nie­trwałe i, na przy­kład, po wystawieniu na słońce tracą war­tość. Ist­nieje ryzyko roz­woju odry, świnki i różyczki w wieku dorosłym, co stanowi problem, ponie­waż właśnie wtedy choroby te mają ciężki prze­bieg.
Ponadto, nie­zapadanie na choroby wieku dziecięcego wpływa niekorzystnie na rozwój sys­tem odpor­no­ściowego.
Moż­liwe, poszczepienne skutki uboczne szczepionki to, m.in: rumień, stward­nienie, ból gar­dła, odra o nie­typowym prze­biegu, omdlenie, zapalenie ślinianek, wymioty, biegunka, miej­scowe powięk­szenie węzłów chłon­nych, trom­bocytopenia, plamica, reak­cje aler­giczne miejscowe i uogólnione, reak­cja anafilak­tyczna lub anafilak­toidalna, obrzęk naczynioruchowy, zespół Stevens-Johnsona, skurcz oskrzeli, pokrzywka, zapalenie płuc, zapalenie stawów, drgawki, napady padacz­kowe, parestezje, zapalenie wielonerwowe, polineuropatia, zespół Guillaina-Barrégo, ataksja, zapalenie mózgu wywołane przez ciałka wtrętowe wirusa odry (MIBE), różne postacie zapalenia nerwu wzrokowego, w tym zapalenie pozagałkowe, zapalenie tarczy nerwu wzrokowego, zapalenie siatkówki, porażenie mięśni okoruchowych, zapalenie ucha środkowego, głuchota na tle neurologicznym, zapalenie spojówek, zapalenie jąder.
Rafal81
Rafal81
Liczba postów : 72
Join date : 14/04/2015
Age : 39
Skąd : już z Nieba :) nie należę JUŻ do tego upadłego świata
http://www.panjezusjedynadroga.pl

Szczepionki Empty Re: Szczepionki

on 24th Kwiecień 2015, 13:35
Całe szczęście, że zauważamy iż ludzie w końcu dostrzegają czym tak naprawdę są szczepienia.
Najbardziej dosadne jest to, że dzidziuś rodzi się W PEŁNI zdrowy a w wieku np 3/4 lat nagle dostaje porażenia lub jakiejś nieznanej ułomności... I jak to wytłumaczyć??? Jedynie śmiercionośną chemią która wstrzykiwana jest właśnie w tych najmłodszych latach gdy system odpornościowy tak naprawdę dopiero się "specjalizuje" w obronie.
O dziwo moja przygoda dzięki której wszedłem na ścieżkę prowadzącą mnie do Pana to właśnie pamiętna historia ze świńską grypą - czyli szczepieniami, tymi słynnymi szczepionkami na które "wybawczyni "Narodu , Kopacz się nie zgodziła.  Także zamiast ICH zamierzenia co do terroru strachu - JA DZIĘKI ICH akcji doszedłem do Pana Smile Oczywiście była to droga zawiła ale bardzo expresowa wsumie - ale bezsprzecznie TERROR PROPAGANDY świńskiej grypy skłonił mnie do  Pana Smile

Polecam Wam obejrzeć te dwa wywiady doktorów (lub doktorek jak kto woli Smile ) , które mówią prawdę o szczepionkach i nie tylko:Rafal81
Rafal81
Liczba postów : 72
Join date : 14/04/2015
Age : 39
Skąd : już z Nieba :) nie należę JUŻ do tego upadłego świata
http://www.panjezusjedynadroga.pl

Szczepionki Empty Re: Szczepionki

on 24th Kwiecień 2015, 13:55
ah no i nie mozna pominąć chyba najbardziej ODWAŻNEJ lekarki prof. dr. hab. Majewskiej, która mówi PRAWDĘ o szczepionkach. KONKRETNIE I BEZ OWIJANIA W BAWEŁNĘ Very Happy

Kasia
Kasia
Liczba postów : 1213
Join date : 18/03/2015
Skąd : Tarnów

Szczepionki Empty Re: Szczepionki

on 24th Kwiecień 2015, 14:19
Tutaj można przeczytać "kapitalny "list  pani profesor Majewskiej odnośnie szczepionek i szczepień

https://marucha.wordpress.com/2009/10/30/list-prof-marii-doroty-majewskiej-w-sprawie-szczepionek/
Kasia
Kasia
Liczba postów : 1213
Join date : 18/03/2015
Skąd : Tarnów

Szczepionki Empty Re: Szczepionki

on 25th Kwiecień 2015, 13:03
Dbamy o swoje zdrowie a nasze zwierzaki?
Ja mam ich cztery.
Trochę stresu ,obowiązku i sprzątania ale nic tak nie cieszy jak ich przywiązanie ,wierność i wdzięczność .

Skoro szczepionki dla ludzi są przeważnie tylko motorem w "nabijaniu kasy"dla firm farmaceutycznych to pomyslałam sobie ,że z szczepionkami dla psów pewnie nie jest inaczej .

Psy wychowywane na wsi (właściciele ograniczają sie przeważnie do podawania tylko jedzenia-nie wszyscy)mniej chorują i są bardziej odporne.

U psów rasowych ciagle występują jakieś problemy zdrowotne mimo "czystej lini genetycznej wynikającej z rodowodu(są regularnie szczepione -nie tylko przeciw wściekliźnie)

Zaczęłam szukać ...

Pani Catherine O'Driscoll sama doświadczona powikłaniami poszczepiennymi na przykładach swoich psów prowadzi akcje propagandowe i programy edukacyjne o nazwie "Fundacja Zdrowia Psów.

W swoim artykule pisze o niepokojącym zjawisku .
Prawdopodobnie szczepione psy wytwarzają antyciała przeciwko swojemu własnemu DNA!!!

Jedna Grupa Robocza Amerykańskiego Stowarzyszenia Medycyny zainicjowała wiele badań ,których celem było ustalenie dlaczego u kotów wytwarza sie rak w miejscu wykonania szczepienia.

Mimo niepowodzeń zaleceniem tej grupy było ..."Prowadzić szczepienia ,dopóki nie ustalimy dlaczego szczepienia zabijają koty.
Aby zminimalizować problem,koty są szczepione w ogon lub łapę,które można amputować w przypadku raka.

Póki co ja się trzymam twierdzeń tej pani i nie chce stanąć ,aby umieścić swojego psa w kolejce rosyjskiej ruletki,ponieważ tak twierdzą naukowcy.

Moja goldenka ma padaczkę poszczepienną.
Na szczęście objawia sie tylko raz czy dwa razy w roku.

Jezeli ktoś przywiązuje wagę do zdrowia swojego psa lub kota to bardzo polecam ten artykuł aby się z nim zapoznał.

.http://www.vismaya-maitreya.pl/ksiazki_itp/Szkodliwosc_szczepien_zwierzat_domowych.pdf...aby nasze zwierzaki spaly spokojnie i zdrowo;)))Szczepionki Image.jpg1_zpsram215qp
Kasia
Kasia
Liczba postów : 1213
Join date : 18/03/2015
Skąd : Tarnów

Szczepionki Empty Re: Szczepionki

on 2nd Maj 2015, 19:07
To ludzie sie martwią na co szczepić dzieci a na co nie a tu trzeba sie zastanowić ogólnie jak sie bronić przed wszystkimi szczepieniami... affraid


Polskie państwo zdecydowało wesprzeć krucjatę koncernów farmaceutycznych przeciwko rodzicom, którzy odmawiają wstrzykiwania swoim dzieciom rtęci, formaldehydów i innych trucizn promowanych jako zbawienne szczepionki. Po fazie propagandowego ataku medialnego rozpoczęło się zastraszanie rodziców dzieci odmawiających tych potencjalnie niebezpiecznych praktyk medycznych.

Teraz wchodzimy w nowy okres. Nasze państwo zaczyna zastraszać rodziców nieszczepiących dzieci karami do 50 tysięcy złotych. Wojewoda pomorski zaczął już nakładać grzywny na opornych rodziców. Grozi im 2,5 tysiąca złotych kary chyba, że zgodzą się na wstrzyknięcie ich dziecku tych substancji. Z informacji medialnych wynika, że 26 kar już nałożono, a czekają kolejne 122 wnioski. Zapowiedziano, że jeśli rodzice nadal będą odmawiać kara wzrośnie do 50 tysięcy. Przypomnijmy, że w wolnych krajach szczepienia są dobrowolne a współcczynniki wyszczepienia są dużo niższe niż w Polsce.


Pierwszy etap to właśnie kary, które będą formą wykupienia się od prowadzenia eksperymentów medycznych na naszych najbliższych. Sądząc po planach rządu będzie to opcja dostępna dla najbogatszych. Pozostali muszą się liczyć z tym, że następnym etapem będzie stosowanie przymusu bezpośredniego wobec opornych rodziców. Stosowne ustawy uprawniające państwo polskie do użycia siły fizycznej wobec osób odmawiających szczepienia już są. Czy kiedyś dojdzie aż do tego? Doprawdy trudno to obecnie wykluczyć.


Parę lat temu czytałam ,ze mają wprowadzić jedną szczepionkę na wszystkie choroby i powołać "służbę",która bedzie miała PRAWO WEJŚĆ CI DO DOMU I ZASZCZEPIĆ CIĘ NA SIŁĘ .

Raczej nie wzięłam tego na poważnie ale z tego co widać pomału stawiają ku temu kroki.
ZMIANA DEFINICJI CHOROBY ZAKAŹNEJ
Stary przepis:
„3) choroby zakaźne – choroby, które zostały wywołane przez biologiczne czynniki chorobotwórcze, które ze względu na charakter i sposób zerzenia się stanowią zagrożenie dla zdrowia publicznego”.
Nowy przepis:
„3) choroba zakaźna – choroba, która została wywołana przez biologiczny czynnik chorobotwórczy”.
Jak widzimy definicja zostało uogólniona. „Rozszerzono definicję choroby zakaźnej potencjalnie na inne choroby, które nie są zakaźne. W ustawie jest wymieniona lista chorób zakaźnych, ale logika podpowiada, że przez samą zmianę definicji otwiera się furtka dla dodania w przyszłości do tej listy każdej choroby, która obecnie nie jest chorobą zakaźną wg starej definicji, a stanie się nią wg nowej.
Jeśli lista środków przymusu bezpośredniego wobec osób chorych na chorobę zakaźną niewiele się zmienia, to problem w tym, że środki przymusu bezpośredniego do przymusowych szczepień mogą być w przyszłości stosowane wobec znacznie większej liczby osób, które wg starej definicji nie są chore na chorobę zakaźną.”
OBOWIĄZKOWE SZCZEPIENIA DLA WSZYSTKICH OBYWATELI
Stary przepis (pogrubione najważniejsze):
„Art. 5. 1. Osoby przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązane na zasadach określonych w ustawie do:
1) poddawania się badaniom sanitarno-epidemiologicznym, w tym również postępowaniu mającemu na celu pobranie lub dostarczenie materiału do tych badań;
2) poddawania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym w ramach Narodowego Programu Szczepień Ochronnych”.
Nowy przepis:
„Art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Osoby przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązane na zasadach określonych w ustawie do:
1) poddawania się:
a) zabiegom sanitarnym,
b) szczepieniom ochronnym”.
„W starej wersji ustawy obowiązkowym szczepieniom ochronnym podlegają TYLKO osoby w ramach Narodowego Programu Szczepień Ochronnych, które ogłasza Główny Inspektor Sanitarny. Program ten dotyczy dzieci i młodzieży i co roku jest ogłaszany w formie listy szczepień wg wieku. W nowej wersji ustawy obowiązkowe szczepienia rozszerzono z dzieci na wszystkich dorosłych: „Osoby przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązane na zasadach określonych w ustawie do poddawania się szczepieniom ochronnym.””
Niby małe zmiany a widzimy jak wiele zmieniają… a to tylko część zmian w ustawie.

http://wolnemedia.net/polityka/przymusowe-szczepienia-w-polsce-to-juz-realia/


Już w 2012 Komorowski podpisał ustawę o przymusowych szczepieniach a kiedy wejdą w życie ?Zobaczymy...Epidemia! Będą płatne, przymusowe szczepienia dla wszystkich.

http://supernowosci24.pl/epidemia-beda-platne-przymusowe-szczepienia-dla-wszystkich/
Olo
Olo
Liczba postów : 440
Join date : 21/03/2015
Age : 59
Skąd : Kraków / Polska

Szczepionki Empty Re: Szczepionki

on 2nd Maj 2015, 21:38
Zawsze mnie ciekawiło jakim strasznym niebezpieczeństwem dla zaszczepionego społeczeństwa jest kilka niezaszczepionych dzieci , skoro te szczepionki są takie wspaniałe i skuteczne.... Shocked
Kasia
Kasia
Liczba postów : 1213
Join date : 18/03/2015
Skąd : Tarnów

Szczepionki Empty Re: Szczepionki

on 2nd Maj 2015, 21:50
No to w krótce odpowiedzą ci Olo na to pytanie ,ponieważ może w przyszlosci juz nie znajdziesz kilku niezaszczepionych dzieci.


Byłam świadkiem w sklepie przy kasie...
Mężczyzna opowiadał kasjerce w sklepie ,ze był sie zaszczepić przeciw kleszczom a lekarz przez pomyłkę zaszczepił go przeciw grypie.
Tak czy tak oby nie wyszło mu to na złe .
Olo
Olo
Liczba postów : 440
Join date : 21/03/2015
Age : 59
Skąd : Kraków / Polska

Szczepionki Empty Re: Szczepionki

on 2nd Maj 2015, 21:57
No cóż, nie korzystam z szczepień ochronnych. Mój ojciec (niestety zmarł rok temu w słusznym wieku 92 lat...) przez jakieś 12-14 lat regularnie szczepił się przeciwko grypie. I równie regularnie na tą grypę chorował.... Cztery lata temu trochę się z tego powodu wściekł i zrezygnował ze szczepienia. Od tej pory nie chorował. Przypadek...?
Kasia
Kasia
Liczba postów : 1213
Join date : 18/03/2015
Skąd : Tarnów

Szczepionki Empty Re: Szczepionki

on 26th Czerwiec 2015, 01:36
Masowe poszczepienne okaleczenia noworodków. Prof. Maria Dorota Majewska

Kilka miesięcy temu amerykańska pielęgniarka ze szpitalnego oddziału neonatologii przyznała publicznie, że noworodki po rutynowych szczepieniach w szpitalach  notorycznie  rozwijają zagrażające życiu problemy zdrowotne takie jak: sepsa,  zaburzenia oddechowe,  krążeniowe, neurologiczne, drgawki,  problemy z odżywianiem, wysoką wysoka  gorączka,  etc. i muszą być reanimowane.

Praktycznie każdy zaszczepiony noworodek jest uszkodzony w mniejszym lub większym stopniu, a niektóre umierają wkrótce po szczepieniach. Teraz badanie opublikowane w medycznym czasopiśmie JAMA potwierdziło ciężkie poszczepienne uszkodzenia noworodków.  Pewna polska lekarka  powiedziała mi, że to samo dzieje się w Polsce na oddziałach neonatologii, które zamieniły się z oddziały ratowania noworodków po obowiązkowych poszczepiennych okaleczeniach.

W niektórych stanach w USA przekupieni przez kartele farmacji legislatorzy próbują przeforsować  faszystowską ustawę, na mocy której stanowy reżim będzie mógł wymuszać szczepienia  dzieci.

Rozeźleni rodzice już szykują pozwy przeciw legislatorom, którzy zagłosowali za tą ustawą, a niektórzy wręcz obiecują, że będą polować na tych legislatorów jak na kaczki.

Zaślepieni korupcją i głupotą politycy nie potrafią docenić siły i determinacji rodziców walczących z barbarzyńskimi pseudomedycznymi kartelami o zdrowie i życie swych dzieci.http://wolna-polska.pl/wiadomosci/masowe-poszczepienne-okaleczenia-noworodkow-prof-maria-dorota-majewska-2015-06

_________________
"A więc wszystko, cobyście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie; taki bowiem jest zakon i prorocy"
anowi
anowi
Liczba postów : 99
Join date : 18/03/2015

Szczepionki Empty Re: Szczepionki

on 11th Lipiec 2015, 11:27
Ciało lekarza, który powiązał szczepienia z autyzmem zostało wyłowione z rzeki z raną postrzałową


19 czerwca dr. James Jeffery Bradstreet został znaleziony przez rybaka w rzece Rocky Broad River w okolicy Chimney Rock, ciało ma ranę postrzałową w okolicach klatki piersiowej. Był wybitnym lekarzem i naukowcem badającym przyczyny autyzmu, był także ojcem dziecka, które zachorowało na autyzm.

Dr. Bradstreet podjął się wielkiego wysiłku, aby określić przyczynę choroby autystycznej u dzieci, po tym jak jego własne dziecko zaczęło mieć objawy autyzmu po otrzymaniu rutynowych szczepień.

Historię choroby swojego syna  opisał na prowadzonym przez siebie blogu w 2012 roku:

http://drbradstreet.org/2012/02/28/my-son-turned-18-today-reflecting-on-our-journey-with-autism

Dr Bradstreet prowadził prywatną klinikę Wellness Center  w Buford, Georgia, która koncentrowała się na leczeniu dzieci z zaburzeniami związanymi z: autyzmem, PPD oraz innymi zaburzeniami  neurologicznymi rozwoju dziecka.

Oprócz leczenia pacjentów, dr. Bradstreet występował jako biegły w sądzie federalnym, pomagał rodzinom, których dzieci zostały okaleczone w wyniku przyjęcia szczepionek.

Był założycielem Child Development Resource Center, jest to największy ośrodek w USA badający skutki uboczne szczepionek. W swoim centrum badawczym dr. Bradstreet współpracował z słynnym brytyjskim naukowcem Dr. Andrew Wakefield, który przez pewien czas był dyrektorem badań w ośrodku.

Dr. Andrew Wakefield to międzynarodowej sławy naukowiec, który powiązał szczepienia MMR z autyzmem, dzięki jego pracy naukowej wiele rodzin otrzymało gigantyczne odszkodowania od firm farmaceutycznych produkujących szkodliwe dla zdrowia szczepionki.

https://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Wakefield

Kilka dni przed śmiercią lekarza do jego centrum badań wtargnęli  funkcjonariusze FDA (Amerykańska Agencja Żywności i Leków ) oraz funkcjonariusze innych agencji rządowych przeszukując  badania i dokumenty znajdujące się w  Child Development Resource Center.

Śmierć walczącego z przemysłem farmaceutycznym oraz agencją FDA doktora wstrząsnęła środowiskiem naukowym i akademickim ale przede wszystkim rodzinami dzieci cierpiących na autyzm.

Epidemiolog dr. Jake Crosby 25 czerwca opublikował na swoim blogu w Epoch Time artykuł na temat zagadkowej śmierci dr.Bradstreet oraz umieścił  cytat zmarłego z jednej z konferencji naukowych:

„Autyzm nauczył mnie więcej o medycynie, niż nauka na studiach medycznych” – Dr. James Jeffery Bradstreet
http://www.theepochtimes.com/n3/blog/doctor-vaccine-injury-dies-60/

Co jeszcze bardziej szokujące nie tylko serwisy informacyjne ale nawet świat biznesu opisał śmierć dr. Bradstreet, 3 dni temu w artykule magazynu biznesowego Forbes ukazała się informacja na temat jego śmierci, prowadzonych badań oraz został podany adres strony internetowej, gdzie jest organizowana zbiórka pieniędzy mających wyjaśnić okoliczności śmierci poprzez prywatne śledztwo.

http://www.forbes.com/sites/emilywillingham/2015/07/09/government-search-of-autism-doctor-bradstreets-office-related-to-experimental-autism-treatment/

W wyjaśnienie zagadkowej śmierci zaangażował się członek rodziny Thomas Bradstreet na stronie Go Found Me 16 dni temu utworzył zbiórkę 25 tysięcy dolarów na koszty prywatnego śledztwa, pieniądze mają  pomóc wyjaśnić okoliczności śmierci oraz doprowadzić do odpowiedzi na wiele pytań związanych z pracą prowadzoną przez doktora. Na koncie jest już zebranych ponad 30 tysięcy dolarów.

http://www.gofundme.com/xscefs

Przyjaciele zmarłego doktora założyli również stronę upamiętniającą jego osobę oraz jego pracę i wysiłek w dociekaniu prawdy na temat przyczyn autyzmu wśród dzieci, poniżej dwa przykłady z wielu z wpisów na stronie fb:

“Dr. Bradstreet opiekował się moim dzieckiem po zdiagnozowaniu autyzmu, on dokonał cudownego uzdrowienia”

„Dzięki niemu mój 16 letni syn ma normalne życie, dziękuje mu każdego dnia”

https://www.facebook.com/RememberingDrBradstreet

Wśród różnych badań prowadzonych w klinice Wellness Center dr. Bradstreet badał objawy „zatrucia rtęcią”, wierzył, że metale ciężkie są  głównym czynnikiem w rozwoju autyzmu dziecięcego.

Ostatni post dr.Bradtreet  z wynikami badań nad autyzmem pochodzi z 30 maja 2015 roku:

http://drbradstreet.org/

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/cialo-lekarza-ktory-powiazal-szczepienia-z-autyzmem-zostalo-wylowione-z-rzeki-z-rana-postrzalowa-2015-07Informuję wstępnie o fakcie grasowania seryjnego samobójcy nie tylko w POlsce, ale i w USA. Ostatnio zmarło śmiercią nagłą, np. poprzez strzał w klatkę piersiową 3 lekarzy na Florydzie - przeciwników szczepień. Jak o tym informowałem, czym mniej wiedzy, tym większa agresja.

http://alexjones.pl/pl/aj/aj-nwo/aj-kartel-farmaceutyczny/item/60431-rtec-trucie-spoleczenstwa-w-celu-z-cyklu-panstwo-istnieje-formalnie
Kasia
Kasia
Liczba postów : 1213
Join date : 18/03/2015
Skąd : Tarnów

Szczepionki Empty Re: Szczepionki

on 29th Sierpień 2015, 22:36
Podrzucił mi znajomy Shocked


Maliniak Podpisał To Co Mu Nakazała Żydowska Mafia Farmaceutyczna...
Więcej przymusowych szczepień

Prezydent Duda podpisał ustawę wprowadzającą kolejne szczepienia, w tym kontrowersyjną szczepionkę przeciw HPV.
Mimo apelu rodziców prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
Pozwala ona na nieograniczone finansowanie i rozszerzanie listy szczepień obowiązkowych. Będziemy jedynym krajem na świecie, w którym wprowadzono przymusową kontrowersyjną szczepionkę przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV.
Pod apelem do prezydenta o niepodpisywanie nowelizacji podpisało się 20 tys. osób.
Minister Wojciech Kolarski z Biura Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich Kancelarii Prezydenta RP spotkał się wczoraj z przedstawicielami Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP, którzy prosili o zawetowanie ustawy.
– Po wczorajszym spotkaniu spodziewaliśmy się, że taka właśnie będzie decyzja pana prezydenta.
Liczymy jednak na podjęcie skutecznych działań zmierzających do realizacji naszych postulatów, zaczynając od skierowania zapytania dotyczącego przepisów nakładających obowiązek szczepień do Trybunału Konstytucyjnego – podkreśla w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” Justyna Socha z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP.
Jak dodaje, wśród postulatów skierowanych do prezydenta jest też prośba o podjęcie skutecznych działań zmierzających do zlikwidowania problemów wynikających z systemu szczepień.
Do nich zalicza się przede wszystkim brak sprawnego systemu identyfikacji, kontroli i leczenia niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP) oraz brak specjalnego funduszu odszkodowań współfinansowanego przez producentów szczepionek dla osób dotkniętych trwałym uszczerbkiem zdrowia lub utratą bliskich wskutek wystąpienia NOP i powikłań poszczepiennych – takie fundusze istnieją w większości krajów UE, mimo że nie ma tam administracyjnego przymusu szczepień; kilkanaście dni temu powstał w Czechach.
A to właśnie sprawa niepożądanych odczynów poszczepiennych jest głównym argumentem przeciwko przymusowi szczepień. – Nie przemawia do nas uzasadnienie decyzji pana prezydenta z uwagi na „oszczędność spowodowaną ograniczeniem występowania chorób zakaźnych, a zatem redukcją kosztów leczenia oraz ewentualnych kosztów leczenia ich powikłań”, ponieważ w analizie tej nie bierze się pod uwagę kosztów leczenia powikłań poszczepiennych i nikt nie zna ich pełnej skali.
Nie ma procedur dotyczących ich diagnozowania i leczenia, co może być katastrofalne w skutkach i odbiera dzieciom szansę na zdrowie – zaznacza Socha. Zwiększenie liczby wkłuć zwiększy ilość powikłań. Wśród powikłań poszczepiennych wymienianych w ulotkach szczepień, a także w rozporządzeniu ministra zdrowia z grudnia 2010 roku są m.in. porażenie wiotkie wywołane wirusem szczepionkowym, zapalenie mózgu, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zespół Guillaina-Barrégo (występujący często w przypadku szczepionki przeciwko HPV), a także posocznica, w tym wstrząs septyczny, reakcja anafilaktyczna, reakcje alergiczne, uogólnione zakażenie BCG czy wstrząs anafilaktyczny. – Liczymy też, że w kalendarzu obowiązkowych szczepień jednak nie znajdzie się kontrowersyjna, ryzykowna i o nieudowodnionej skuteczności w zapobieganiu rakowi, szczepionka przeciw HPV – podkreśla Socha. Petycja pt. „Więcej obowiązkowych szczepień? Skoro jest ryzyko, musi być wybór!” zostanie po wyborach skierowana do nowego rządu.
– Apelujemy do wszystkich osób, którym bliska jest sprawa bezpieczeństwa i zdrowia dzieci, o włączenie się we wspólne działania zmierzające do wprowadzenia niezbędnych zmian przed tą datą.
Musimy wyjść z podziemia, bez względu na poniesione ryzyko np. ostracyzmu w środowisku zawodowym, co dotyczy przede wszystkim lekarzy, czy nawet wśród przyjaciół i rodziny.
Propaganda stworzona przez koncerny farmaceutyczne i serwowane przez media fikcyjne epidemie tego nie ułatwiają, ale jesteśmy do tego zobowiązani wobec obecnych i przyszłych pokoleń dzieci i dorosłych pacjentów – podkreśla Justyna Socha. Ci, którzy mieli jakieś resztki nadziei, że prezydent Andrzej Duda może nie podpisze ustawy o szczepieniach, właśnie mogą sobie tymi resztkami doopę wytrzeć. p.Reżdent właśnie podpisał. A ty hołoto – ty niepotrzebny balaście czyli Ty Narodzie Polski ustawiać swoje wnuki i dzieci do doktora Mengele czyli NFZ.

http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/finansowanie-szczepien-obowiazkowych,104,0,1889896.html

Artykuł opublikowany na stronie:
http://naszdziennik.pl/polska-kraj/142811,wiecej-przymusowych-szczepien.html


Przypominam przed wyborami, że prawie cały PiS (z wyjątkiem kilku) głosował za przymusem szczepień! Czyli ktoś dostał w łapę za zgodę na to, aby z Polaków zrobić króliki doświadczalne. A jakie będą skutki, to niestety, nie jest istotne... HPV powoduje: „Skurcz oskrzeli, pokrzywka, niespecyficzne zapalenie stawów, atropatia, zapalenie tkanki łącznej w miejscu wstrzyknięcia, idiopatyczna plamica małopłytkowa, uogólnione powiększenie węzłów chłonnych, reakcje nadwrażliwości, w tym reakcje anafilaktyczne/rzekomoanafilaktyczne, ból głowy, zawroty głowy, zespół Guillaina-Barrégo, omdlenia, którym czasem towarzyszą ruchy toniczno-kloniczne, nudności, wymioty, ból kończyn, ból stawów, ból mięśni, w miejscu wstrzyknięcia: rumień, ból, obrzęk, gorączka, krwiak, świąd, astenia, dreszcze, zmęczenie, złe samopoczucie”
To nie są objawy mogące wystąpić po Mocarzu, za którego wprowadzanie do obrotu, stawiane są zarzuty karne. Są to działania niepożądane obserwowane po podaniu szczepionki przeciw wirusowi HPV (Silgard), która od przyszłego roku ma być w Polsce obowiązkowa!
Szczepionka wywołuje wiele poważnych działań niepożądanych i w dodatku nie udowodniono nawet jej skuteczności w zapobieganiu rakowi szyjki macicy. Rządzącym to jednak nie przeszkadza i nasze dzieci od przyszłego roku pod groźbą kary będą musiały być szczepione, a wszyscy Polacy jeszcze za tę głupotę niemało zapłacą firmie, która od lat bardzo skutecznie lobbowała za tym by szczepionka była nie tylko zalecana, a obowiązkowa. Koszt tej szczepionki jest większy niż wszystkich pozostałych szczepionek razem wziętych. Skąd na to pieniądze? Z tych przeznaczonych na leczenie chorych na raka?
Polska stanie się jedynym krajem na świecie, w którym szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV ma być obowiązkowa. Równocześnie żyjemy w jednym z nielicznych krajów, w którym leczenie przetworami z konopi jest karane.
6 dni temu wystosowaliśmy list otwarty do prezydenta w sprawie dopisania do referendum pytania dotyczącego legalizacji medycznej marihuany, a dziś przyłączamy się do petycji Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP.
Panie prezydencie Andrzej Duda apelujemy, by nie podpisywał Pan tej bardzo szkodliwej ustawy, z której wprowadzenia cieszyć chyba się będą jedynie producent szczepionki i ci, którzy dla niego pracują. Docelowo, oczekujemy całkowitego zniesienia obowiązku szczepień i wprowadzenia dobrowolności, jak ma to miejsce w wielu krajach europejskich. Obowiązkowe szczepienia poprzez przymus szczepień oraz przymus ich finansowania są podwójnie antywolnościowe.
http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/263487-liczy-sie-tylko-interes-koncernow-farmaceutycznych-polska-ma-byc-jedynym-krajem-w-ktorym-szczepionka-przeciw-hpv-ma-byc-obowiazkowa

_________________
"A więc wszystko, cobyście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie; taki bowiem jest zakon i prorocy"
avatar
Hugo
Liczba postów : 260
Join date : 21/03/2015
Age : 35
Skąd : Londyn
http://oislamie.wordpress.com

Szczepionki Empty Re: Szczepionki

on 30th Sierpień 2015, 13:34
O szczepionce HPV jest dużo materiałów, jednak mną szczególnie wstrząsnął jeden film. Dotyczy tylko jednego rodzaju powikłania poszczepiennego, którego nie udało się zdiagnozować, lecz powiązany jest z uszkodzeniami mitochondriów. Spustoszenie, jakie szczepienie zasiało w dziewczynach na filmie jest olbrzymie i szkoda mi było patrzeć na nie. Ile rodzajów powikłań nie zostało ujętych w filmie? Skoro w wielu miejscach świata notowano zgony to w Danii nie znaleziono żadnego? Chyba się nie przyłożono do tego. Albo dziewczęta zmarły z "nieznanych" przyczyn i do czasu rozpoznania powikłania zostały zapomniane przez system. Objawy u dziewcząt - chroniczne zmęczenie może być nierozpoznane, jeśli ma łagodniejszy przebieg. Więc na pewno jest częstsze niż udało się zaobserwować. Naiwnością jest sądzić, że jeśli są tak trudne do zdiagnozowania i niemożliwe do wyleczenia to nie ma innych ukrytych powikłań.
Zadziwiła mnie też postawa lekarzy w filmie, którzy pomimo pracy nad zdiagnozowaniem tych ciężkich przypadków byli dalej zwolennikami szczepienia
Film tutaj:
Kasia
Kasia
Liczba postów : 1213
Join date : 18/03/2015
Skąd : Tarnów

Szczepionki Empty Re: Szczepionki

on 20th Październik 2015, 13:14
@zygmuntbialas 23:37:01
===NIEMIECKI DZIENNIKARZ DOTARŁ DO TAJNEGO ROZPORZĄDZENIA WHO KTÓRE NAKAZUJE W ZWIĄZKU Z NIEKONTROLOWANYM NAPŁYWEM IMIGRANTÓW NA TERYTORIUM U.E WYKONYWANIA SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW CHOROBOM POWSZECHNIE WYSTPUJĄCYM W AZJI I AFRYCE
KTÓRE SĄ ŚMIERTELNYM ZAGROŻENIEM DLA EUROPEJCZYKÓW (i zgadzam si że jest takie zagrożenie … ALE !!)
SZCZEPIENIA MAJĄ BYC REALIZOWANE NA OGROMNĄ SKALE PRZEZ SŁUŻBY MEDYCZNE CYWILNE JAK I WOJSKOWE
WYTYCZNE WHO W TEJ SPRAWIE PRZYJEŁY DO REALIZACJI WSZYSTKIE RZĄDY KRAJÓW UNII
JAK INFORMUJE DZIENNIKARZ WE WSZYSTKICH KRAJACH UNII RZĄDY PRZYGOTOWUJĄ USTAWY I PRZEPISY KTÓRE POZWOLĄ NA PRZYMUSOWE SZCZEPIENIA , PONADTO BRUKSELA PRZYGOTOWUJE OSOBNĄ USTAW OGÓLNO UNIJNĄ
TERMIN REALIZACJI SZCZEPIEŃ OPATRZONY JEST SŁOWEM NATYCHMIAST !!
NO TO ZDAJE SI ŻE JUŻ WIECIE
p.s. – ta informacja podana była na stronie BILDA DE jako komentarz rozpoczynający si słowami ROZSYŁAJCIE TĄ INFORMACJE WSZEDZIE PO OKOŁO 15 MINUTACH ZOSTAŁO USUNIENTE
JA MYŚL ŻE TO JEST BARDZO PRAWDOPODOBNE I LOGICZNE ZWARZYWSZY ŻE MAMY DO CZYNIENIA Z OGNISKIEM CHOLERY W GRECJI JAK I AUSTRII
TYLKO KTO I JAK W WHO ZECHCE WYKORZYSTA TEN PRETEKST DO SZCZEPIEŃ
PRZYPOMNIJCIE SOBIE SYTUACJE Z ROKU 2009 – ŚWIŃSKA GRYPA …. LIPA …
odnośnie w/w tekstu przypomniałam sobie film o obozach FEMA… i masowym zakupieniu szczepionek nie wiadomo po co i na co?? Wg ,komentatora filmu o FEMIE te szczepionki to …. przygotowana mieszanka do …. depopulacji milionów ludzi ,pod pretekstem epidemii przymusowe szczepienia !!! Mówi Wam to coś-bo mnie wszystko !!!! Ja się wymeldowuję ,i nie melduję nigdzie ,nie dam się tak łatwo !!”===

My tu gadu gadu, a cholera za drzwiami!
Pisałem niedawno, ze tym to się skończy.......
nadużycie link skomentuj
dron67 16.10.2015 23:42:07

_________________
"A więc wszystko, cobyście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie; taki bowiem jest zakon i prorocy"
avatar
ikiro
Liczba postów : 32
Join date : 18/03/2015

Szczepionki Empty Re: Szczepionki

on 29th Listopad 2015, 10:46
Message reputation : 100% (1 vote)
http://wolna-polska.pl/wiadomosci/zamordowani-holistyczni-lekarze-odkryli-powodujacy-raka-enzym-dodawany-do-wszystkich-szczepionek-2015-11
Zatem najwyraźniej holistyczni lekarze, którzy zostali zabici na Florydzie, odkryli w drodze własnych badań, że enzym białkowy nagalaza jest UMYŚLNIE dodawany do populacji poprzez uodparnianie. Nagalaza ZATRZYMUJE witaminę D przed wiązaniem do białka Gc.
To całkowicie ogołaca naturalną zdolność ludzkiego ciała do zabijania komórek rakowych. Nagalaza jest białkiem, które jest również tworzone przez wszystkie komórki rakowe. Enzym ten jest również w bardzo wysokich stężeniach u austystycznych dzieci. I oni UMIESZCZAJĄ ją w szczepionkach!
są tam jeszcze filmiki
avatar
Hugo
Liczba postów : 260
Join date : 21/03/2015
Age : 35
Skąd : Londyn
http://oislamie.wordpress.com

Szczepionki Empty Re: Szczepionki

on 13th Styczeń 2016, 11:45
Kasia
Kasia
Liczba postów : 1213
Join date : 18/03/2015
Skąd : Tarnów

Szczepionki Empty Re: Szczepionki

on 20th Styczeń 2016, 20:52
Szczepionka przeciwko rakowi macicy zrujnowała tym dziewczętom życie.

I pomyśleć - chciałam kiedys zaszczepić swoje własne dziecko ,ponieważ sama w przeszłości borykałem się z tą "chorobą"._________________
"A więc wszystko, cobyście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie; taki bowiem jest zakon i prorocy"
avatar
Tabitha
Liczba postów : 101
Join date : 19/03/2015

Szczepionki Empty Re: Szczepionki

on 21st Styczeń 2016, 11:34
Cholera za drzwiami a Tuberkuloza jest leczona w Niemczech
w Bawarii czasami przymusowo. Ponizej link w jezyku niemieckim:
https://www.youtube.com/watch?v=-7qV6mkouk4

Prezydent Duda jak i pani Szydlo podpisali sie pod przymusem
szczepien!

http://detektywprawdy.pl/2015/08/30/duda-podpisal-kontrowersyjna-ustawe-o-przymusowych-szczepieniach-na-hpv/

http://szczepionkowy-geszeft.blogspot.de/2013/04/przymusowe-szczepienia-czyli-pis.html

Żydówka sprzeciwia się Holocaustowi Polaków za pomocą szczepionek-Przymusowe szczepienia
https://www.youtube.com/watch?v=6IRyIYcfwEoJuz w 2007 zaczelismy sie blizej przygladac szczepieniom.
Dawno temu Henryk podal na swoim portalu tego linka:

Uwazam, ze kazdy powinien obowizkowo, przesledzic ten artykul.

Cytat: Od "niedawna" na temat wirusów aż wrze w mediach, wiec pomyślałem sobie – no kochasiu chociaż już nie najmłodszy jesteś musisz tez się tym zająć, żebyś przy winku w towarzystwie młodych „naukowców”, tez mógł swoje piec groszy dodać – no i tak to się zaczęło.
Przypadek (a może i nie przypadek) chciał ze, w listopadzie ubiegłego roku będąc w Brazylii, na plaży poznałem pewnego Szweda. Starszy pan po siedemdziesiątce. Jak się dowiedziałem z zawodu jest (był) profesorem biochemii. Podczas naszych codziennych spotkań na plaży, kiedy to nasze „panienki” korzystały z wody i słońca, gadaliśmy sobie o tym i tamtym. Którego dnia tematem naszej dyskusji była biologia. Temat, który od dziecka mnie interesował i interesuje. A ze sam z zawodu jestem inżynierem i logiczne myślenie nie jest mi obce, wiec dyskusja była bardzo owocna. Nie będę się więcej rozpisywał dodam tylko, ze Per (tak ma na imię ten nasz koleżka po siedemdziesiątce) ponad 20 lat prowadził laboratorium biochemiczne na jednym z amerykańskich uniwerków.

Mam pytanie do pan/ow na temat wirusów. Oto one:

Czy któraś/ys z Was widział już sam gołym okiem (naturalnie poprzez mikroskop elektronowy) jakieś, bezpośrednio wyizolowane, wirusy?
Jeżeli sam/a nie widziałaś to może Twój znajomy albo profesor widział i mógłby mnie powiedzieć gdzie? – Źródło pracy naukowej.

To pytanie zadaje na poważnie! Czekam na odpowiedz i serdecznie pozdrawiam.

Ciekawy jestem czy ktoś na tym forum (patrz tytuł tego nowego tematu) miałby ochotę ze mną –samoukiem- podyskutować? (...) koniec Cytatu.
http://www.biotechnolog.pl/forum/temat-1292.htm


Niestety w jezyku niemieckim, kilka pisemnych pytan do lekarza, zanim poda nam szczepionke.

http://www.gesundheitlicheaufklaerung.de/wie-wehrt-man-sich-gegen-eine-zwangsimpfung
avatar
Gregor
Liczba postów : 223
Join date : 23/09/2015
Skąd : ccc

Szczepionki Empty Re: Szczepionki

on 23rd Luty 2016, 08:49
Message reputation : 100% (1 vote)
Moja lekcja życia na drodze do prawdy o szczepionkach.Tak zaczyna się opowieść człowieka który chciał dobrze.Bardzo ciekawy artykuł odnośnie szczepień.Artykuł dedykuję tym osobą które poznają prawdę Very Happy
Przepełnia mnie poczucie winy. I będę z tym żył do końca mych dni. Byłem głupi, arogancki i naiwny. Moja decyzja mogła doprowadzić do powstania trwałego kalectwa u moich dzieci – a kocham je z całego serca.

O szkodliwości szczepionek wiedziałem znacznie więcej niż przeciętny człowiek, ale mimo to wciąż myślałem, że w ostatecznym rozrachunku są one warte ryzyka. Byłem zbyt leniwy, by się więcej na ten temat dowiedzieć. Jak idiota ślepo ufałem mojemu lekarzowi. To właśnie ten system wierzeń sprawił, że zaszczepiłem troje z czworga mych dzieci. Bliźniaki mają teraz po 7 lat i do tej pory nie doszły do siebie całkowicie po ostatniej serii szczepień.

Zarówno mama, jak i brat Michael, próbowali przekonać mnie do zrezygnowania ze szczepień. Gdy to nie pomogło, obydwoje zalecali mi, żebym chociaż wydłużył okresy pomiędzy kolejnymi seriami. W związku z tym postanowiłem nie stosować się do kalendarza szczepień rekomendowanego przez służby medyczne. Odroczyliśmy terminy podania szczepionek, lecz ostatecznie pozwoliłem na to, by moje dzieci zostały w pełni zaszczepione, gdyż, tak jak wielu innych rodziców, myślałem, że większym ryzykiem jest brak szczepień.

Podczas ostatniej wizyty u pediatry moja żona chciała, by lekarz podał dzieciom dwie szczepionki na raz, w tym jedną zaległą. Zgodziłem się na to. Zaraz po tym u bliźniaków pojawiły się symptomy uszkodzeń neurologicznych. Syn zaczął się jąkać, a córka niewyraźnie mówić, mamrotać. Nawet dziś, po kilku latach, mimo podawania im specjalnie dobranych pokarmów oraz najlepszych suplementów, nie są w pełnej formie.

O dziwo, nawet po tym doświadczeniu z uporem maniaka trzymałem się przeświadczenia, że nadwrażliwość moich dzieci na szczepionki jest wyjątkiem, a nie regułą. Próbowałem nawet przekonać samego siebie, że objawy, które u nich wystąpiły, były przypadkowe i nie miały nic wspólnego ze szczepionkami. Moja mama i mój brat dobrze wiedzieli, o co chodzi. Część mnie również była tego świadoma.

Pracę dla portalu mojego brata „Organic Lifestyle Magazine” rozpocząłem mniej więcej rok temu. W tym czasie, jak większość Amerykanów, wciąż wierzyłem, że szczepionki są, w przeważającej mierze, bezpieczne i skuteczne. Pierwsze napisane przez mnie artykuły dotyczyły kwestii mniej kontrowersyjnych. W końcu Michael zlecił mi napisanie tekstu o szczepionkach.

Mój brat jest całkowicie przeciwny szczepieniom. W związku z tym byłem, rzecz jasna, dosyć podenerwowany na myśl o wykonaniu tego zlecenia. Michael zapewniał mnie, że jeśli materiały do artykułu będę zbierał z naprawdę otwartym umysłem, to on zaakceptuje moją pracę. Nie wierzyłem mu, mimo że dodatkowo powiedział, iż opublikuje mój artykuł nawet wtedy, gdy z moich badań będzie wynikać, że niektóre szczepionki są bezpieczne i skuteczne. „Po prostu zbieraj materiały i pisz z otwartym umysłem tak, jak robiłeś to do tej pory. Jeśli tak uczynisz, to twój tekst ujrzy światło dzienne”. Niezależnie od tego, co powiedział Michael, wciąż byłem przekonany, że uzna, iż mój artykuł nie pasuje do jego portalu. Dowcipkowałem, że moja praca dla niego skończy się wraz z dostarczeniem mu tego tekstu. Byłem pewny, że nasze dopiero co nawiązane relacje biznesowe źle się skończą. Myliłem się.

Byłem i wciąż jestem przychylnie nastawiony do nauki. Mój brat był tego świadomy. Wiedział, że jeśli naprawdę będę rzetelnie szukał faktów, to dowiem się, jaka jest prawda.

Muszę przyznać, że do poszukiwania materiałów na temat szczepionek nie podszedłem z otwartym umysłem. Byłem pewien zasadności moich przekonań, co, jak się potem okazało, nie miało w sumie większego znaczenia, bo w ostatecznym rachunku jedyny wniosek, do jakiego mogłem dojść, mógł być zbieżny wyłącznie z konkluzją każdego, kto naprawdę kiedykolwiek zagłębił się w ten temat, a mianowicie, że szczepionki są zbrodnią przeciwko ludzkości.

Szczepionki są główną przyczyną tego, że nasze dzieci aż tak chorują. Szczepionki łączy się z występowaniem autyzmu, chorób autoimmunologicznych, astmy, alergii, przewlekłych stanów zapalnych, wszystkich chorób, przed którym szczepionki mają rzekomo chronić, a także wielu innych schorzeń.

Każdy składnik szczepionki jest toksyczny. Każdy jeden! Przez wiele lat usiłowałem unikać w mojej diecie żywności modyfikowanej genetycznie oraz innych toksyn, a pozwoliłem na wstrzyknięcie ich moim dzieciom! Będę odrzucał wszystkie obowiązkowe i zalecane szczepienia, chyba że któreś z moich dzieci zostałoby pogryzione przez wściekłe zwierzę. W moim rozumieniu szczepionka przeciwko wściekliźnie jest do przyjęcia, gdyż jest ona podawana w sytuacji realnego zagrożenia działaniem potencjalnie śmiertelnego patogenu.

Nie ekscytujcie się nadmiernie tym, co piszę. Poszukajcie materiałów na własną rękę. Zróbcie uczciwe rozeznanie. Łatwiej wam pójdzie, jeśli jesteście w stanie zrobić to z otwartym umysłem, a kiedy dotrzecie do wiarygodnych materiałów, sami się przekonacie o tym, jaka jest prawda. A prawda jest taka, że koncerny farmaceutyczne – w każdym razie te produkujące szczepionki – są chciwe, skorumpowane, nieetyczne i niebezpieczne. Każdy składnik szczepionek jest de facto toksyczny dla organizmu. Każdy jeden. Głupio postępujemy, ufając skorumpowanym korporacjom.

Moje dzieci ostatnią serię szczepień otrzymały lata temu. Dzięki pomocy mojego brata, czują się już znacznie lepiej. Zdrowy styl życia oraz właściwa dieta, w połączeniu z odpowiednią suplementacją okazały się być bardzo skuteczne w detoksykacji ich organizmów. Wierzę, że z czasem wrócą do pełnego zdrowia, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że sami wytwarzamy jedzenie, i to na najlepszych glebach.

Sprowadziłem me dzieci na ten świat. Moim zadaniem jest ochronienie ich. Brat próbował podzielić się ze mną wiedzą na temat szczepionek, jak tylko dowiedział się, że zostanę ojcem. Powiedział mi, bym sam poszukał materiałów. Poniosłem całkowitą porażkę w kwestii ochrony moich dzieci, gdyż po prostu bardziej zaufałem lekarzowi niż mojemu bratu. Cały czas biję się myślami – „gdybym w przeszłości miał taką wiedzą o szczepionkach, jaką mam teraz…”.

Nie chcę, by inni ludzie byli obarczeni poczuciem winy, tak jak ja. W związku z tym ciężko pracujemy, by przekazywać społeczeństwu wiedzę na temat szczepionek. Żadne dziecko nie powinno cierpieć na schorzenia neurologiczne tylko dlatego, że ich rodzice nie mieli lepszej wiedzy. Informacje są na wyciągnięcie ręki. Nasze dzieci są coraz bardziej okaleczone, co wszyscy widzimy, a traktujemy to jak coś normalnego. Pomyślcie o tym. Nie liczcie na waszego lekarza w tej kwestii. Lekarze są bardzo zajęci. A nawet jeśli zrobią rzetelne rozeznanie w temacie szczepień, to ogromna zachęta finansowa większości z nich skutecznie zamknie usta na kłódkę.

_________________
Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i od Isusa Chrystusa, Syna Ojca, niechaj będzie z nami w prawdzie i w miłości.
avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

Szczepionki Empty Re: Szczepionki

on 25th Luty 2016, 20:44
Message reputation : 100% (2 votes)
Zobaczmy ten film:
CZY KAZDY W TYM INTERESIE JEST NA SOKU ?
https://www.youtube.com/watch?v=-eoFDgZj4ZA

Otóż zauważmy jedno otóż szatan podobnie jak to uczynił z muzyką:
http://www.zbawienie.com/konspiracjaa440.htm

Tak samo uczynił, ze sportem.

Czym są sterydy??? Przedłużeniem dawania ludzkości szczepionek. Z tą różnicą, że sportowcy zamiast wstrzykiwać sobie choroby wstrzykują sobie hormony i biorą różnorakie substancje na szybszy przyrost masy mięśniowej.

Tutaj świat szatana atakuje kobiety, które same przy pomocy zachęt do sportu i chorej rywalizacji wstrzykują sobie męskie hormony - które jak mówi trener Patryk, zmieniają kobiecy organizm na zawsze!!!!

Tak szatan nawet z uprawnia sportu - który uprawiany z głową przynosi ogromne korzyści zdrowotne - uczynił źródło wyniszczenia.

Wiele młodych kobiet i mężczyzn są zachęcane - poprzez rywalizacje sportową - do brania dopingu który wyniszcza ich organizm.

Co robi rząd w tej sprawie??? Nic. Formalnie sterydy są zakazane... ale czy mass media nie reklamują sylwetek osiągniętych przy pomocy sterydów ???

Co za problem jest aresztowanie ludzi handlujących i pośredniczących w handlu dopingiem??? Przecież obecnie to handlarze przez Internet się reklamują!!!

Zresztą każdy wie, że maksymalna wielkość u mężczyzny w bicepsie to jest 45 cm. Wystarczy wziąć na badania ludzi posiadający w bicepsie powyżej 46 cm aby udowodnić im branie dopingu i zmusić do współpracy w złapaniu handlarzy dopingiem!!!

Ale rząd tego nie robi a przecież trener Patryk na swoim kanale udowadnia kto bierze doping.

Obecnie siłownie są tym samym dla handlarzy dopingu co dyskoteki dla handlarzy narkotyków. Tam "starsi" kulturyści wciągają w doping młodszych od siebie. Niestety taka jest prawda.

O ile chorobę podaną w szczepionce organizm jakoś zwalczy - choć nie każdy - to podanie ogromnej dawki sztucznego hormonu niszczy organizm bezpowrotnie. Tutaj jest pokazane czym się kończy podawanie przez rok hormonu wzrostu i insuliny:
Palumboism-Rich Piana vs 6pak,DSM,Szymon Lada.
https://www.youtube.com/watch?v=OHE8Zk8UoS8

Tak młodym chłopakom rosną brzuchy ich miednica i układ kostny się zmieniają na zawsze.

U kobiet po podaniu jednej dawki testosteronu, zmiany są nieodwracalne. Każda kolejna dawka te zmiany pogłębia i kobiety przeistaczają się w mężczyznę!!!

A najgorsze jest pranie mózgu jakimi poddawani są młodzi ludzie przez mass media. Tak gdyż oni sami wstrzykują sobie substancje o wiele groźniejsze od szczepionek!!!efraimita
efraimita
Liczba postów : 292
Join date : 27/01/2016

Szczepionki Empty Re: Szczepionki

on 25th Luty 2016, 21:20
Message reputation : 100% (1 vote)
Masz 100 % racji Cyrylu, dodał bym jeszcze w tym całym procederze rolę telewizji i mediów. Otóż w mediach lansuje się bardzo wizerunki sportowych mistrzów, niektórzy z młodych ludzi poświęcają praktycznie całą swoją młodość siłę i energię, aby stać się takim mistrzem. Gdy już się zaangażują na tyle że nie można za bardzo się z tego wycofać (bo przeważnie całe dotychczasowe życie się poświęciło treningowi) wkraczając w pełni w profesjonalny sport, taki człowiek szybko orientuje się że bez "wspomagania" praktycznie za moment przestanie istnieć w tym sporcie. I niestety zaczyna stosować doping, aby nie odpaść z rywalizacji o szczyty które sobie wyznaczył. Szczególnym niechlubnym rekordzistą jest tutaj kolarstwo, skala dopingu w tym sporcie przekracza nasze wyobrażenia.

Zwróciłbym jeszcze uwagę na inny fakt o którym mało kto mówi, a który zauważam pracując z młodymi sportowcami i młodzieżą zainteresowaną aktywnością. Chodzi mianowicie o stosowanie różnego rodzaju odżywek suplementów i innych legalnych wspomagaczy. Ich działanie jest także szkodliwe dla organizmu i w tym zakresie niestety jest cisza, mało tego, reklamuje się je i promuje jako coś pożytecznego i wskazanego w procesie treningowym! Choć wiele na temat szkodliwości tych środków można znaleźć. Młodzi (przeważnie) chłopcy stosują różnego rodzaju odżywki i suplementy które mają im pomóc w uzyskaniu lepszej formy sportowej, lub osiągnięciu wymarzonej sylwetki. Pomijając fakt, że przeważnie środki te są przyjmowane na własną rękę przez nich bez jakiejkolwiek kontroli kogoś znającego temat, to jeszcze dodatkowo w wielu przypadkach ludzi młodych nie stać na drogie i firmowe środki, i kupują odżywki niewiadomego pochodzenia, często nie przebadane pod kątem składu i bezpieczeństwa, które są wielokroć tańsze. Swojego czasu była ogromna afera z odżywkami z Ukrainy, które po przebadaniu okazało się że posiadały w swoim składzie aminokwasy  inne składowe pozyskiwane z martwych ludzi! Odżywki te (nawet te przebadane i dopuszczone) są zazwyczaj stosowane przewlekle przez długi czas, a ich działanie wyniszczające organizm jest dużo większe niż ich pomoc w uzyskiwaniu efektów treningowych.
Nie mam teraz pod ręką żadnych materiałów, ale myślę że nie trudno je samemu znaleźć chociażby w internecie.
Marysia87
Marysia87
Liczba postów : 197
Join date : 18/03/2015
Skąd : Katowice

Szczepionki Empty Re: Szczepionki

on 20th Marzec 2016, 14:23
Message reputation : 100% (3 votes)
Bardzo ciekawy artykuł o historii szczepień
(podesłany przez siostrę Jolę z grupy na FB):

Edward Jenner i Louis Pasteur - "szczepionki zagłady".

Wstęp

Czytając opłacanych z pieniędzy firm farmaceutycznych (lub po prostu głupców opłacanych przez system) dziennikarzy dochodzimy do wniosku, że ludzie ci, są chorzy psychicznie, przyczyniając się do ludobójstwa dzieci, kobiet i starców : Katarzyna Burda (Newsweek), Piotr Celej (naTemat)... Nie ważna jest nieistniejąca opcja polityczna, ważny jest zysk, idea i formy represji masońskiego rządu handlowego wobec narodu ...

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/02/zabojcze-szczepionki-i-pis-abys-wiedzia.html

Jak zmieniono wprowadzanie do organizmu ziół, w rytualny proces zabijania.

Szczepionki Blogger-image--1579085475


" Historia odkryć szczepionek sięga starożytnych Chin. A historia szczepień "ochronnych" sięga czasów handlu niewolnikami. 

Tureckim niewolnicom, które miały być sprzedane do haremu, nacinano skórę i do rany wprowadzano ropę z pęcherzy ospy. Miało to chronić kobiety przed ospą prawdziwą – chorobą, która odbierała urodę. Czasy niewolników nigdy się nie skończyły ... 

Czego dowodem są zabójcze szczepionki ... Indyjscy kapłani bramańscy szczepili w I wieku n.e. podczas mistycznych ceremonii również przeciwko ospie. Ale nie chodziło tutaj nigdy o profilaktykę, tylko zawsze o religijne rytuały, pozycje, władze i zysk..."

Najpierw znajdź niezbyt groźną chorobę, aby uczynić z niej długotrwały proces, śmiertelnego "leczenia" poprzedzonego szczepieniami ...

Szczepionki Blogger-image-1462145751


Dogmat i Religia

Dogmat szczepień poprzez bezpodstawną wiarę w zasady immunologii, został wyniesiony do roli religii przez dwóch syjonistycznych "proroków", Jennera i Pasteura. 

Szczepionki Blogger-image--1186692521


Według tego chorego dogmatu, jeśli wykonamy serię agresywnych działań nazwanych prewencją, system immunologiczny podejmuje niezbędne kroki w celu udaremnienia kolejnego ataku ...

Chrzest

Postawiono na sprawdzony aksjomat kłamstwa : nie ma szczepionki, "zło" triumfu. Szczepionkowy chrzest jest warunkiem zbawienia. 

"Prorocy", to dwaj masońscy nieudacznicy i psychopaci, Jenner (https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Edward_Jenner), biolog i lekarz, oraz Pasteur (https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Louis_Pasteur), przeciętny chemik, fałszywy lekarz i biolog. Ci założyciele nowej religii w rzeczywistości nie mieli pojęcia o immunologii.

Edward Jenner i Louis Pasteur.

Wirus = trucizna.

"Nasza nauka i dzisiejsza, nowoczesna medycyna z całym swoim przemysłem farmakologicznym opierają swoją wiarę w szczepieniach przeciwko ospie na bardzo chwiejnym fundamecie w postaci 4 przypadków, i na podstawie tego nie udowodnionego założenia od 200 lat szczepią całą ludzkość. "

Dr. Mengele i rodzina Adamsów.

W czasach, w których żył Pasteur, było bardzo dużo bezdomnych psów. Wiele z nich miało objawy tzw. wścieklizny. Pasteur przywiązywał takie psy do bala i zbierał od nich ślinę dla swoich okrutnych eksperymentów. 

Szczepionki Blogger-image--483079325


Wychodził mianowicie z założenia - nasza medycyna robi to do dnia dzisiejszego - że bakcyl wścieklizny musi znajdować się w ślinie takiego psa. Tylko, że nigdy nie zostało tam udowodnione jego istnienie. Jedyne zwierzę, które ma truciznę w ślinie, względnie w paszczy, to wąż.  

Weterynarze potwierdzają również, że w ślinie zwierzęcia z objawami wścieklizny, nie można znaleźć  drobnoustrojów wścieklizny oraz, nie można ich również wyhodować w labolatorium.

Ślinę takiego "chorego" psa dodał do miski z bulionem. Ponieważ po upływie kilku tygodni nie widać było żadnych zmian w tej zupie (oprócz powstania jadu trupiego, co w takich warunkch jest jasne jak słońce)- wyciągnął wniosek, że drobnoustrój wścieklizny musi być nadzwyczaj mały. Nazywa go "wirusem".

Podczas swoich eksperymentów Pasteur filtruje tę zupę z jadem trupim przy pomocy "bardzo drobnych filtrów" (twierdził, że po przefiltrowaniu pozostają tylko te małe drobnoustroje, 1000 razy mniejsze od bakterii), po czym płyn z tym przefiltrowanym jadem wstrzykuje do mózgu psa, który przywiązany  jest do pala. Ilość wtrzykiwanego płynu wynosi 1/3 objętości mózgu psa. Naturalnie pies dostaje drgawek, pianę na pysku, szczeka.... i zdycha.

Szczepionki Blogger-image--149345923


To był wystarczający dowód na "zarażenie wścieklizną". W ten sposów "wirus", co po łacinie oznacza po prostu "trucizna", wszedł do nomenklatury medycznej i do dzisiaj jest w takim rozumieniu używany.

Z wysuszonego szpiku kostnego psów z objawami wścieklizny sporządził szczepionkę, którą również wstrzykiwał psom. Aby sprawdzić skuteczność działania szczepionki doprowadzał do tego, że zarówno zaszczepione, jak i niezaszczepione psy były zagryzane na śmierć, przez doggi z objawami wścieklizny. (To żywo przypomina obrazy z filmu Resident Evil)

Szczepionki Blogger-image-1324278677


Ogłuszające wycie, tych biednych, zadręczanych na śmierć zwierząt, słychać było naturalnie w całej okolicy i obrońcy zwierząt zarzucali mu bezsensowne znęcanie się nad  zwierzętami i sadyzm. To z pewnością było prawdą.  

Jego labolatorium nazywane było katownią, a on sam nazywany katem niewinnych zwierząt... W końcu musiał razem ze swoimi zwierzętami przeprowadzić się ... Państwo francuskie dało mu w St. Cloud willę do dyspozycji, niegdyś należącą do Napoleona III, oraz przynależny do niej majątek. 

Tutaj mógł bez przeszkód dalej przeprowadzać swoje eksperymenty na psach. Pasteur uważał siebie za wielkiego przyjaciela psów. Trudno jest zrozumieć, że przyjaciel psów, może przeprowadzać takie eksperymenty na swoich przyjacielach.   

Nie tylko Pasteur, również jego żona miała szczególny stosunek do psów. W jednym z jej listów do córki czytamy: 

“Twój ojciec przyniósł właśnie nowinę z laboratorium. Po 19 dniach inkubacji, zdechł dzisiejszej nocy pies zaszczepiony przeciwko wściekliźnie, któremu już jakiś czas temu przeprowadzono trepanację. 

Choroba pojawiła się po 14 dniach. Od tego psa pobrano dzisiaj rano masę mózgową i wstrzyknięto ją do mózgu innego psa. Trepanację tą Roux przeprowadził z niezwykłą precyzją. 

Szczepionki Blogger-image-1179585705


Z tego wynika, że możemy mieć teraz tyle psów chorych na wściekliznę, ile tylko chcemy i że dalsze eksperymenty będą niezmiernie ciekawe” (Winkle S. Kulturgeschichte der Seuchen, Komet 1997).

Sam Pasteur twierdził, że człowiekowi należy wstrzykiwać tak długo szczepionkę, aż jego organizm zacznie sam tworzyć przeciwciała, zanim zakończy się wędrowanie “wirusa z ulicy” z miejsca, w którym dostał się do organizmu (dzikiego wirusa) do mózgu. 

Według niego szczepionka przeciwko wściekliźnie powinna umożliwić, “osiodłanie szybszego konia”. "Wirus królika” miał wyprzedzić "wirusa psiego”. Dlatego w późniejszych eksperymentach używał królików. 

Przypuszczalnie z tego powodu, że króliki są szybsze od psów, według logiki Pasteura ,wirus żerujący na króliku powinien być szybszy jak wirus psa. I to nazywa się nauką, medycyną...! Na tej podstawie opierają się dzisiejsze szczepienia przeciwko wściekliźnie!

Szczepionki Blogger-image--438078160


Dnia 6. lipca 1885 roku, przyjechała do Pasteura z Alzacji matka ze swoim 9-letnim synem Józefem Meisterem. Chłopiec ten 14 godzin przedtem został pogryziony w 14 miejscach przez psa, a czy napewno pogryzionego przez psa “chorego na wściekliznę”. ? Po konsultacji ze swoimi paryskimi lekarzami Pasteur zdecydował się zaszczepić tego chłopca (według kronikarzy z “ciężkim sercem”) .

Szczepionki Blogger-image-2102255548


Pasteur szczepił chłopca zawiesiną z - suszonego przez 14 dni - szpiku kostnego królika. Kolejno, w coraz mniejszych odstępach czasu zostały użyte dalsze różne suche rodzaje szpiku. Szczepionka była powoli wstrzykiwana pod brzuch, przy czym codziennie zmieniano stronę: raz po lewej raz po prawej.

Leczenie trwało 3 tygodnie i chłopiec “pozostał zdrowy”. W notatkach Pasteura nie jest napisane, że Pasteur wyleczył chłopca, tylko że chłopiec “pozostał zdrowy”. Co oznaczać ,może eksperymenty na niewinnym człowieku ...

Pasteur stał się sławny na podstawie tylko tego jedego, jedynego przypadku, a szczepionka przeciwko wściekliźnie została włączona do programu szczepień i jej działanie do dzisiaj pozostaje niewyjaśnione ...

Apropos: Medycyna nie zadała sobie nigdy pytania, jak chemik mógł zdiagnozować, że pies jest chory na wściekliznę.?! 

Metoda empiryczna 

Jenner stosował znaną wsród masonów metodę empiryczną do czego dążył również Pasteur, który fałszował eksperymenty: m.in. było to szczepienie przeciw wąglikowi w Pouilly-le-Fort (1881 rok). Pasteur nie szczepił przeciwko wąglikowi, ale podawał im szczepionkę przeciw wściekliźnie aby pacjent zaraził się to chorobą i mógł służyć jako obiekt badań ...

Szczepionki Blogger-image--1534577048


Paster stał się sławny dzięki wspaniałemu spektaktowi z dnia 31 maja 1881 roku, w którym to wielu widzom, żurnalistom (to dla was róbcie więcej wywiadów z lekarzami żyjącymi z pieniędzy farmacji i chorób wiecznie chorych pacjentów, nie ma to jak połączenie zatrutego jedzenia, wody i leków ) i wyterynarzom przedstawił “z wielkim wyczuciem dla teatralizmu, używając patetycznych póz” swoje szczepienia przeciwko wąglikowi.

Dostarczono mu 48 owiec do Pouilly-le-Fort i Pasteur zaszczepił tam połowę z nich. Po 14 dniach spektakl został powtórzony. Po następnych 14 dniach były wszystkie zwierzęta “zakażone” wąglikiem. I popatrzcie, z tych niezaszczepionych następnego dnia tylko dwie owce żyły , podczas, gdy zaszczepione żyły i czuły się jak najlepiej.  

Szczepionki Blogger-image-1961813526

W prasie huczało i w przeciągu roku po tym wydarzeniu w okolicy zostało zaszczepionych jeszcze 80 000 owiec. Wszyscy zadawali sobie słusznie pytanie: co znajdowało się w tej szczepionce. ?!

Dramat w Rosji

Nie wiedział tego ani jeden z jego asystentów Roux, Chamberland, Thuillier. Tylko Pasteur znał jej skład.... Sława Pasteura dotarła, aż do Rosji. Ilja Metschnikow, kierownik Bakteriologicznego Instytutu w Odessie, przyjechał w 1887 roku do Paryża po materiał szczepionkowy dla rosyjskich owiec.

Ponieważ Metschnikow wierzył w działanie tego materiału zaryzykował. Niestety już w Rosji wyglądało to inaczej jak we Francji:  już po pierwszym szczepieniu z 4412 owiec zdechło 3549. 

Metschnikow musiał w popłuchu opuszczać Rosję, aby uniknąć zlinczowania przez rosyjskich chłopów. (Zeiss H., Fortschr Med [url=tel:7 %281889%29 100-101]7 (1889) 100-101[/url]).

Ta krótka historia szczepionek ukazuje wystarczająco wyraźnie naukowość forsowanych do dzisiaj szczepionek. Wszystkie przeprowadzane dzisiaj szczepienia wyszły ze “szkoły Pasteura, Kocha i innych zwolenników teorii zakażeń” i opierają się na niejasnych przy pomocy metod naukowych nieudowodnionych, czy wręcz sfałszowanych, eksperymentach... 

Pasteur był mistrzem w fałszowaniu swoich wyników badań. Ale to wogóle nie przeszkadza światu nauki, w dalszym ciągu trzymać go na piadestale (Geison G., The private Science of Louis Pasteur)
Szczepił owce przeciwko wąglikowi szczepionką, którą hodował w myszach i w świnkach morskich. 

Przypuszczalnie dlatego, że myszy i świnki morskie szybciej biegają jak owce (!). We Francji badania jego były przerywane na dłuższy okres czasu, ponieważ rolnicy sprzeciwiali się oddawać jemu do dyspozyji swoje owce, gdyż wszystkie zwierzęta u Pasteura zdychały w wielkich cierpieniach.

Apostołowie i kapłani 

Ludobójca i psychopata Pasteur, miał apostołów, kapłanów i uczniów ignorantów takich jak Roux i Chamberland, Calmette czy Guffin itd.

"Instytut Pasteura" ugruntował pozycję "Kościoła szczepień". Biznesmeni, zaczęli wielbić "kapłanów", kultywując dogmaty nowej dochodowej wiary .

System medyczny został natychmiast przekształcony, nie wolno było komentować decyzji właścicieli szpitali (tak jak dziś, szczepienia są skuteczne i już, strach, ekspert i głupota ...).
Nowa religia głupoty, była krytykowana przez inteligentnych lekarzy i nauczycieli, takich jak A. Bechampa, Tissot, Carrel ...

"Kościół" natychmiast otoczył się swoimi świątyniami - laboratoriami.

Kartel finansowy.

Wywołałem spora panikę wsród iluminatów i masonów ,pokazując wam całkowitą i kompletną strukturę działań na wszystkich frontach. Nie interesuje mnie dezinformacja opisująca Żydów, wyznawców islamu, struktury polityczne i religijne, interesuje mnie tylko wielowymiarowy obraz prawdy.

Jeśli tego nie widzicie i nie zamierzacie walczyć, idźcie inną drogą, drogą sensacyjnego zakłamania ...

http://ligaswiata.blogspot.com/2016/01/historia-rzadu-swiatowego-przyczynek-do.html

Ludzie boją się agresywnej propagandy, sądów, ekspertów i alienacji ... Przypadki autyzmu, raka, bezpłodności są wyciszane i nie akceptowane. Prawda panie i panowie dezinformatorzy, piszący wedle zasad dobrze płatnych gotowców ... !!!

We Włoszech, w listopadzie 2014 roku, została wycofana z rynku szczepionka FLUAD, która doprowadziła do śmierci 11 osób. 

Szczepionki Blogger-image-1934801575


We Włoszech, wiele rodzin wygrało pozwy przeciwko korporacji farmaceutycznej GlaxoSmithKline.

W Polsce i Rumunii istnieje wiele przypadków dzieci, które zmarły po szczepieniach. Lekarze odpowiedzialni za tego typu działania, starają się uciec od odpowiedzialności przez ratujące ich sądy i mafijne sądy koleżeńskie.

(Poczytajcie o sądach i prawie : https://www.facebook.com/LigaSwiataPress/posts/914670418647806 )

Rumuński minister zdrowia Nicolae Banicioiu w maju 2015 roku, wygłosił szokujące oświadczenie, o wprowadzeniu ustawy o obowiązkowych szczepieniach. 

W Australii, premier Malcolm Bryant Turnbull popiera obowiązkowe szczepienia, ale nie w stosunku do własnej córki. Dlaczego?

Szczepionki oszustwa!

W swojej pracy Juri Lina, "Architekci oszustwa" [1], przedstawia dobrze udokumentowaną tajną historię, szczepień.

W broszurze masońskiej "Złoto- Niebieskie niebo" [2] czytamy, że "masoni byli pionierami i promotorami szczepień". Już słyszę teoria spiskowa, macie książki, relacje, filmy i dokumenty, który z nich nie był masonem ... ?! 

W rzeczywistości, ten, który był promotorem szczepień, dr Edward Jenner był masonem wynajętym przez zakon Iluminatów.

https://www.facebook.com/Wybierz.Wolnosc/posts/958330960870148

W 1796 roku, masoni byli dumni z wprowadzenia szczepień, o czym można przeczytać w książce, Johna Hamilla , „Freemasonry: A Celebration of the Craft”, Londra, 1998, str. 128." [3] 

Edward Jenner, był członkiem loży "Wiara i Przyjaźń" [4] ( "Wiara i Przyjaźń", nr. 270 ,Berkeley, Anglii,s. 235). 

Szczepionki Blogger-image-875022187


Jego publikacje wskazują, że człowiek przebywszy chorobę, staje się odporny, ale tylko wtedy, kiedy nie zastosujemy szczepionki. Jenner był prekursorem rozbudowanego systemu ludobójstwa farmakologicznego i medycznego.

Dr. Viera Scheibner z Australii, najbardziej znana międzynarodowa ekspertka w dziedzinie chorób spowodowanych przez szczepionki, odkryła związek między potrójną szczepionkę przeciwko błonicy, krztuścowi i gruźlicy oraz zespołowi nagłej śmierci u dzieci. Jest to sprawdzony i udowodniony naukowo fakt. Wiele dzieci poprzez zastosowanie tej szczepionki staje się inwalidami.

Wiele innych dzieci zachorowało na autyzm, krótko po szczepieniu. Według badań przeprowadzonych w Kalifornii, w 1999 roku, przypadki autyzmu w ciagu roku rosną o 273%. Autyzm sam w sobie nie istnieje, jest powodowany w szczepionkach, doprowadzających do powolnego niszczenia mózgu.

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/02/zika-wasnoscia-fundacji-rockefellera-od.html

Tylko w 1999 roku zarejestrowano 1685 przypadków, autyzmu o czym przeczytamy z raporcie ; Autism ’99: A National Emergency, Yaz-bak 1999 [5]

W Maryland, przypadki autyzmu wzrosły pięciokrotnie. W latach 1991-2004, w stanie Missouri, liczba zachorowań na autyzm wzrosła o 850%. 

Jedno dziecko na 149 urodzonych niemowląt było już, w tamtym czasie chore na autyzm. 

Przez wiele lat, opinia publiczna, żyła w nieświadomości istniejącego problemu, eksperci tuszowali wszystkie doniesienia o związku szczepień z autyzmem. Media, opowiadają wam bzdury, ustami potomków dr. Mengele :
"Szczepionki są zupełnie nieszkodliwe".

I zapowiadamy wam rozniesienia was w drobny pył ... 

Prawda jest taka, że ​​szczepionki są przyczyną wielu zgonów i przypadków niepełnosprawności. I żaden ekspert utrzymywany z pieniędzy miedzynarodowych koncernów farmaceutycznych, rządów i fundacji nie jest ekspertem, ale zwykła płatną kurwą ...

http://ligaswiata.blogspot.com/2016/01/planned-parenthood-pozywa-ekstremistow.html

http://ligaswiata.blogspot.com/2016/02/koscio-eutanazji.html

Co redaktorki, taki tekstów nie ma w waszych zakłamanych masońskich pisemkach, robicie i piszecie co wam każą ... Zarabiaj i trzymaj ryj, tylko możecie pisać o aferach finansowych, bo one zwiększają podział społeczny i to jest wasze dziennikarstwo śledcze ...

Viera Scheibner napisał odważną książkę zatytułowaną:  „Vaccination: 100 Years of Othodox Research Shows that Vaccines Represent a Medical Assault on the Immune System”, Maryborough, Australia, 1997 r.", która ujawnia, jak zostaliśmy oszukani przez system medyczny i farmaceutyczny. 

"Nikt przy zdrowych zmysłach nie weźmie choć aspiryny, chyba, że jest samobójcą, i mordercą pragnącym śmierci swoich nienarodzonych dzieci ..."

Viera Scheibner w książce : "Związek między szczepionkami i zaburzeniami zachowań u dzieci" [7] (Vierei Scheibner,„Beteendestorningar i barndomen. Sambanded med vaccination”, Gavle, 2001 r.), pokazuje kilka przykładów zdrowych dzieci, których stan fizyczny został uszkodzony poprzez szczepienia.

Big Pharma, produkuje około 80% szczepionek dla dzieci, w laboratoriach kontrolowanych przez masoński ród Rockefellerów. 

Szczepionki Blogger-image--1220458969


Mikrozymy, prawda którą zabito.

Doktor Nauk, słynny naukowiec, Antoine Béchamp (1816-1908 , https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Antoine_Béchamp) jest prawie nieznany. 

Szczepionki Blogger-image--1100624613


Jego najważniejsze badania dotyczyły małych kulistych granulek w komórkach, które nazwał mikrozymami. Stwierdził, że mikrozymy odgrywają istotną rolę w procesach fermentacji i w powstawaniu chorób. W 1866 roku wysłał wyniki swoich badań do Francuskiej Akademii Nauk, gdzie trafiły do rąk Ludwika Pasteura. 

Jego teoria została odrzucona przez naukę ze względu na zademonstrowane przez Pasteura fałszywe doświadczenia.

Pomimo tego, Béchamp pozostał wierny swojej teorii wielopostaciowości drobnoustrojów (pleomorfizmowi). Postulował, że mikrozymy występują w naturalnej formie w materii (w tym w tkankach). Twierdził, że w istocie bakterie nie są przyczyną, lecz skutkiem choroby i zależne jest to od tego jaką formę przybierają, co wynika ze stanu podłoża, na którym żyją, a nie z zarazka samego w sobie.

Mikrozymy są odporne na temperatury do 300 stopni Celsjusza i umierają niedługo po śmierci gospodarza. 

Mogą one rozwijać i generować bakterie, jak napisał w swojej wydanej już po śmierci książce, „The Blood and its Third Anatomical Element”, Philadelphia, 1911r.

Bechamp wierzył, że choroba rozwija się, gdy ciało i warunki wewnętrzne są zakłócone i napięcie elektryczne w komórkach jest zmniejszone. 

Zdrowe komórki mają napięcie pomiędzy 60 i 100 mV, a komórka rakowa ma 20 mV. Te rzeczy zostały odkryte przez, dr Robert Becker w 1920 roku, opisał to w swojej książce: „The Body Electric: Electromagnetism and the Foundation of Life”, New York, 1985r.).

Louis Pasteur, w przeciwieństwie do Bechampa otrzymał ogromne dotacje. 

Wspieranie tej chorej idei był pretekstem do depopulacji i zysku finansującego nowy porządek świata.

Jakie ma znaczenie, że niewolnicy musza cierpieć, umierać, chorować.

Ważne jest, że Gustave Rothschild zapełniał kasę iluminatów.

( http://ligaswiata.blogspot.com/2016/01/historia-rzadu-swiatowego-przyczynek-do.html )

Masońska Propaganda wykreowała nazwisko Pasteur, niszcząc jego konkurentów. W dniu 28 września 1895 roku Pasteur, obala w wariackim szale teorię swoich rywali mówiąc: "mikroby są niczym – środowisko jest wszystkim ! "

Masoni uważani za oświeconych, są chorym elementem człowieczeństwa, nie rozumieją fundamentalnej prawdy, lub stosują je tylko w stosunku do siebie, zabijając ludzi : brak równowagi powoduje powstawanie chorób. 

Niestety, teorie Pasteura są nadal bardzo cenione w dziedzinie mikrobiologii, medycynie, czy używane w celu "zwalczania" bakterii ...

Broń doskonała 

Na początku 1900 roku, wielu naukowców, patologów ... połykało miliony bakterii cholery próbując zmienić mentalność elit ... Ci naukowcy mieli tylko lekką biegunkę, jednak elity nie interesowały fakty, ponieważ chcieli kontrolować mikroorganizmy za pomocą szczepionek. Chcieli broni doskonałej, akceptowanej przez prawo i medycynę...

Przemysł farmaceutyczny nie ma żadnego interesu w celu weryfikacji faktów. Bo "szczepionki są bardzo skuteczne.", ale nie w tym, o czym myśli obywatel.

Prawda jest taka, że ​​literatura medyczna jasno pokazuje, że "szczepionki mogą być nieskuteczne w zapobieganiu chorobom, a witaminy i minerały są bezpieczniejsze w tym zakresie". Dlatego powoli likwiduje się naturalne witaminy i minerały (Codex Alimentarius) ...

http://ligaswiata.pinger.pl/m/11141914

(Kodeks Żywnościowy Twórca: Unia Europejska na zlecenie ONZ

Data Wprowadzenia : 31.12.2009 r 

Zrealizowane założenia projektu :

-) od 2010 r. cała żywność, jest obowiązkowo napromieniowana, czyli poddana działaniu dużych dawek kobaltu 60 lub cezu 137, promieni gamma, albo wiązek elektronów o ogromnej prędkości.

Szczepionki Blogger-image-1604334102


-) jedzenie ma zawierać dodatki chemiczne oraz pestycydy. (w dawkach skutecznie zagrażających zdrowi i życiu)

-) od 2010 roku zakazana została sprzedaż naturalnych witamin, suplementów mineralnych oraz ziół wraz z bazującymi na nich terapiami.

-) wszystkie zwierzęta muszą obowiązkowo zażywać antybiotyki i hormony wzrostu.

-) z upływem czasu przydomowa uprawa własnych owoców i warzyw ma zostać objęta ścisłymi uregulowaniami i nie będzie możliwa bez zezwolenia.

Regulacje prawne, które opisałem powyżej, noszą znamiona wielkiego skandalu i są bezczelnym zamachem na podstawowe prawa człowieka. 

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/02/raport-nssm-200-charytatywne-zabojstwo.html)

Lekarze są zachłannymi ignorantami, doskonale wiedzą, że choroby dzieci, nie są szkodliwe, ale służą rozwojowi układu odpornościowego.

Szczepionki spowodował znaczny wzrost występowania polio po latach stałego spadku. Dzisiaj, szczepionki są jedyną przyczyną polio w USA. 

Od wielu lat istnieją alternatywy w stosunku do szczepień, które okazały się nieszkodliwe i skuteczne, ale informacje te, nie są udostępniane publicznie. 

Pracownicy systemu "ochrony zdrowia", wolą bawić się twoim życiem i korzystać z dobrobytu, poprzez utrzymanie mitu szczepionek.

Viera Scheibner :

"Nie ma żadnych dowodów na to, że szczepionki mają jakikolwiek potencjał, w zapobieganiu chorobom. Przeciwnie, istnieje wiele dowodów na ich poważne działania uboczne. "[6], [7]

Szwedzka Agencja Leków (Läkemedelsverket) przedstawia dziesiątki przykładów efektów ubocznych stosowania szczepionek na terenie Szwecji.

Firmy farmaceutyczne zapłaciły jednak miliony dolarów jako rekompensatę dla 20 szwedzkich dzieci. Praktycznie żadna z tych spraw nie trafiła do prasy. Wolna prasa, redaktorzy ...?!

Stany Zjednoczone, zostały uznane w ciągu ostatnich kilku lat winnymi , tysiącom przypadków skutków ubocznych szczepionek przeciw odrze, śwince i różyczce. 

Zapłacono ponad 800 milionów dolarów odszkodowań w latach  1989-1999, tylko 1400 rodzin miało odpowiednie środki finansowe, aby pozwolić sobie na sprawę sądową przeciwko korporacją farmaceutycznym.

Dzieci tych ludzi były zdrowe do momentu szczepień. Potem zaczęły  mieć gorączkę lub drgawki, a część zapadła w śpiączkę. 

Po I wojnie światowej, między 1918-1919 rokiem, kiedy zaczęto szczepić ludzi przeciwko hiszpance, zginęło co najmniej 15 mln osób na całym świecie.

Kraje, które nie mogą sobie pozwolić na szczepionki w USA (Grecja, Egipt) uniknęły dużej ilości ofiar śmiertelnych. 

Nazwa "Hiszpańska grypa" wynika z faktu, że Hiszpania, która pozostała neutralna w czasie I wojnie światowej, nie posiadała cenzury i nie miała żadnego interesu w ukrywaniu liczby ofiar epidemii.

Szczepionki Blogger-image-1286045447


Prawdziwym krajem pochodzenia hiszpańskiego grypy było USA, gdzie żołnierze zostali zaszczepieni "przeciwko" wszystkim możliwym chorobom zakaźnym. Doprowadzono do zakażenia ponad 500 milionów ludzi. 

Gina Kolata, dziennikarka pracująca dla New York Times ,pisze w swojej książce : „Spanska Sjukan”, Stockholm, 2000, str. 64:

" Przeprowadzono doświadczenie, tak podobne do naturalnej sytuacji, dziesięciu lekarzy wolontariuszy, bez żadnych masek utrzymywało normalny kontakt z pacjentami zarażonymi hiszpańską grypą .

Pacjenci mieli wysoką gorączką, delirium. Dziesięciu zdrowych lekarzy  przechodziło w pobliżu łóżek chorych. Trzymali się blisko, pochylając twarz nad kaszlącymi, wdychając ich wydechy...

Żaden z ochotników nie zachorował ... "[10]

Epidemia miała inną przyczynę, chciano w jednym rzucie doprowadzić, do wyginięcia połowy żyjących w tamtym czasie ludzi.

Zostało przemilczane, że hiszpańska grypa pojawiła się najpierw w amerykańskich bazach wojskowych. 

W swojej książce : "Swine Flu Expose", 1977r. Eleanora I. McBean pisze:

"Tak to się zaczęło, największą w historii kampanię szczepień zorganizowano w Stanach Zjednoczonych. 

Wiedząc o epidemii grypy, postanowiono oszukać populację całego globu, oraz poświecić zakażonych żołnierzy .

Podjęto drastyczne środki, ludzie wierzyli lub chcieli wierzyć w skuteczność szczepionki, które wywoływały śmiertelną chorobę. Lekarze wojskowi milczeli ...

Wielu żołnierzy, którzy wrócili do domu cierpiało z powodu przewlekłych chorób spowodowanymi szczepionkami. Wielu z zaszczepionych żołnierzy nawet nie opuściło stanów zjednoczonych umierając w bazach wojskowych.

Amerykańscy żołnierze roznosili zarazę, przemieszczając się z państwa do państwa, będąc skuteczną bronią depopulacji ... "[11]

W swojej książce "Szczepienia: cichy zabójca" [12] , lekarze Ida Honorof i Eleanora McBean pokazały ogromne szkody jaki spowodowały szczepienia. 

Autorki przedstawiają wiele faktów potwierdzających, że to, co spowodowało, hiszpańską grypę w 1918 roku, kryło się w szczepionkach podawanych amerykańskim żołnierzom.

Propaganda masonów i iluminatów  zaniepokoiła społeczeństwo wirusem ptasiej grypy. Ludzie ci starają się nam wmówić, że jedynym środkiem ochronym są szczepienia. 

Zaczęli publicznie rozmawiać o zagrożeniu nowymi pandemiami. Niemiecki lekarz, Stefan Lanka stwierdza w swoich tekstach, że jest to wielka mistyfikacja :„Stuttgard" ,„Gripa aviara” („Die Vogelgri”, 2006, www.klein-klein-klein-verlag.de)[13]

W Rumunii nie wiadomo, czy aktor Toni Tecuceanu, zmarł  z powodu świńskiej grypy, czy był to przypadek zaaranżowany przez masona, Adriana STREINU Cercela. Wiadomo jednak, że ciało aktora miało odegrać kluczowa role w propagacji szczepień przeciwko świńskiej grypie ... Lubicie redaktorzy takie gierki, rządowe tajemnice ...

http://szczepionkowygeszeft.hvs.pl/falszywa-propaganda-na-temat-nowego-szczepu-ptasiej-grypy-h5n8-w-europie/

Szczepienia kosztowały, miliony ludzkich istnień, ale kontynuuje się programy szczepień poprzez ustawy, nakazy, terror i strach, to "dobrowolne" składanie ofiar na ołtarzu pseudo nauki, nauki o ludobójstwie i okultyzmie. Szczepienia to nic innego jak rozszerzona forma wojennych eksperymentów, tortur i rytuałów. 

Bill Clinton, członek grupy Bilderberger, zbrodniarz wojenny, handlarz narkotyków i członek okultystycznego stowarzyszenia "Skull and Bones", przyznał, że szczepionki "przeciw", "tężcowi, były skutecznym sposobem na bezpłodność kobiet trzeciego świata". "The Observer" Idaho [14] w październik 1999 r.

Szczepionki Blogger-image--1846330712


http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/02/technologie-zabijania-billa-gatesa.html

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/02/tajny-projekt-wybrzeze-stworzenie-broni.html

W swojej książce „Emerging Viruses: AIDS and Ebola – Nature, Accident or International”, Rockport, MA, 1997 r.), Dr . Len Horowitz pokazał, jak amerykański Departament Obrony próbował stworzyć skuteczną broń biologiczną na początku lat 70-tych.

http://newspaper.hvs.pl/projekt-mknaomi-aids-dzielo-czlowieka-przeciwko-czlowiekowi/

Naukowcom udało się stworzyć broń, znaną obecnie jako AIDS (MK Naomi)

"AIDS nie istnieje w ogóle, ponieważ jest to słaby wirus, zwany Kalaazar". 

Ale co jeśli podamy ludziom szczepionki ... ,które zawsze są formami aktywatora i początkiem mutacja

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/02/zika-wasnoscia-fundacji-rockefellera-od.html

Cynicznie, nawet nazwa AIDS (zespół nabytego niedoboru odporności) pokazuje wyraźnie, że jest to przypadek niedoboru odporności nabytej.

Zabójstwo na masową skale.

Oficjalne dokumenty mówią, że poprzez szczepienia, przeciw polio podawano ludziom wirus HIV, tuż przed wybuchem jego epidemii, mówi Juri Lina w swojej książce "Architekci oszustwa".

Według oficjalnych informacji, w lutym 2007 roku, 30 mln osób zmarło na AIDS. W lecie 2006 roku, 65 mln osób zakażonych zostało wirusem HIV na całym świecie. W ciagu dwóch lat wojny szczepionkowej zmarło tyle osób co podczas drugiej wojny światowej, a wszystko to dzięki humanitarnym szczepionkom ... A wy nie możecie się nawet bronić, bo wasze rządy wprowadzają obowiązek szczepionkowy ... A idioci w prasie zarabiają na waszej krzywdzie ... 

Promocja związków homoseksualnych i biseksualnych wpłynęła na ogromna skale zachorowań na HIV, ludziom tym podawano aktywator w postaci szczepionki WZW typu B, która doprowadziła do rozprzestrzenianie się wirusa w Afryce, Ameryce i Europie. Pisze o typ Dr.Horowitz przedstawiając ogromna liczbę oficjalnych dokumentów. Bądźcie tolerancyjni wobec zła ... Tego chcą rządy i media, proponując wam samobójstwo na raty...

http://newspaper.hvs.pl/skonstruowano-nowy-wymiar-homoseksualizmu-moda-deprawacji/

Szczepionki są masowo rozprowadzone w krajach trzeciego świata i krajach rozwijających się. Pod pozorami walki z malarią, polio, krztuścem ... Masońska Fundacja Billa Gates'a, Fundacja Rockeffelera, Fundacja Rotschildów, Klub Bilderberga ... Przemieniają ludobójstwo w humanitaryzm ... 

 "Światowa populacja musi być zmniejszona dzięki szczepieniom."

Głupi dziennikarze albo udają, albo są durni, nie znając takich dokumentów jak NSSM 200.

W artykule na temat szkodliwości szczepień, opublikowanym w niemieckim czasopiśmie "Naturheilpraxis" [16]. (Nr 11, 1998), 
ujawniono, że skutki uboczne są wspólne dla wszystkich szczepionek.

Interakcja szczepień z układem odpornościowym przejawia się m.in. przez cukrzyce...

Dwoje dzieci do jakich udało nam się dotrzeć w niemieckiej Nadrenii otrzymało odszkodowania z tego właśnie powodu. 

Szczepionki Blogger-image-1259909384


Okazało się, że szczepienia przeciwko odrze powodują paraliż. Jedno z poznanych przez nas dzieci oślepło i miało drgawki po otrzymaniu potrójnej dawki szczepionki przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi, która zawierała szereg toksycznych substancji, w tym rtęć i aluminium. Mózg dziecka został poważnie uszkodzony.

Szkodliwe skutki szczepionek. 

U dzieci rozwija się często przewlekłe reumatoidalne zapalenie stawów, zaobserwować można objawy demencji i stwardnienia rozsianego ...

W wojnie w Zatoce Perskiej, do testowania szczepionek użyto amerykański żołnierzy. Jedno na troje  urodzonych weteranom wojennym dzieci ma wady wrodzone.

Żołnierze, żywe marionetki, nie są w stanie przeciwdziałać szczepieniom. Syndrom wojny w Zatoce Perskiej jest podobny do objawów (przewlekłe zmęczenie, bezsenność, ból mięśni, bóle głowy, niestrawność, zaburzenia pamięci, wysypka, biegunka ... ) zastosowania szczepionek dla dzieci, niszczących system odpornościowy ... Nie ma na świecie lekarstw leczących te przypadłości ...

W książce "Szczepienia: cichy zabójca" [12] ( 1977, str. 28-32), Ida Honorof i Eleanor McBean, pokazują ogromne szkody spowodowane przez szczepionki. 

Dr Ghislaine Lanctot, autor bestsellerowej książki "Medical Mafia" [17] ( 1995), napisał w kanadyjskim czasopiśmie medycznym "Medical Post" [18], w grudniu 1994 roku co następuje:

"Władze medyczne na całym świecie doskonale wiedzą o katastroficznym wpływie szczepień dla układu immunologicznego. 

Powodują one, wiele chorób. Nie ma szczepionek dostosowanych do naszego indywidualnego kodu genetycznego. To co podają nam i naszym dzieciom zmienia nasze dna. To największa zbrodnia przeciw ludzkości, wszyscy ci ludzie rządy, lekarze, farmaceuci... Są odpowiedzialni za masowe ludobójstwo..." [18]

Szczepionki Blogger-image-654106496


Tylko tego można oczekiwać od Iluminatów ...

Edward Jenner i Louis Pasteur - "szczepionkowi rodzice" ,byli finansowani przez babilońską rodzinę znaną dziś pod nazwiskiem Rothschildów. 

Ludwik Pasteur wierzył w "szkolenie" układu odpornościowego, przez wstrzykiwanie bezpośrednio do układu krążenia maleńkiej części drobnoustrojów bakterii / wirusów...

Tak więc uważał, że organizm "uczy się", właściwych zachowań bojowych. 

Szczepionki Blogger-image-1477156055


W teorii wydaje się to logiczne, ale niestety nie jest to prawdą dlatego, że układ odpornościowy jest bardziej złożony, niż sądził Pasteur.

 Wielkie koncerny 

W fałszywych mediach, możecie dowiedzieć się o "zaletach" szczepień, wszystkie te rewelacje kłamstwa podaje m.in. Big Pharma.

http://depopulacja.blogspot.com/2016/02/naukowiec-johns-hopkins-ujawnia.html

http://depopulacja.blogspot.com/2016/02/szczepienia-rzetelnosc-prasy.html

Jak można wychowywać zdrowe dziecko, skoro na początku ich życia robi się wszystko aby żyły jak najkrócej przynosząc cały swój majątek do lekarzy, psychiatrów i farmaceutów ... 

Świadomych ludobójstwa ludzi próbuje się ośmieszyć, zdyskredytować i nazwać szaleńcami ... Ale kto jest bardziej szalony, ten który propaguje prawdę i fakty, czy ten który zabija, planuje zabijanie, torturuje, eksperymentuje i krzywdzi ... W imię czego? Chorej idei, depopulacji i pieniędzy ... ?!?!

Brak rzetelnych źródeł informacji stawia rząd, farmaceutów, lekarzy i media w jednej lini z nazistami, psychopatami, zabójcami i dewiantami ... 

http://depopulacja.blogspot.com/2016/02/czarna-psychologia-internetu.html

Powinieneś być świadomy tego, że rząd handlowy działa przeciwko swoim obywatelom (niewolnikom) walcząc z prawdą za pomocą mediów osadzonych dokoła partii, kościołów i korporacji ...  

Ludobójstwo jest intratnym zajęciem dla polityków, dziennikarzy, lekarzy, farmaceutów, prawników, biznesmenów ... Wszystko odbywa się w białych rękach za zgoda rządów, korporacji i organizacji ponadnarodowych ...

Bestialstwo, które nie dotyczy nas, będzie akceptowane w społeczeństwie pozbawionym zasad, empatii i zrozumienia rzeczywistości ... Uczy tego prasa, media, urzędnicy, politycy, celebryci ... Uczy tego szkoła, i ludzie pokroju Owsiaka ... Daj i zapomnij, uspokój swoją dusze, zaakceptuj ludobójstwo demokracji ...

Szczepienia to setki tysięcy przypadków chorób i zbrodni, które nigdy nie znajdą się na pierwszych stronach gazet ...

Jedynym naszym źrodłem prawdy jest internet, jednak strony się kasuje, demoluje, a ludzi zabija : dr Huldy Clark, Rauni Kilde... Żaden dziennikarz nie powiedział i nie napisał o śmierci tych niewygodnych dla systemu osób.

Immunizacja dzieci

Interes państwa korporacyjnego nie leży w szczęściu niewolników, ale w szczęściu firm farmaceutycznych, tu nie chodzi o obronę ludności przed epidemiami, ale o kreowanie epidemii dla zysku, tworzonego przez szczepionki. Oczywiście zysk jest tylko wstępem do eugenicznej ideologi. 

Rzeczywiste skutki szczepionek

Coraz więcej rodziców martwi się o skutki szczepionek, podczas gdy lekarze chcą ignorowania złych informacji na temat szczepionek, stosując odwróconą psychologie do ataku na przeciwników szczepień.

Bo przecież ja i miliony innych osób to ekstremiści, fanatycy i nieodpowiedzialni zbrodniarze... Dowody mówią coś odwrotnego ... Może dacie zaszczepić się tymi wszystkimi cudownymi szczepionkami...?! Ufundujemy wam i waszym dzieciom cały pakiet ...

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/02/szczepionki-czyli-komorki-rakowe-i.html

http://depopulacja.blogspot.com/2016/02/szczepienia-rzetelnosc-prasy.html

Gdzie jest prawda o Zika, Eboli, AIDS, szczepieniach ... ? Prasa milczy i opowiada farmazony za pomocą sponsorowanych przez firmy farmaceutyczne (fundacje...) tekstów ... No panie i panowie senatorowie, posłowie ... Kanalie i psychopaci ... ?! Cisza ... Straszenie sądem, samobójstwem ... 

Logika każe wątpić w politykę, medycynę, prawo, farmacje i media ... 

Homeopata, lekarze dr med. Gerhard Buchwald, pracujący z ofiarami szczepień twierdzi, że:

" Konsekwencje jakie mogą spowodować szczepionki są przerażające. Mam dostęp do kartotek tysięcy, powtarzam tysięcy osób borykającymi się z problemami zdrowotnymi po szczepieniach ... "

Coraz więcej pediatrów, w polskim, rumuńskim ..., systemie medycznym, jest sceptykami "obowiązkowego" programu szczepień.

Układ odpornościowy jest o wiele bardziej skomplikowane niż myślimy.

Odporność naturalna to niepodatność organizmu na działanie niekorzystnych czynników zewnętrznych takich jak brak wody, brak pokarmu, obecność toksyn, pasożytów, mikroorganizmów chorobotwórczych ... 

Jednak my wprowadziliśmy drugi fałszywy typ odporności, odporność immunologiczną ...  W istocie jest to zabawa ludzkim genomem, negatywna transformacja ciała ofiary za pomocą szczepień, leków i jedzenia . 

Zobaczmy jak bardzo szczepienia łączą się z eugeniką, genetyką i transhumanizmem. Zmieniamy definicje człowieka, jest to amerykańsko - niemiecko - izraelska eugenika, nazizm, wprowadzony do medycyny i farmacji ... 

http://ligaswiata.blogspot.com/2016/02/htranshumanizm-ostateczna-rewolucja.html

http://ligaswiata.blogspot.com/2016/02/eugenika-w-izraelu.html

http://ligaswiata.blogspot.com/2016/02/przerazajace-amerykanskie-korzenie.html

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/02/flouryzacja-kontrola-mas.html

Ta fałszywa odporność wpływa negatywnie na :

- skórę
- błonę śluzową
- Żołądek   
- wątrobę
- mózg 
- układ limfatyczny 

...

Za pomocą chemii niszczymy całą odpornośc genetyczną, całą konstrukcje fizjologiczną i biologiczną...

Praktycznie każde nowo narodzone dziecko ma kompletny układ odpornościowy ... I nie trzeba go szkolić, zabijać i przekształcać ...

Płody i noworodki poprzez przeciwciała pobrane z łożyska matki, są odporne na większość chorób do 9 miesięcy po porodzie. Jeśli matka po urodzeniu karmi dziecko własnym mlekiem system odpornościowy blokuje większość chorób i infekcji. 

Wiedzieli o tym ludzie 100 i 10000 lat temu. 

http://ligaswiata.blogspot.com/2016/01/swieta-moc-krwi-menstruacyjnej.html

Po zakończeniu karmienia piersią dziecko samo będzie w stanie wytwarzać przeciwciała, a te będą "aktywne" od pierwszego spotkania z chorobą.

Zamiast kierować się zdrowym rozsądkiem i logiką, kierujemy się mitami i (płatną) propagandą.

Liga Świata 
Dydymus

P.s szczepienia i fałszywa wolność demokracji pochłonęły setki milionów ofiar. Zrozumcie wojna z ludźmi trwa od ponad 200 lat ... I tylko rewolucja przywróci pojęciom takim jak wolność, ich prawdziwe znaczenie ... 

http://ligaswiata.blogspot.com/2016/01/historia-rzadu-swiatowego-przyczynek-do.html

Bibliografia :

1.„Arhitectii Inselaciunii”.

2.„In Gold and Sky Blue”, 1992, str. 25.

3. John Hamill , „Freemasonry: A Celebration of the Craft”, Londra, 1998, str. 128.

4. „Faith and Friendship”, nr. 270  Berkeley, Anglia, str. 235)

5. Autism ’99: A National Emergency

6. Viera Scheibner, „Vaccination: 100 Years of Othodox Research Shows that Vaccines Represent a Medical Assault on the Immune System”, Maryborough, Australia, 1997 r.

7. Vierei Scheibner,„Beteendestorningar i barndomen. Sambanded med vaccination”, Gavle, 2001 r.

8. Antoine Bechamp, „The Blood and its Third Anatomical Element”, Philadelphia, 1911r.

9. Dr. Robert Becker, „The Body Electric: Electromagnetism and the Foundation of Life”, New York, 1985r.

10. Gina Kolata, „Spanska Sjukan”, Stockholm, 2000, str. 64.

11. Eleanora I. McBean. Swine Flu Expose, 1977r.

12. Vaccination: The Silent Killer, 1977, str. 28-32)

13. „Stuttgard"  „Gripa aviara” („Die Vogelgri”, 2006, www.klein-klein-klein-verlag.de)

14. Bil Clinton, „The Idaho Observer” 1999 r.

15. Dr. Len Horowitz. „Emerging Viruses: AIDS and Ebola – Nature, Accident or International”, Rockport, MA, 1997 r.

16. „Naturheilpraxis” (nr. 11, 1998).

17. Dr. Ghislaine Lanctot, „The Medical Mafia”, 1995.

18. Dr. Ghislaine Lanctot „Medical Post”, 1994 rok

19. http://www.bbmic.ro/blog/mitul-vaccinurilor-dezinformare-voita/
Iraeneus
Iraeneus
Liczba postów : 585
Join date : 16/03/2016
Skąd : Lubelskie

Szczepionki Empty Re: Szczepionki

on 20th Marzec 2016, 23:19
Message reputation : 100% (1 vote)
Ja może tylko krótko i z praktycznej strony. Ja osobiście ( posiadam swoja kartę zdrowia do 18 roku życia ) otrzymałem do drugiego roku życia 13 szczepionek w tym 6 dnia życia pierwszą.

Dla porównania moje ostatnio urodzone dziecko nie więcej jak trzy lata temu, miało otrzymać pierwszego dnia, zaraz dosłownie po urodzeniu dwie szczepionki!!! dodatkowo wg obowiązkowych czytaj przymusowych zaleceń w ciągu 2 pierwszych  lat życia grubo ponad 20 szczepień!!!!

Po prostu brak słów. Raz jak byłem na szczepieniu ze starszą córeczką, widząc płacz dziecka nie wytrzymałem i po wiedziałem że nie szczepie! Dałem się nabrać na oświadczenie ale napisałem w nim że " nie chcę truć mojego dziecka rtęcią itp." dosłownie. Co się stało, sanepid przysłał inny zamiennik szczepionki za który nie musieliśmy z Żoną płacić. Ja tak oprócz tego płaczu dziecka, lekarce wygarnąłem że co " ... mam jeszcze płacić że truje własne dziecko?... "

Przepraszam że tak nie składnie opisuje ale siedzi to we mnie do dziś. Generalnie z Żoną opóźniamy wszystkie szczepienia o co najmniej kilka miesięcy nawet do roku aby tylko wzmocnić układy odpornościowe naszych dzieci.

Najgorsze w tych szczepionkach jest to że mają min. dwa najgorsze składniki. Rtęć tylko nie ta z natury tylko syntetyczna!! sztucznie stworzona przez przemysł chemiczny z którym młody organizm/układ odpornościowy nie wie za bardzo jak sobie poradzić.
Aluminium metal cichy zabójca.
Dla informacji jest w większości dezodorantów.


Ostatnio zmieniony przez Iraeneus dnia 17th Kwiecień 2016, 12:57, w całości zmieniany 1 raz

_________________
Mt 22:37-39 Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4540
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Szczepionki Empty Re: Szczepionki

on 17th Kwiecień 2016, 11:16
Message reputation : 100% (1 vote)
Wspaniała Żydówka broniąca Polaków przed szczepionkowym HolocaustemNiezwykle ciekawe wystąpienie Elizy Walczak, która praktycznie posługuje się językiem jeszcze bardziej dosadnym, niż ja stosuję określając nie tylko sytuację polityczną w Polsce3, USA i na całym świecie, ale używając porównań niezwykle trafnych odnośnie szczepień przymusowych dla dzieci.

Nazywa ona metody szczepień metodami w prost z Auschwitz a system tzw. demokracji w Polsce nazywa ona systemem policyjnym, podobnie jak nazywa ona w ten sposób system władzy w USA.

Oczywiście ta pani jest zbyt wykształcona, aby nie wiedzieć kto rządzi światem, ale warto to obejrzeć i zwrócić szczególną uwagę, jak ona widzi kwestie pacjentów i rodziców wobec tzw. demokracji.

Do tej pory myślałem, ze jestem wyjątkiem, który brutalnie, być może czasami zbyt brutalnie nazywa pewne rzeczy po imieniu.

Ale jak to widać w tym filmie - system szczepionek został nazwany jeszcze bardziej dosadnie.

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
Sponsored content

Szczepionki Empty Re: Szczepionki

Powrót do góry
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach