Nacja żydowska

Strona 12 z 16 Previous  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16  Next

Go down

Re: Nacja żydowska

Pisanie by Odrodzony on 21st Maj 2018, 15:26

Pomimo tego jednak, że uczniowie Isusa mają nauczać wszystkie narody całej nauki Pana Isusa, to celem tej przekazywanej wszystkim narodom m.in. przez nas nauki Pana Isusa, czy to poprzez to forum, czy też poprzez blogi i witryny uczestników tego forum (a szatańskie i stale rozwijane narzędzie, jakim jest tłumacz Google, coraz bardziej nam to ułatwia) wcale nie jest to, aby ta nauka trafiła i przemówiła do wszystkich narodów na ziemi i do wszystkich pogan, bo nie wszyscy poganie są jej adresatami.

Ta nauka ma bowiem dotrzeć i trafić w ten właśnie sposób do żyjących dzisiaj zaginionych, genetycznych z pochodzenia owiec i baranków z domu Izraela, czyli do genetycznych Izraelitów, którzy nieświadomi swojego pochodzenia w dużej mierze stali się właśnie poganami.

To właśnie do tej szczególnej grupy ludzi z całej ludzkości adresowana jest nauka Pana Isusa, którą stopniowo przekazujemy wszystkim narodom na ziemi.

To ta grupa ludzi z całej ludzkości jest na nią najbardziej podatna i wrażliwa.

Ale mimo to tylko niewielka liczba z tej całej docelowej grupy genetycznych, a w dużej części pogańskich dzisiaj Izraelitów przyjmie do siebie tę naukę.

Zatem cała nauka Pana Isusa, którą dzisiaj głosimy my i nasi bracia w wierze przemówi tylko do niektórych z Izraelitów tj. do tych, którzy pod jej wypływem zrozumieją, że ich jedynym Ojcem jest Bóg Izraela, a ich Królem jest Pan Isus Chrystus, czyli którzy odtąd będą kierować się w swoim życiu wyłącznie słowami Boga i Jego Syna, a odrzucą wszystkie słowa i kłamstwa świata szatana.

I przy tej okazji nauka ta trafi i przemówi także i do niektórych genetycznych hybryd (czyli do genetycznych dzikich zwierząt lub ptaków).

I taki jest moim zdaniem cel Boga w tym, aby nakazać uczniom Isusa przekazywać całą naukę Pana Isusa wszystkim narodom na ziemi, bowiem to w nich dzisiaj żyje rozproszony Izrael, do którego miała trafić i dotrzeć właśnie ta cała nauka Pana Isusa, w tym wszystkie Jego przykazania, czyli cała Jego ewangelia o Królestwie Bożym na ziemi.

Dlatego też uważam, że Bóg w pierwszej kolejności daje obecnie szansę na nawrócenie się do Niego poprzez Pana Isusa genetycznym z pochodzenia owcom i barankom z rozproszonego domu Izraela, a te, które się nawrócą, stają się przez to owcami i barankami Jego Syna - Isusa.

To są jednocześnie te owce i baranki Pana Isusa, które podejmują w pełni świadomą i nieodwracalną decyzję o uznaniu Boga za swojego jedynego Ojca.

Dlatego tylko one są dzisiaj tak wrażliwe na słowa Boga i Jego Syna, a przede wszystkim nastawione na przestrzeganie przykazań Pana Isusa i otrzymują od Nich za pośrednictwem Ducha Świętego największe zrozumienie słowa Bożego, które potrafią prawidłowo rozpoznać spośród ogromu treści zawartej w Biblii, jak i w apokryfach.

Następnie te owce i baranki Isusa stopniowo przekazują wszystkim narodom całą naukę Pana Isusa, ale jest ona adresowana tylko do innych genetycznych owiec i baranków z rozproszonego Izraela.

I tylko niektóre z nich tę naukę przyjmują i nawracają się.

Zaś niejako przy okazji, co jest tego pozytywnym skutkiem ubocznym, nauka Isusa powoduje też nawrócenie się przez niektóre genetyczne dzikie zwierzęta lub ptaki, czyli trafia ona też do niektórych hybryd.

Potwierdzają to również poniższe słowa Boga, z których wynika, że jako pierwsze w czasach końca nawrócą się niektóre owce i baranki z domu Izraela, a nie hybrydy, jakimi jest np. większość Żydów:

Iz 51:
51: 1 Słuchajcie Mnie, wy, którzy podążacie za sprawiedliwością i szukajcie Pana: spójrzcie na solidną skałę, którą ociosaliście, i na dół studni, którą wykopaliście.
51: 2 Spójrzcie na Abrahama, waszego tatę, i na Sarę, która was zrodziła. Bo on był sam, kiedy go wezwałem, a pobłogosławiłem go, i pokochałem go, i rozmnożyłem go.
51: 3 A teraz pocieszę cię, o Syjonie. I pocieszyłem wszystkie jej pustynne miejsca; i uczynię jej pustynne miejsca jako ogród, a jej zachodnie miejsca jako ogród Pana; oni odnajdą w niej radości i uniesienie, dziękczynienie i głos chwały.
(4) Ludy, słuchajcie Mnie z uwagą, narody, nastawcie ku Mnie uszu! Bo ode Mnie wyjdzie pouczenie, i Prawo moje wydam jako światłość dla ludów.
(5) Bliska jest moja sprawiedliwość, zbawienie moje się ukaże. Ramię moje sądzić będzie ludy. Wyspy położą we Mnie nadzieję i liczyć będą na moje ramię.
(6) Podnieście oczy ku niebu i na dół popatrzcie ku ziemi! Zaiste, niebo jak dym się rozwieje i ziemia zwiotczeje jak szata, a jej mieszkańcy wyginą jak komary. Lecz moje zbawienie będzie wieczne, a sprawiedliwość moja zmierzchu nie zazna.
51: 7 Słuchajcie Mnie, wy, którzy znacie sąd, ludu, w którego sercu jest moje Prawo: nie bójcie się zarzutów ludzi i nie dajcie się zwyciężyć przez ich pogardę.
(Cool Bo robak stoczy ich jak odzież, i mole zgryzą ich jak wełnę; moja zaś sprawiedliwość przetrwa na wieki i zbawienie moje z pokolenia w pokolenie.

51:16 Włożę moje słowa w twoje usta i ukryję cię pod cieniem mojej dłoni, którą rozciągnąłem niebo i założyłem ziemię. I [Pan] powie do Syjonu: Ty jesteś moim ludem.


Pwt 4:
(27) Rozproszy was Pan między narodami i mało z was zostanie wśród obcych ludów, dokąd was Pan uprowadzi do niewoli. (28) Będziecie tam służyli bogom obcym: dziełom rąk ludzkich z drzewa i z kamienia, które nie widzą, nie słyszą, nie jedzą i nie czują. (29) Wtedy będziecie szukali Pana Boga waszego i znajdziecie Go, jeżeli będziecie do Niego dążyli z całego serca i z całej duszy. (30) W swym utrapieniu, gdy wszystko to was spotka, w ostatnich dniach nawrócicie się do Pana Boga swego i będziecie słuchać Jego głosu. (31) Gdyż Bogiem miłosiernym jest Pan Bóg wasz, nie opuści was, nie zgładzi i nie zapomni o przymierzu, które poprzysiągł waszym przodkom.

Zatem z powyższych słów Pana Isusa wynika, że obecni uczniowie Pana Isusa (owce i baranki Isusa) to są najprawdopodobniej tylko niektóre z genetycznych z pochodzenia owiec i baranków z rozproszonego domu Izraela.

Jednak docelowo Jego owcami będą także i takie osoby, które nie są wprawdzie potomkami pierwszego białego baranka, czyli Jakuba – Izraela, a nawet mogą one nie być potomkami białych byków w postaci Izaaka, Abrahama, czy nawet Sema, ale z racji tego, że sam Isus nazwał je owcami, choć z innej owczarni, to staną się one owcami tj. Izraelitami pod wypływem tego, że Bóg da im szansę na nawrócenie się i one tę szansę wykorzystają, a więc nawrócą się do Boga poprzez Pana Isusa, bo uwierzą w Niego i zaczną przestrzegać Jego przykazań.

Nie wiadomo tylko, czy jeżeli hybryda się nawróci i stanie się ona owcą z innej owczarni, czyli stanie się jak Izraelita, to czy jej hybrydowe DNA zmieni się na ludzkie DNA pod wpływem jej nawrócenia się i jej dobrych uczynków, czy też ono nie ulegnie zmianie.

Moim zdaniem – choć to jedynie bardzo luźne założenie – jeżeli hybryda (tj. dzikie zwierzę lub ptak wg. Henocha) nawróci się, czyli stanie się owcą, to to sugeruje, że prawdopodobnie idzie jednak za tym zmiana DNA takiej hybrydy na czysto ludzkie DNA, czyli na owcze wg. Henocha, bo to przecież DNA określa, czy ktoś jest konkretnie owcą, czy dzikim zwierzęciem innym niż owca, czy też ptakiem.

Tak czy inaczej takie osoby (genetyczne hybrydy) stają się owcami z innej owczarni pod wypływem nawrócenia się do Boga poprzez pełnienie dobrych uczynków, które polegają na przestrzeganiu przykazań Pana Isusa.

Czyli zarówno niektóre genetyczne z pochodzenia owce i baranki, jak i te owce, które stały się nimi wskutek nawrócenia się świadomie uznają Boga za ich Ojca, gdzie jedne i drugie są i będą owcami i barankami Pana Isusa.

Zaś ze wszystkimi obecnie grupami Żydów jest tak, że choć prawie żadna ich grupa – a prawie żadna, bo prawdopodobnie za wyjątkiem np. grupy Żydów z Neturei Karta, którzy są przeciwko Państwu Izrael i którzy stoją po stronie Palestyńczyków - nie jest potomkami pierwszego białego baranka tj. Jakuba (Izraela), to jednak wszystkie ich dzisiejsze grupy nadal nie uznają i odrzucają Pana Isusa jako swojego Mesjasza!!!

Oni Go wszyscy odrzucają, bo Go z pasją nienawidzą!!!

Przez to nienawidzą także i naszego Boga Ojca.

A skoro tak, to jest jasne dlaczego i nas z taką zawziętością nienawidzą jako Jego uczniów.

Bowiem jak powiedział Pan Isus:

Mt 12:
(30) Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; i kto nie zbiera ze Mną, rozprasza.

J 15:
(14) Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. (15) Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. (16) Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał - aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. (17) To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. (18) Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził. (19) Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. (20) Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem: Sługa nie jest większy od swego pana. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. (21) Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają Tego, który Mnie posłał. (22) Gdybym nie przyszedł i nie mówił do nich, nie mieliby grzechu. Teraz jednak nie mają usprawiedliwienia dla swego grzechu. (23) Kto Mnie nienawidzi, ten i Ojca mego nienawidzi. (24) Gdybym nie dokonał wśród nich dzieł, których nikt inny nie dokonał, nie mieliby grzechu. Teraz jednak widzieli je, a jednak znienawidzili i Mnie, i Ojca mego. (25) Ale to się stało, aby się wypełniło słowo napisane w ich Prawie: Nienawidzili Mnie bez powodu. (26) Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie. (27) Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.

Wszyscy Żydzi zatem nienawidzą Boga, bo nienawidzą Jego Syna Isusa, a przez to i nienawidzą nas – Jego uczniów, bowiem oni sami wybrali sobie szatana za ich ojca.


cdn.

Odrodzony

Liczba postów : 348
Join date : 11/06/2016

Powrót do góry Go down

Re: Nacja żydowska

Pisanie by Odrodzony on 21st Maj 2018, 15:30

A skoro my już teraz słuchamy głosu Pana Isusa, to znaczy, że jesteśmy genetycznymi z pochodzenia po męskich przodkach barankami i owcami, bowiem pochodzimy od Abrahama, Izaaka i Jakuba, czyli jesteśmy owcami i barankami Isusa, dla których naszym Ojcem jest Bóg i które otrzymały od Niego określone zadanie do wykonania:

Mt 10:
(16) Oto Ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie! (17) Miejcie się na baczności przed ludźmi! Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. (18) Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom.

Mt 25:
(32) I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. (33) Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. (34) Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata!

I to my także tworzymy ten prawdziwy zbór, kościół, czy wspólnotę Pana Isusa, która jest oparta na wyznaniu apostoła Piotra:

J 21:
(14) To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. (15) A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś baranki moje. (16) I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie? Odparł Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś owce moje. (17) Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: Czy kochasz Mnie? I rzekł do Niego: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: Paś owce moje.

Mt 16:
(15) Jezus zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie? (16) Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. (17) Na to Jezus mu rzekł: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. (18) Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą.

Z tego wynika, że Piotr miał być tym apostołem Pana Isusa, który miał paść baranki i owce Pana Isusa, co moim zdaniem oznacza, że powyższe wyznanie Piotra jest tą podstawą, na której Pan Isus buduje właśnie swoją owczarnię w postaci wspólnoty (zboru, kościoła) osób, które - tak jak Piotr - uznają Pana Isusa za Syna Bożego i za swojego Mesjasza, czyli za namaszczonego przez Boga Króla Izraela i tylko tej wspólnoty bramy piekielne nie przemogą.

Zatem szatan nigdy nie będzie w stanie nas przemóc!!!!

A tym bardziej upadli albo demony!!!

Nie dziwi więc to, że to właśnie Piotrowi, a nie innemu spośród wszystkich prawdziwych apostołów Pana Isusa szatan - niewątpliwie fałszując 2 List Piotra - kłamliwie przypisał Piotrowi jego rzekome poparcie dla faryzeusza Pawła, którego szatańskie nauki stały się następnie podwaliną dla całego chrześcijaństwa i wszelkich jego odłamów, w tym dla Krk.

Ale wszystko to w ostateczności zdało się na nic, bowiem to my właśnie żyjący w czasach końca, którzy już dziś słuchamy głosu Syna Bożego i naszego Króla Isusa poprzez stosowanie się do Jego nauki, do Jego przykazań, otrzymaliśmy od Boga mądrość, aby odrzucić nauki Pawła, Marka i Łukasza, którzy jako wierni słudzy szatana tak sprytnie i zwodniczo pomieszali prawdę słowa Bożego z szatańskimi kłamstwami, że gdyby nie ewidentna pomoc Boga i Jego Syna nigdy sami z siebie byśmy tego nie zrozumieli.

Dlatego pewne jest dla mnie to, że to sam Bóg poprzez naszego Pocieszyciela, który jest w nas, czyli poprzez Ducha Prawdy przypomniał nam to wszystko, co Pan Isus do nas powiedział poprzez swoich prawdziwych apostołów Mateusza i Jana i w ten sposób umieścił w naszych sercach zamiłowanie do stałego poznawania i przestrzegania Jego przykazań i Jego nauki.

I w ten oto sposób Bóg pozwolił nam zrozumieć i rozpoznać, kim my sami jesteśmy i kim są ci, którzy nas nienawidzą.

Jak dla mnie nie ma innej możliwości.

My sami jesteśmy na to żywym dowodem!!!

Odrodzony

Liczba postów : 348
Join date : 11/06/2016

Powrót do góry Go down

Re: Nacja żydowska

Pisanie by thewordwatcher on 21st Maj 2018, 17:32

Czy byłbyś w stanie napisać w 10-ciu zdaniach, nie więcej, do jakiego wniosku doszedłeś i na jakiej podstawie?

Nie jestem upośledzony umysłowo, ale... zdołałeś mnie zupełnie zgubić.

Skoro jesteś naśladowcą Isusa Mesjasza, powinieneś Go naśladować i streścić swój punkt widzenia i napisać językiem zrozumiałym dla nas wszystkich. Nie każdy ma z nas doktorat! Ja nie mam!

Chyba, że ktoś inny to nam wszystkim wytłumaczy, ponieważ to jest co najmniej niezrozumiały tekst dla większości, ze mną włącznie.

Nie chodzi o ilość ale o jakość. Wiele twoich postów jest niezrozumiałych dla większości z nas.

Osiem postów pod rząd i nie wiadomo na 100% o co chodzi... coś tutaj nie pasuje.

Chyba że ja straciłem resztkę rozumu... ale Isus nie nawiązywał do inteligencji a nawet do wiedzy, ale mówił o potrzebie posłuszeństwa wobec 10-ciu przykazań.Po za tym nikt z nas nie wie na 100% czy jest genetycznym Izraelitą, co oznacza, że prawa ofiarne Tory nas nie obowiązują i jak sam Isus nam wyraźnie powiedział, Idź i przestrzegaj Przykazania. 


Miłuj Boga i Bliźniego!
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin

Liczba postów : 3274
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia

http://zbawienie.com

Powrót do góry Go down

Re: Nacja żydowska

Pisanie by Będzimysł on 21st Maj 2018, 21:28

Bracie Odrodzony, Twoje odkrycia, opisy, analizy, wnioski są bardzo cenne i osobiście mam ucztę kiedy mogę przeczytać to co napisałeś także ze względu na piękny język jakim się posługujesz (kojarzy mi się z językiem akademickim w czasach przedwojennych, kiedy jeszcze wykorzystywano bogactwo naszego języka i stosowano logikę).

Ale idąc za głosem brata Henryka, może mógłbyś pomyśleć o podzieleniu tekstu na jakieś części tak aby znajdowały się krótsze podsumowania, zrozumiałe dla szerszej publiczności.

Proszę Ciebie abyś nie rezygnował ze swojego stylu i obszernych wpisów tylko dołożył do wszystkiego proste streszczenia, jeśli to możliwe.

Będzimysł

Liczba postów : 75
Join date : 29/12/2016

Powrót do góry Go down

Re: Nacja żydowska

Pisanie by Jacek86 on 22nd Maj 2018, 02:51

Planowałem delikatnie zwrócić uwagę już na to znacznie wcześniej, ale nie chciałem zniechęcać brata Odrodzonego do dalszych badań i poszukiwań!

Ogólnie odkrycia są często bardzo ciekawe, ale przyznam szczerze, że objętość tekstu, i zawarte w nim powtórzenia tych samych myśli często mnie przerażają.... szczególnie, gdy forum czytam najczęściej wieczorami. Zostawiam sobie wtedy posty Odrodzonego na "lepsze dni" jak np.... jadę gdzieś 2 godziny pociągiem... Wink


Problemem jest moim zdaniem to, że powtarzają się wielokrotnie zwroty typu, że Pan Isus nas kocha i jest dobry. Nie wiem, może warto to przypominać czytelnikom forum, ale użytkownicy raczej to wszystko wiedzą...  

Robisz wiele dobrej roboty, i ciężko mi krytykować kogoś, kto wnosi na forum znacznie więcej niż ja sam, ale może pomyśl o jakiejś innej formie pisania, coś w stylu prezentacji, czyli jakieś założenie w formie punktu, i wtedy kilka dowodów biblijnych na poparcie teko założenia.

Ułatwiłbyś znacznie życie swoim czytelnikom... Wink
Jacek86
Jacek86

Liczba postów : 292
Join date : 31/08/2015
Age : 32
Skąd : Bydgoszcz

Powrót do góry Go down

Re: Nacja żydowska

Pisanie by Odrodzony on 22nd Maj 2018, 14:11

Bracia, dziękuję Wam za te słowa.

Rozumiem i macie całkowitą rację.

Muszę ogarnąć formę przekazu, bo nie chcę, aby długość moich postów zaciemniała ich sens i męczyła czytelników nadmiarem informacji.

Po prostu - nie wszystko naraz, a zwłaszcza, gdy temat jest złożony, bo czas każdego z nas jest zbyt cenny.

Więc teraz krótkie streszczenie (nie będę już tutaj powtarzał obszernych cytatów ze słów Boga i Jego Syna):


1)  co do tego, kim jesteśmy – choć to tylko moja hipoteza:

Nikt z nas na 100 % nie wie, kto kim jest – czy Izraelitą, czy nie, czy hybrydą, czy nie.

Jednakże… na podstawie słów Boga z Jer 51:1, 2 i 7 doszedłem do wniosku, że skoro to my sami i ludzie nam podobni jesteśmy właśnie tymi osobami, które podążają za sprawiedliwością i szukają Pana, oraz tymi, którzy znają sąd (tj. wiedzą, na czym będzie on polegał) i w których sercach już teraz jest Prawo Boże, to znaczy, że jesteśmy – jak powiedział sam Bóg w Jer 51:2 – potomkami Abrahama i Sary, czyli potomkami Izaaka i potomkami Jakuba – Izraela.

Zgodnie z 1 Hen 89:12 Jakub (Izrael) był pierwszym białym barankiem, od którego genetycznie po linii męskiej pochodzą wszystkie owce i baranki z domu Izraela.

Tylko one są dzisiaj najczystszymi genetycznie ludźmi na ziemi.

Pozostali ludzie – wg Henocha – są symbolizowani przez dzikie zwierzęta i ptaki (czyli to są wszystkie genetyczne hybrydy).

Z tego wniosek, że najprawdopodobniej to właśnie przede wszystkim my sami jesteśmy genetycznymi z pochodzenia po męskich przodkach tymi zaginionymi i rozproszonymi owcami i barankami z domu Izraela, czyli najprawdopodobniej my nie jesteśmy hybrydami.

Jednocześnie my sami staliśmy się owcami i barankami Pana Isusa (a nie wszystkie owce i baranki z domu Izraela są i będą Jego owcami).

Owcą albo barankiem Isusa można stać się tylko poprzez nawrócenie się do Boga poprzez Jego Syna, zaś warunkiem koniecznym do tego jest uznanie Boga za swojego Ojca.

Czyli niektóre hybrydy także w ten sposób mogą stać się owcami Isusa, z tym że nawrócone hybrydy początkowo będą owcami z innej owczarni niż ta, którą tworzą owce i baranki Isusa z domu Izraela (potem zaś tj. już po sądzie na pustyni będzie jedna owczarnia i jeden pasterz).

A ponieważ w słowie Boga (np. w Jer 51:1, 2 i 7, czy też w Pwt 4:29-30) jest mowa o nawróceniu się do Boga w czasach ostatecznych przez owce i baranki z domu Izraela, to moim zdaniem w pierwszej kolejności nawracają się teraz właśnie one (czyli m.in. my sami), a dopiero potem nawrócą się i niektóre hybrydy.


2) do co Żydów, głównie spadkobierców faryzeuszy, i tego kim oni dzisiaj są:

Na podstawie słów Isusa z J 8:37-47 doszedłem do wniosku, że choć dzisiaj część Żydów może być potomkami Abrahama, a nawet Izaaka, to żadna z ich obecnie istniejących grup – może poza tymi z Nuteri Karta – nie jest potomkami Jakuba (Izraela).

Bo ci, co są potomkami Abrahama, są potomkami jego syna Izmaela, a ci, co są potomkami Izaaka, są głownie potomkami jego syna Ezawa – i to wynika z Biblii.

Czyli obie te grupy są hybrydami (dzikimi zwierzętami wg Henocha), czyli nasieniem węża.

Ze źródeł pozabiblijnych wynika zaś, że pozostałe ich grupy, jak np. Żydzi aszkenazyjscy nie pochodzą z kolei ani od Abrahama, ani nawet od Sema, tylko od Aszkanaza, czyli syna Gomera, syna Jafeta.

Podobnie jest z tymi, którzy przeszli na judaizm (jak np. Chazarowie).

Czyli to też są hybrydy.

Jednocześnie wszystkie obecnie istniejące grupy Żydów na świecie - i to niezależnie od ich pochodzenia - nie uznają Isusa za Mesjasza i Syna Bożego, bo Go nienawidzą, a przez to nienawidzą samego Boga, a przy okazji również i nas.

Zatem oni nie są owcami Isusa, bo nie Boga mają oni za swojego Ojca, tytko szatana.

Jednakże niektórzy z nich być może jeszcze się nawrócą.


3) co do nauczania innych narodów:

Na podstawie słów Isusa z Mt 28:19-20 uważam, że cała nauka Isusa, w tym wszystkie Jego przykazania, które dzisiaj są obowiązkowe do przestrzegania, to nie jest tylko samo 10 przykazań ze ST.

A skoro mamy wszystkie narody nauczać wszystkiego, co nam Isus przykazał, to moim zdaniem nie możemy ich uczyć jedynie przestrzegania 10 przykazań i mówić im, że to wystarczy do zbawienia, bo my tego nie wiemy, czy to rzeczywiście wystarczy do zbawienia, a wręcz są przesłanki wskazujące na to, że raczej to nie wystarczy.

Wiemy natomiast na pewno, że aby uzyskać zbawienie, wystarczy - i trzeba - przestrzegać przykazań Isusa, a te podane są w Ewangelii Mateusza, Ewangelii Jana i w Objawieniu Jana.

A skoro nie ma żadnych wyjątków ustanowionych przez Boga w tym zakresie, to logicznie patrząc trzeba nam wszystkim przestrzegać wszystkich przykazań Isusa, a nie tylko wybranych.

I tego moim zdaniem mamy obowiązek uczyć innych.

Ale moim zdaniem to jeszcze nie wszystko, bowiem z racji tego, że bez mała wszystkie przykazania Isusa to nic innego, jak tylko najważniejsza i nieco tylko zmieniona zasadnicza część Prawa Mojżeszowego, to na podstawie poniższych słów Isusa:

Mt 13
(52) A On rzekł do nich: Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare.
uważam też, że i niektóre przepisy z Tory, które nie stały się przykazaniami Isusa, również są dzisiaj obowiązkowe do przestrzegania i trzeba się nimi dzisiaj kierować (i w żadnym wypadku nie chodzi dzisiaj o przepisy ofiarne), bowiem one stanowią doskonałe uzupełnienie i wyjaśnienie przykazań Isusa.

A skoro przykazania Isusa są dzisiaj obowiązkowe do przestrzegania, to tym samym i te niektóre przepisy z Tory też są moim zdaniem obowiązkowe dzisiaj do przestrzegania.

Inna opcja nie ma żadnego sensu.

A to, ile jest tych przykazań Pana Isusa, skoro jest ich więcej niż 10, i jakie przepisy z Tory są obecnie ich uzupełnieniem i wyjaśnieniem, napisałem w kilkunastu postach w tym miejscu forum:

http://zbawienie.forumotion.com/t171p100-prawo-boze-co-nas-obowiazuje-a-co-nie
http://zbawienie.forumotion.com/t171p125-prawo-boze-co-nas-obowiazuje-a-co-nie

Tak, zdaję sobie sprawę, że potrzeba cierpliwości do tego, aby przez to przebrnąć, ale moim zdaniem warto i warto się też nad tym głębiej zastanowić…


Do 10-ciu zdań na każdy z punktów – jakoś się udało Shocked

A przy okazji: ja również nie mam doktoratu affraid


Ostatnio zmieniony przez Odrodzony dnia 22nd Maj 2018, 14:46, w całości zmieniany 1 raz

Odrodzony

Liczba postów : 348
Join date : 11/06/2016

Powrót do góry Go down

Re: Nacja żydowska

Pisanie by thewordwatcher on 22nd Maj 2018, 14:43

Teraz to jest zrozumiałe. bounce

Ze zdecydowaną większością się zgadzam. Ale są pewne fakty, których nie znasz, i dlatego nieco pomijasz pewne kwestie.

Około 135 lat p.n.e. Judea podbiła Idumeę i zmusiła Idumejczyków, czyli Edomitów do zmiany religii na Torę. Ale to byli sataniści i ich zmiana była jedynie powierzchowna.

To oni byli głównie faryzeuszami, oraz Herod był Edomitą wraz z Sanhedrynem.

Znany nam schemat nasienia węża.

Jako Edomici byli potomkami Ezawa. Po II zburzeniu Jerozolimy i świątyni Edomici przepedzeni z cesarstwa rzymskiego uzyskali schronienie w Hiszpani i do dzisiaj są nazywani Żydami Sefardyjskimi w odróżnieniu od Żydów Chazarskich.

Druga rzecz z którą nie można się zgodzić to wychodzenie poza 10 Przykazań, ponieważ Isus wyraźnie powiedział że to wystarczy.

Czyli nie obowiązują nas prawa ofiarnicze, ponieważ nie składamy ofiar.

Ale... nie oznacza to, że ktokolwiek przestrzega pozostałych praw, źle czyni.

Jeżeli chcemy być doskonali, obserwujmy Pachę, Święto Namiotów według naszych możliwości i chęci. Kto chce może się nawet obrzezać! Ale sabat jest jednym z przykazań i nie obchodzenie sabatu jest równe ze złamaniem innych 9-ciu Przykazań.

Z jedzeniem żab czy wieprzowiny, czy innych nieczystych zwierząt, krabów czy węży, czy szczurów (Chińczycy i inne ludy w Australii sprzedają to u nas masowo) czy ślimaków, itp.

Warto jest zapoznać się z wieloma przepisami Zakonu, jak np. nie współżycie z żoną podczas miesiączki czy inne tego typu zakazy.

Jest tego znacznie więcej poza przepisami o składaniu ofiar.

Ale najważniejsze dla nas jest 10 Przykazań z sabatem włącznie. Za złamanie owych przykazań możemy zostać przez Boga odrzuceni, jeżeli znajdujemy się pośród ludu Bożego.

Ale... to wszystko jest dla nas, czyli dla tych, którzy znają już Boga, jego obietnice i plan.

Bałwochwalstwo katolików Bóg cierpliwie zniesie do samej pustyni.

Ale my, znający Biblię mamy nieco wyższą poprzeczkę i Bóg od nas wymaga nieco więcej niż od katolików.

Bałwochwalstwo jest poza Jego tolerancją i jesteśmy niejako na muszce z powodu posiadanej już wiedzy.

Tak to ja widzę przynajmniej a inni postąpią według swoich sumień.
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin

Liczba postów : 3274
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia

http://zbawienie.com

Powrót do góry Go down

Re: Nacja żydowska

Pisanie by efraimita on 22nd Maj 2018, 15:45

Moim zdaniem to co naprawdę chciał przekazać Isus oraz Bóg, to nie to których przepisów należy przestrzegać lub nie. Bóg i Jego Syn chcieli przekazać że mamy przestrzegać ISTOTY PRAWA. Istotą prawa jest miłość do Boga i ludzi przez Niego stworzonych. Wszystkie zapisy od największych do najmniejszych mają za zadanie spowodować aby tylko Bóg odbierał chwałę i nikt poza Nim, oraz mają chronić wszystkich ludzi. Chronić w znaczeniu chronić bliźnich i chronić nas samych.

Istotą przestrzegania prawa nie jest składane ofiar i obchodzenie świąt samo w sobie, ani też niejedzenie wieprzowiny, czy obrzezanie ciała samo w sobie.
Istotą prawa jest to, aby tak wyczulić serce żeby wykonywanie naszych czynnosci zawsze było zgodne z tym nakazem o którym mówi Bóg i Syn " miłość do Boga i ludzi".
W Izraelu ludzie składali ofiary, obchodzili nakazane święta, nie jedli wieprzowiny, byli obrzezani, wykonywali często niemal wszystkie zapisy zakonu, ale bardzo często robili to bez wewnetrznego przekonania, bez świadomości po co to wszystko, bez zrozumienia co jest istotą tych czynności i dlatego mieli w sercach wszelką pożądliwość, klótliwość, brak miłości i miłosierdzia, które pomimo przestrzegania zapisów ostatecznie i tak zaprowadzily ich na manowce.

Powtarzam to jak jakąś mantrę i mam na tym punkcie obsesję, ale właśnie tak uważam, że najważniejsze to zwrócić się do istoty prawa do jego sedna a nie toczyć dywagacje na temat które zapisy obowiązują, a które nie.

Zapisy są po to, abyśmy wiedzieli co zrobić w chwili gdy nasze serce nie jest na tyle "wyćwiczone" aby dokonać samodzielnie właściwego wyboru. Bóg sam przecież mówi, że gdy nasze serca będą odnowione nie będzie trzeba żadnego zapisanego prawa, serce samo będzie wiedziało jak postępować bo będzie się kierować czystą niczym nie zmąconą miłoscią i to jest właśnie wyryciem prawa w sercach, przecież to nie oznacza że każdy będzie znał tysiące punktów i paragrafów co zrobić a co nie. Każdy będzie umiał podjąć słuszne decyzje ponieważ będzie się kierował istotą tego czym jest prawo.

Isus chciał abyśmy pracowali nad własnym wnętrzem, a nie tylko nad zewnętrznymi pozorami. Aby przestrzeganie prawa wynikało z naszego wrażliwego wnętrza na potrzebę stosowania prawa, a nie z obowiązku. Zauważcie jak serdecznie ludzie bliscy Boga wypowiadali się o jego prawie - zakonie w biblii. Bo rozumieją że istotą powstania tego zakonu jest szczęście człowieka. Życie wśród ludzi przestrzegających prawa i stosowanie samemu tego prawa daje szczęście.

Oczywiście temat można rozwijać, ale myślę że w innym miejscu tego forum
efraimita
efraimita

Liczba postów : 291
Join date : 27/01/2016

Powrót do góry Go down

Re: Nacja żydowska

Pisanie by Iraeneus on 22nd Maj 2018, 23:19

Jerzy Zieba o zydach


Iraeneus
Iraeneus

Liczba postów : 601
Join date : 16/03/2016
Skąd : Lubelskie

Powrót do góry Go down

Re: Nacja żydowska

Pisanie by thewordwatcher on 23rd Maj 2018, 02:59

efraimita

="Powtarzam to jak jakąś mantrę i mam na tym punkcie obsesję, ale właśnie tak uważam, że najważniejsze to zwrócić się do istoty prawa do jego sedna a nie toczyć dywagacje na temat które zapisy obowiązują, a które nie."

Pięknie to wyjaśniłeś, drogi efraimito. I powtarzaj to jak mantrę a ja będę powtarzał to razem z tobą i zachęćmy innych, aby to także powtarzali.

Jest w tym jeden problem.

Miłość do nieprzyjaciół. Bóg co prawda ustanowił nieprzyjaźń...

Gen 3:15  I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem; ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę.

A potem jak się zobaczy takie przemówienie, jak powyżej, Jerzego Zięby to nas krew zalewa z powodu tak otwartej nienawiści Żydów do nas.

Ale to już nie nasza wina - to Boże postanowienie a my musimy o tym informować aby w ten sposób uświęcać Jego imię.

Ponieważ Boże wyzwolenie i Królestwo jest z tej własnie przyczyny. Nasienie węża nie daje nam dosłownie żyć. I w ten przykry sposób rozumiemy głębiny ICH zła, niegodziwości i w ten sposób widzimy Prawo i Boga jako gwarancję, że to się już nigdy więcej nie powtórzy.

Ale jest tego dobry skutek. Zaczynamy bardziej miłować Boga, ponieważ On ich tak samo nienawidzi, jak i my ich nienawidzimy.

Dlatego Bóg zaplanował nienawiść pomiędzy nasieniem węża a nasieniem niewiasty, abyśmy nie wstępowali w ich ślady i nie popełniali ich zbrodni.
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin

Liczba postów : 3274
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia

http://zbawienie.com

Powrót do góry Go down

Re: Nacja żydowska

Pisanie by thewordwatcher on 23rd Maj 2018, 05:09

Na Ukrainie zaczął tryumfować otarty antysemityzm.

Znaczące zdanie jednego z działaczy w stylu Zięby.

Jeden z działaczy anty żydowskich, Sawczenko tak to wyjaśnił:

"Tak, nasz rząd to nie ukraińska krew, jak to się mówi. Cóż zrobimy w tej sprawie? Jakie przedsięwziąć mamy działania!?"

Artykuł napisany przez jakiegoś Żyda, przetłumaczony na polski z angielskiego.

https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=pl&js=y&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&u=https%3A%2F%2Fforward.com%2Fopinion%2F401518%2Fviolent-anti-semitism-is-gripping-ukraine-and-the-government-is-standing%2F&edit-text=

Antysemityzm zaczyna swój marsz zgodnie z planem a to wszystko jest działaniem prowadzącym do III Wojny Światowej.
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin

Liczba postów : 3274
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia

http://zbawienie.com

Powrót do góry Go down

Re: Nacja żydowska

Pisanie by Będzimysł on 8th Czerwiec 2018, 09:18

Ciekawe że Jacek Międlar w swoim filmie o Żydach przywołuje witrynę zbawienie.com w 9.20 minucie


Będzimysł

Liczba postów : 75
Join date : 29/12/2016

Powrót do góry Go down

Re: Nacja żydowska

Pisanie by thewordwatcher on 11th Czerwiec 2018, 16:03

Docenia moją rzetelną pracę i traktuje to poważnie i z szacunkiem.  Smile

W zachodnich mediach jest wiele płaczu z powodu rzekomego samobójstwa Anthony Bourdina, znanego w USA celebryty telewizyjnego. Trzy czy cztery dni temu bez powodu popełnił samobójstwo.
Film krótki po angielsku, anchorzy bardzo zasmuceni. Oczywiście gość był nieustannie promowany w MSM jako super kucharz i gwiazda TV.

Zastanówmy się nieco. Dlaczego był tak reklamowany przez syjonistyczne kłamliwe media?

Oczywiście że tak. Dlatego, że był Żydem. Ale jest jeszcze jeden powód. Nienawidził z pasją rasy białej i publicznie groził, że trzeba zamordować Trumpa.

Są na necie filmu ukazujące jego ohydne komentarze na temat białych. Porównują go do Barbary Specktre, ultymatywnego wroga rasy białej, syjonistycznego rasizmu.Film z polskimi napisami.

Gdyby ktoś w ten sposób mówił o Żydach, dawno by stracił chęć do życia, nie z własnej woli.

Ostatnio zginęło kilka osób w podobny sposób - powieszenie, raczej nie samobójstwa.

M.in. duńska królewna związana z Rothschildami.

Coraz częściej mówi się o gwałtownie wzrastającym antysemityzmie i nieśmiało napomyka się o ofiarach.

Jak wspomina Spektre w tym filmie, nastąpi wzrost antysemityzmu w Europie z powodu inwazji Islamu.

Ona to powiedziała kilka lat temu, wiedząc, że okupowane narody zaczną w końcu się budzić i pierwszą rzeczą będzie wzrost antysemityzmu.

Nie podano detali śmierci kilku osób więc zachodzi podejrzenie o morderstwa.

Najwyraźniej pewne siły zaczynają działa anty żydowskie.

Ten pan pierwszy z lewej na filmie ponad moim postem, z jego Monitora Polskiego są wysyłane emaile nawołujące do mordach na Żydach. Nie wiem, czy on te witrynę prowadzi, czy też została ona zhakowana i robi to ktoś inny.

Ale problem narasta, zgodnie z planem III Wojen Światowych i zanosi się na zniszczenie syjonizmu. Widać już pierwsze ofiary i to wysokiego kalibru.

Oczywiście przestroga dla wszystkich czytelników. Nie rozpowszechniać żadnych emaili z nawoływaniem do czegokolwiek agresywnego. Naszym celem jest miłość ku Bogu, Synowi oraz nadzieja na Królestwo Boże.

Za nasze krzywdy sąd i kary zastosuje sam Bóg Wszechmocny. To nie nasza walka, ale walka Boga z nasieniem węża.

Niekoniecznie Bóg już teraz wykonuje wyroki na zbrodniarzach. Niemniej nie nasza to sprawa.

My polegamy na Bogu a nie na mieczu. Nie nawołujemy do przemocy przeciwko nikomu.

Ale będzie o wiele gorzej!
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin

Liczba postów : 3274
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia

http://zbawienie.com

Powrót do góry Go down

Re: Nacja żydowska

Pisanie by Cyryl on 14th Czerwiec 2018, 17:44

Ciekawy artykuł o żydzie Piłsudskim:


robertbrzoza napisał:Czy Piłsudski był Żydem, Litwiniakiem?
Posted on Czerwiec 4th, 2018 in Polska kolonia

– W oparciu o carskie archiwa, Rosjanie twierdzą, iż był to Żyd o nazwisku rodowym Selman, stryjeczny brat F. Dzierżyńskiego. On sam podawał się za Litwina o nazwisku Ginet. Wśród zaufanych chlubił się, że ma w żyłach krew Butlerów, Selmanów i Ginetów.
– Ojciec Piłsudskiego przed powstaniem styczniowym był oberpolicmajstrem w Wa-wie. Znienawidzony przez Polaków, miał opinię gorliwego sługusa Rosjan, złodzieja, łapownika i okrutnika.
– Człowiek niemoralny, zuchwały, mściwy, pozbawiony skrupułów, o niezmierzonej ambicji i pysze. Aby móc poślubić rozwódkę Marię Juszkiewicz, w 1899 r. porzuca katolicyzm i przechodzi na protestantyzm. Druga żona Żydówka Perl–Szczerbińska (nieślubne dziecko Żyda Perla) – ślub w 1921 r.
Miał wiele kochanek np. poetka K. Iłłakowiczówna – osobista sekretarka, lekarz E. Lewicka (zmarła w dziwnych okolicznościach). Ekskomunikowany – kard. Sapieha nie pozwolił umieścić jego trumny w Kaplicy Królewskiej na Wawelu jako apostaty i wroga narodu, ale jego kamaryla wymusiła to siłą!
– Ideowo socjalista, zwolennik teorii Marksa, działający w zdominowanym przez Żydów ruchu socjalistycznym. W okresie rewolucji 1905 r. wszczynał bratobójcze walki – ma na sumieniu wielu zamordowanych Polaków.
– W utworzonych przez Piłsudskiego organizacjach strzeleckich było sporo Żydów, którzy później znaleźli się w Legionach, a dalej przeszli do kadry oficerskiej i generalskiej Wojska Polskiego.
– Kierowana przez niego POW, przez zakulisowe działania polityczne (mason A. Lednicki w Moskwie) i rozbijackie wśród mas żołnierskich, sparaliżowała powstanie 700 tys. armii polskiej w Rosji za rządów Kiereńskiego, organizowanej przez Narodową Demokrację.
– W momencie krytycznym dla powodzenia żydowskiej rewolucji bolszewickiej w Rosji, odmawia współdziałania z gen. Denikinem (IX 1919 r.), co było decydujące dla utrzymania się u władzy bolszewików (Żydów). W tajnych rokowaniach z bolszewikami zapewnił ich, że polski front nie drgnie, dopóki oni nie rozprawią się z „białymi”.
– Zionął nienawiścią do narodu polskiego – nazywał nas narodem idiotów, czego nie ukrywał wśród najbliższych. Polskę traktował jako mięso armatnie w planach przebudowy świata, a zwłaszcza Rosji. Znakomity aktor, mistrz demagogii i propagandy – wykreował się na patriotę zatroskanego o Polskę.
– Człowiek niewykształcony, prostacki w zachowaniu, przesądny (ważne decyzje podejmował pod wpływem impulsu lub z kart). Już jako Naczelnik Państwa brał udział w tajnych zebraniach masonów i uczestniczył w seansach spirytystycznych. Po trupach parł do władzy. Polityk bez głębszej wizji politycznej dla Polski, bez wiary w istnienie suwerennego państwa polskiego: zwolennik straceńczej idei powstańczej i podporządkowania się Niemcom.
– W listopadzie 1918 r. osadzony u władzy przez Niemców, którzy specjalnym pociągiem przywieźli go z Magdeburga do Warszawy (tajny układ z hr. Kesslerem). „Uwięzienie” w Magdeburgu (w luksusowych warunkach!) miało na celu zbudowanie mu pozytywnej legendy.
Z polecenia Berlina wojska niemieckie oddały się mu do dyspozycji, a zależna od Niemiec Rada Regencyjna przekazała mu władzę.
Wierny sojuszowi z Niemcami nie udzielił pomocy Powstaniu Wielkopolskiemu, był przeciwny odzyskania Gdańska i dostępu do Bałtyku (!).
Osadzenie u władzy Piłsudskiego było dalekowzrocznym pociągnięciem Niemców, neutralizującym w ten sposób politykę R. Dmowskiego i znienawidzonego przez nich Obozu Narodowego. Postawili na Piłsudskiego, który zoologicznie nienawidził Dmowskiego i ideologii narodowej. Chorobliwie nienawidził Rosji, a był obojętny na polską politykę wobec Zachodu.
Stał się narzędziem niemieckiej racji stanu.
– U zarania niepodległości wprowadził proporcjonalną ordynację wyborczą, co dało w Sejmie 1/3 posłów z mniejszości narodowych. Z tymi mniejszościami wchodził w układy przeciw większości polskiej reprezentowanej przez obóz narodowy. Ta „idealna” demokracja powodowała chaos polityczny, a Polskę czyniła państwem słabym. Jemu nie chodziło o dobro Narodu, a jedynie o zdobycie absolutnej władzy dla siebie.
– Marszałek samozwaniec. Samouk wojskowości, sam siebie mianował Marszałkiem Polski (19.03.1920 r.)!!! Nigdy nie służył w wojsku, nie miał żadnego doświadczenia bojowego – Legionami dowodzili zawodowi wojskowi austriaccy (Austriacy otwarcie przyznawali, iż jest dyletantem wojskowości, ale trzymają go ze względów politycznych). Był rasowym rewolucjonistą.
– W imię realizacji masońskiego planu politycznego dla Europy Środkowej, polskim kosztem i krwią polskiego żołnierza zaczął tworzyć państwa obcym nacjom (???!!!): Litwę, Łotwę, Białoruś i Ukrainę, co było przeciwne żywotnym interesom Polski.
Naszym interesem było szybkie scalenie ziem kresowych z resztą kraju. Z tego powodu opóźniał zorganizowanie odsieczy dla Lwowa oraz wdał się w niepotrzebną wojnę z Rosją (kosztowa nas 200 tys. zabitych żołnierzy i cywilów!).
O podjęciu przygotowań do wojny z Rosją nie informował ani rząd, ani Sejm. Z wojskowego punktu widzenia kampania była dyletanckim przedsięwzięciem (ocena historyków wojskowości), z góry skazanym na klęskę.
12 sierpnia 1920 r. w momencie krytycznym dla egzystencji państwa, tchórzy i składa rezygnację z funkcji Naczelnego Wodza i Naczelnika Państwa (dezercja!). W tej sytuacji powinien być rozstrzelany, ale niezdarny premier chłop Witos nie stanął na wysokości zadania i ukrył ten fakt przed narodem.
Następnie „udaje się do Puław” (jedzie do konkubiny pod Nowy Sącz). Wraca nad Wieprz i obejmuje dowodzenie grupą uderzeniową; opóźnia atak o jeden dzień – rusza dopiero 16 sierpnia już po rozegraniu bitwy pod Warszawą. To opóźnienie pozwoliło Rosjanom ujść przed całkowitym zamknięciem kotła i totalną klęską, która natychmiast rozstrzygnęłaby wojnę.
– 12 maja 1926 r. siłą obala legalny rząd – w bratobójczych walkach zginęło 379 Polaków, a 920 zostało rannych. W ówczesnej sytuacji politycznej Europy była to zbrodnia, której owoce zebraliśmy w 1939 r.
Zamach był inspirowany i finansowany przez Anglików za pośrednictwem lóż masońskich. Polityka angielska (żydowska) na obszarze Europy Wschodniej w rządach ludowo–narodowych spostrzegła możliwość umocnienia państwa polskiego i odrodzenia się polskości, co było zagrożeniem jej interesów.
I znów Piłsudski stał się narzędziem w obcych rękach przeciwko Narodowi Polskiemu!
Masoneria udzieliła Piłsudskiemu całkowitego poparcia: propagandowego, organizacyjnego i finansowego. Po objęciu władzy, przeorientował politykę zagraniczną: zawiesił sojusz wojskowy z Francją, a Polskę wprzągł w sferę polityki niemieckiej – braterstwo broni z Niemcami.
W celu wykończenia przeciwników politycznych zakłada obóz koncentracyjny w Berezie Kartuskiej (1934 r.), gdzie maltretowano polskich patriotów. Specjaliści od propagandy, okres rządów Piłsudskiego podają jako wzorcowy przykład prania mózgów całemu narodowi i wykreowania na „Wodza Narodu” osoby niegodziwej, szkodliwej dla Polski.
Zaprowadzono ścisłą cenzurę, fałszowano fakty historyczne, wyniki wyborów, delegalizowano partie narodowe, likwidowano ludzi niewygodnych politycznie, utrącano wszelkie przejawy racjonalnego myślenia narodowego – w zamian kreując sentymentalny „patriotyzm”.
– Na jego polecenie skrytobójczo zamordowano wybitnych generałów Polaków (potencjalnych kandydatów na stan. Naczelnego Wodza): gen. Zagórskiego, gen. Rozwadowskiego, gen. Malczewskiego, gen. Hempela, gen. Franka; innych zdymisjonował (np. Dowbór–Muśnicki, M. Januszajtis, J. Haller, Szeptycki, Sikorski). Na generałów mianował ludzi miernych, ale ślepo sobie oddanych. Wojsko uczynił prywatnym folwarkiem.
– R. Dmowski po odbytym z nim spotkaniu 21.05.1920 r., stwierdził: „To człowiek niepoczytalny, nie da się z nim sensownie rozmawiać!”.
Otaczał się ludźmi małymi, służalczymi i bezkrytycznymi. Wybitny uczony prof. F. Koneczny rządy piłsudczyzny oceniał jako zapaść cywilizacyjną Polski, narzucenie narodowi mieszanki cywilizacyjnej bizantyńsko–turańsko–żydowskiej. Rydz Śmigły w prywatnych rozmowach z zaufanymi osobami uważał Piłsudskiego za człowieka nienormalnego.
– Kluczowe stanowiska w państwie powierzał tylko Żydom i masonom. Zakładał tajne szkoły Żydom z KPP (!).
– Szeroko popierał sprawy żydowskie. W r. 1927 przyznał obywatelstwo polskie 600 tys. Żydów rosyjskich (tzw. Litwakom), którzy całkowicie opanowali handel, a „zapomniał” o 2 mln Polaków w ZSRR, których w latach 30. mordowano, a resztki wywieziono na Syberię i do Kazachstanu.
W późniejszym okresie przyjął 200 tys. Żydów niemieckich. Żadne państwo w Europie nie chciało ich przyjąć zdając sobie sprawę, jakie to przyniesie szkody tym narodom, a wyniszczony naród polski podstępnie opanowany przez Żydów na czele z Piłsudskim–Selmanem stał się cieplarnią dla żydostwa.
(Co ciekawe, dzisiaj potomkom Polaków w Kazachstanie odmawia się wizy jeśli nie znają języka, jednak kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców Izraela paszporty do Polski dostaje co rok bez problemu. „My polski? Niech się goje uczą jiidysz!”)
– Rozbroił armię. Po maju 1926 r. dezorganizuje naczelne władze wojskowe, likwiduje Ścisłą Radę Wojenną, a Sztab Generalny pozbawia zasadniczych kompetencji.
W Wyższej Szkole Wojennej ograniczono zakres nauczania: już nie ma tworzyć doktryny wojennej i szkolić wyższych dowódców. Stworzył w armii wielką biurokrację, niezdolną do planowania, dowodzenia, szkolenia i wychowania. Staje ona na przeszkodzie do modernizacji i rozwoju sił zbrojnych, a partyjna polityka personalna dokonuje reszty.
Rydz–Śmigły po objęciu w 1935 r. Ministerstwa Spraw Wojskowych był załamany stanem wojska pozostawionego przez Piłsudskiego. Do 1939 r., mimo wielkich wysiłków, nie dało się tego naprawić.
– Megaloman. W testamencie przekazał swój mózg do badań Uniwersytetowi Wileńskiemu (ha, ha, ha!) – człowiek, którego życie prywatne było wysoce niemoralne, niewykształcony, wysławiający się wulgarnie i po chamsku, rewolucjonista, agent wywiadów austriackiego, niemieckiego i japońskiego, o rękach splamionych bratobójczą krwią, polityk na usługach niemieckich, polityk bez racjonalnego programu politycznego… miał o sobie tak wysokie mniemanie!
Celem jego polityki było powstanie antyrosyjskie i uzyskanie księstwa nadwiślańskiego zależnego od Niemiec…
I co dalej?! Gdzie strategiczny program narodowy? Jak urządzić państwo? Jakie dalekosiężne cele polityki zagranicznej?
Obóz piłsudczyków nie posiadał głębszego programu politycznego. To była grupa ludzi–marzycieli, przebiegła i bezwzględna w walce o zdobycie i utrzymanie władzy za wszelką cenę – to był ich cały program polityczny!
Po śmierci „wodza” rozpadli się, nie pozostawili po sobie żadnego programu ideowego, żadnych planów rozwoju narodu!
– W latach 1930, prowadził tajne konszachty z hitlerowcami, wg tych umów Polska miała z Niemcami uderzyć na ZSRR, oddać Niemcom Pomorze i Gdańsk w zamian za Litwę i Kłajpedę!
– Okres międzywojenny był bezlitosną walką z Narodem (włącznie z eksterminacją fizyczną Polaków myślących narodowo) o zmianę jego duszy katolicko–narodowej na socjalistyczno–kosmopolityczną.
Prześladował i rozwiązywał organizacje narodowe, np. OWP, ale organizacje żydowskie – nawet te jawnie faszystowskie, jak np. Bejtar – mogły działać swobodnie, a nawet miały poparcie władz!
Bejtarowcy byli fanami polityki Hitlera, pozdrawiali się tak jak hitlerowcy, liczyli na pomoc Hitlera w założeniu państwa żydowskiego w Palestynie, które wg ich planów miało być bazą niemiecką nad Morzem Śródziemnym.
Oto ocena jednego z polskich kapłanów spod Łańcuta wygłoszona na kazaniu w 1933 r. „ (…) On jest duchem ciemności, który z dnia zrobił noc. Z wolnej Polski czeluście piekielne. Rządzi on Polską, jako duch wschodu i barbarzyństwa. Zatruł ducha narodu, zdeptał jego honor. Zdemoralizował znaczną część społeczeństwa. Mimo tego, spodlona część narodu buduje mu pomniki i cześć boską oddaje. Odebrano życie i zdrowie najlepszym ludziom. Panoszą się zdrajcy, złodzieje i judasze. (…)”.
– Piłsudczycy do niebywałych rozmiarów rozkręcili propagandę ubóstwiającą Piłsudskiego, jako nadczłowieka i zbawcę Polski, wydali ustawę zabraniającą pisania czegokolwiek negatywnego o Piłsudskim! Propaguje ona naiwny, sentymentalny patriotyzm (patriota – jeździec bez głowy) i jest zawsze nieświadomym narzędziem politycznym naszych wrogów.
To im „zawdzięczamy” trzy katastrofy narodowe: wyprawę kijowską, klęskę wrześniową i powstanie warszawskie.
– Znamienne fakty: Niemcy po zajęciu Polski w 1939 r. wystawili przy jego grobie na Wawelu wartę honorową (sic!). Zaś Żydzi przyznali mu honorowe obywatelstwo Izraela, obdarowali go działką ziemi, jeden z kibuców nazwali jego imieniem, utworzyli muzeum Piłsudskiego i zawsze okazują mu cześć, a znając ich wrodzoną pogardę do gojów, to już samo mówi za siebie.
Autor: Robert Grunholz (członek ZKwP i LW)

https://tajemnice.robertbrzoza.pl/polska-kolonia/pilsudski-byl-zydem-litwiniakiem/


Co ciekawe z historii wynika, że inni przedstawiciele "narodu Polskiego" z różnych dziedzin nawet z literatury (np. Miskiewicz) to także byli żydzi:

http://ruch-obywatelski.com napisał:


Ukryci Żydzi rządzą Polską? Jest ich 6 milionów!
[size=16]Komentowanie nie jest możliwe - Dodaj komentarz
Wysłano w:Polityka
Tagsmafia żydowskażydostwożydzi

[/size]

Oficjalnie Żydów jest w Polsce może ze 20 tysięcy. Nieoficjalnie – parę milionów. Knujących w ukryciu przeciw Polakom. Jak niegdyś Mickiewicz, Słowacki czy Stanisław August Poniatowski.
W preambule do „Listy żydów w zniewalanej Polsce i osób pochodzenia żydowskiego, o oryginalnych, rodowych i zmienionych nazwiskach”, internetowego curiosum, stanowiącego istne eldorado wyznawców antysemityzmu i spiskowej teorii dziejów, czytamy:
Ponad 800 lat wgryzania się żydostwa w polską ziemię i polski naród zrobiło swoje, bardzo wiele rodów, znanych i wielkich nazwisk „wielkich Polaków” jest bardzo silnie skoligaconych z żydostwem, i nie ma to absolutnie nic wspólnego z Polską ani z Polskością, a wszystko z żydostwem.

Co ciekawe – trudno się z powyższą tezą nie zgodzić. Pomijając napastliwy ton, historycznie jest jak najbardziej słuszna.
I. Antysemityzm? Jaki antysemityzm?
W Polsce jest taka ciekawa sytuacja, że dwóch rzeczy o wybitnym Polaku dowiadujemy się dopiero po jego śmierci. Że był wybitny – i że był Żydem. Przykład Bronisława Geremka, urodzonego jako Benjamin Lewertow, syn Borucha i Szarcy, jest tu bardzo wymowny.
Oczywiście wszyscy wiedzieli, że Geremek to Żyd. On sam bynajmniej tego nie ukrywał, szczególnie ostatnio. Ale nie był to element jego indywidualnej tożsamości na tyle, powiedzmy sobie, „neutralny”, by mówić o nim głośno. O żydostwie mówi się albo głosem przyciszonym – albo demonstracyjnie podniesionym. Nigdy normalnie.
Jerzy Turowicz przy jakiejś okazji, dawno temu, chwaląc Adama Michnika zaczął swą przemowę od „Adam Michnik jest Żydem”. Słowem, to jest w jakiś sposób ważne. Najczęściej w sposób budzący wątpliwości.
Sam Geremek, zapytany w amerykańskiej telewizji czy w Polsce jest antysemityzm, odpowiedział według Zbigniewa Brzezińskiego tak:
Urodziłem się w getcie. Moja rodzina zginęła w getcie. Ja zostałem wybrany po wolnych wyborach, przez wolny rząd, na ministra spraw zagranicznych Polski. Czy to panu wystarcza?

Efektownie, ale trochę bez związku. Geremek swojej żydowskości bowiem nie głosił. Nie został ministrem jako Żyd. Podobnie niezręcznie na zarzut polskiej antysemickości zareagował niedawno Władysław Bartoszewski.
Proszę mi wymienić inny kraj Unii Europejskiej, który w ciągu ostatnich 15 lat miał trzech ministrów spraw zagranicznych – Geremka, Rotfelda, Mellera, pochodzenia żydowskiego (…). Proszę mi wymienić taki kraj w Europie.
No, i premiera rządu, jak dorzuciłby zapewne Zygmunt Wrzodak. Uporczywie nazywający Hannę Suchocką „Hają Zylbersztajn”. Zresztą, nie tylko. Wśród domniemanych Żydów jest bardzo wiele nazwisk znanych w polskiej polityce. Ba. Istnieje grupa, która całkiem poważnie propaguje mocno naciąganą tezę o żydowskim pochodzeniu – po matce – samego… Jana Pawła II. Zdaniem tych spiskowców, właśnie dlatego papież tak zabiegał o przychylność Żydów.
II. Antysemityzm bez Żydów?
Osoby słabo zorientowane podnoszą w zażartych dyskusjach z polskimi antysemitami pewien argument pozornie logiczny. Jak Żydzi mogą rządzić Polską, skoro nawet według optymistycznych szacunków Centrum Mojżesza Schorra jest ich w Polsce góra 100 tysięcy? Z czego może 40 tys. utożsamia się z żydowskością, a raptem 12 tys. wyznaje judaizm?
Jednak antysemitom nie chodzi o tych Żydów. Podstawą polskiego antysemityzmu jest aprioryczne przekonanie, że w Polsce jest tak naprawdę 5-6 milionów Żydów – którzy się wszelako „ukrywają”. Czyli, mają jak Geremek zmienione nazwiska, na „polskie”, i nie głoszą swego żydostwa wszem i wobec.
Niewzruszona teza, że pewna ukryta grupa etniczna prowadzi tajny antypolski spisek, kwalifikuje się oczywiście do symptomów ostrej schizofrenii paranoidalnej – ale, paradoksalnie, jak każdy absurd nie wzięła się z powietrza. Otóż wszystko wskazuje na to, że osób pochodzenia żydowskiego istotnie może być w Polsce kilka milionów. A nawet więcej. Tyle, że wcale się nie ukrywają. Po prostu nie wiedzą, że są Żydami.
III. Demaskuj Żyda!
Wyławianie ukrytych Żydów to w naszym kraju rozrywka nienowa. I przed wojną mniejszość żydowska nie składała się wyłącznie z małopolskich chałaciarzy, oraz dość zintegrowanych z Polakami, ale wciąż żydowskich inteligentów w rodzaju Tuwima czy Janusza Korczaka. Mnóstwo było Polaków, których Niemcy określą później terminem mischling, „mieszaniec” – i skrzętnie wyłapią za pomocą jednego z pierwszych systemów informatycznych na świecie.
Usłużnie dostarczonego przez firmę IBM. Której czynny współudział w zagładzie Żydów przekonująco zarzucał Edwin Black w swej słynnej pracy „IBM i Holocaust. Strategiczny sojusz hitlerowskich Niemiec z amerykańską korporacją.”
Żydzi, którzy wojnę przeżyli, z reguły wywodzili się z tych zintegrowanych, których żydostwo nie było oczywiste. I, oczywiście, spośród Żydów zamożnych. Jak Jerzy Urban. Których stać było na opłacenie ratunku. Dlatego istotnie ciekawie brzmi ulubiony cytat polskich antysemitów. Przypisywany Arturowi Sandauerowi – historykowi pochodzenia, naturalnie, żydowskiego.
W czasie wojny zginęli prości Żydzi i wybitni Polacy. Uratowali się wybitni Żydzi i prości Polacy. Dzisiejsze społeczeństwo w Polsce to żydowska głowa nałożona na polski tułów. Żydzi stanowią inteligencję, a Polacy masy pracujące.
O antysemickiej orgii roku 1968 nie trzeba wspominać. „Ukrywających się” pod zmienionymi nazwiskami Żydów „wyłuskiwano” i wcześniej, i później. Na podstawie szeregu dość obłąkańczych kryteriów, również natury fizjonomicznej. Aktor Ryszard Filipski, odtwórca roli „Hubala”, a prywatnie filar Zjednoczenia Patriotycznego „Grunwald”, miał nawet specjalny zeszycik, w którym zapisywał Żydów. I dzielił ich na rodzaje.
Żalił się nawet Jerzemu Karaszkiewiczowi, współscenarzyście „Rejsu”, że nijak nie może sklasyfikować Wojciecha Siemiona – sztandarowego „naszego, wiejskiego chłopaka”. Karaszkiewicz sarkastycznie zaproponował nową kategorię: „Żyd polny”. Jak zawsze pozbawiony poczucia humoru Filipski skrzętnie to zanotował.
IV. „Żydów ci u nas dostatek”
Stereotyp powstaje zawsze na bazie prawdy. Zazwyczaj różni się od niej zaledwie jakimś dziwacznym kwantyfikatorem, wytworzonym przez niestabilny umysł. Istnieją Polacy, którzy kradną w Niemczech samochody – prawda. Wszyscy Polacy w Niemczech to złodzieje – stereotyp.
Podobnie z Żydami. Nie żyli oni przez 800 lat obok Polaków, ale z Polakami. Owszem, były getta i straszne wioski małopolskie. Ale Żydzi, zwłaszcza ci wykazujący rozmaite użyteczne talenty, bynajmniej nie mieli zamkniętej drogi do społecznego awansu. Ta zaś implikowała stanie się Polakiem. Poprzez zmianę wiary, nazwiska i obyczajów. Wtedy rodził się „Żyd ukryty”. Zmora antysemitów.
Którzy zakładają, jak hiszpańska Święta Inkwizycja w wiekach średnich, że konwersja Żyda jest pozorna. Że nadal pozostaje on Żydem – i służy, jako „dywersant”, interesom żydowskim. Wcześniej – jakiejś bliżej nieokreślonej, tajnej paneuropejskiej sieci. Od powstania państwa Izrael życie wyznawców teorii spiskowych jest dużo łatwiejsze.
Trudno dziś określić ilościowo żydowsko-polskich neofitów w ciągu 800 lat wspólnej historii. W średniowieczu ksiąg parafialnych nie prowadzono, późniejsze zachowały się niekompletne. Zresztą, fakt „wychrzczenia się” był z oczywistych względów starannie ukrywany. W Polsce żydostwo zawsze uważano za coś wstydliwego.
Ogólnikowe wzmianki o żydowskich neofitach w Polsce pochodzą jednak już z wieku XIV. W wieku XV słyszymy nawet o nobilitacjach przechrztów, z reguły wielkich finansistów w rodzaju Abrahama Ezofowicza.Ocenia się, że do XVIII wieku na chrześcijaństwo mogło przejść kilkadziesiąt tysięcy Żydów.
Lawinowe chrzty przyniosła dopiero działalność Jakuba Franka. W połowie XVIII wieku ogłosił się on Mesjaszem i wezwał Żydów do przechodzenia na chrześcijaństwo. W ciągu 70 lat istnienia sekty konwersji dokonało nawet do stu tysięcy polskich Żydów. Dzisiejsi Polacy o korzeniach mniej lub bardziej żydowskich to w większości potomkowie frankistów.
V. Poznaj Żyda po nazwisku!
W roku 1938 ukazała się pomnikowa praca „Polacy-chrześcijanie pochodzenia żydowskiego” autorstwa Matthiasa Miesesa, pioniera syjonizmu i propagatora języka jidisz. Wydana w Warszawie u Fruchtmana książka jest dziś absolutnie białokrucza. I zapomniana – gdyż dociekania Miesesa tak naprawdę wciąż nikomu nie są na rękę.
Niełatwa to lektura i pełna anachronicznej publicystyki, jednak materiał historyczny zawiera pierwszorzędny. Mieses nie pisze bowiem o ludziach, których żydowskość była w jego czasach oczywista – jak Tuwim, Słonimski, Staff, Brzechwa, Lechoń, Ważyk czy Jastrun.
Skupia się na przypadkach kontrowersyjnych – w rodzaju Boya-Żeleńskiego. Które, pomimo upływu lat, dzięki otaczającemu w Polsce te kwestie tabu wciąż takie pozostają. Bowiem, wedle panującej cichej umowy, żydowskość to rodzaj kalectwa. Którego wypominać ludziom przecież nie wypada.
Gdyby polscy antysemici książkę Miesesa znali, swoją obłąkańczą listę mogliby w sposób istotny uzupełnić. Tak naprawdę, o znaczną część ludności Polski.
Mieses podaje na przykład klucz do rozpoznawania nazwisk, przyjmowanych przez chrzczonych, a następnie często uszlachcanych Żydów. Jego zdaniem, istnieją w Polsce nazwiska typowo żydowskie. Choć, na pozór, typowo polskie.
1. Imię Abraham i jego pochodne, więc Abramowicz, Abramowski.
2. Nazwiska od nazw miesięcy, np. Majewski, Lutyński, Lipski, Czerwiński, Grudziński, Wrzesiński.
3. Nazwiska od dnia tygodnia, np. Niedzielski, Poniedzielski – zawsze sztuczny twór, wskazujący na chrześcijańskie zobowiązanie.
4. Wszelkie nazwiska na „nowo”, np. Nowakowski, Nowicki.
5. „Z dobrej woli”, np. Dobrowolski.
6. nazwiska od „krzyż”, np. Krzyżanowski, Krzyżecki.
7. od „nawracania się”, np. Nawrocki.
Oczywiście trzeba tu dodać typowo żydowskie nazwiska, będące wynikiem niewielkiej pomysłowości urzędników. Którzy, rejestrując pod zaborami przymusowo Żydów nie posiadających rodowych nazwisk w ogóle, dawali im nazwiska pospolite (Karp, Śledź, Cukier, Żółtko) albo pochodzące od nazw miast (Poznański, Krakowski, Gdański). Oczywiście, Mieses uogólnia. Nie każdy Krzyżanowski to Żyd. Ale, zarazem, nie wszyscy polscy Krzyżanowscy pochodzą z rodowej wioski Krzyżanów.
VI. Sławni polscy Żydzi: Mickiewicz, Słowacki, Chopin, oraz… Stanisław August Poniatowski
O żydostwie Mickiewicza święcie przekonany był Zygmunt hrabia Krasiński, który do Cieszkowskiego pisał tak:
Mickiewicz – to doskonały Żyd. Czy wiesz, że matka jego była Żydówką, która się przechrzciła przed pójściem za ojca jego? Niezawodnie. Stąd w tym człowieku taki zakrój. Kabała, Talmud, Dawid… energia… wszystko razem. Miłość ojczyzny i Wallenrodyzm.
Nie zgadzał się z tym wybitny polonista, profesor Juliusz Kleiner – swoją drogą… Żyd. Twierdził on, że pomylono matkę Mickiewicza z jego żoną, która była z frankistów. Ale nie jest to wcale takie pewne. Mickiewicz do żydostwa miał się przyznać hrabiemu Xaweremu Branickiemu, a nawet wyrazić z tego powodu dumę. Matka poety była podobno również z frankistów, jako córka Hillela (Mateusza) i Anny Majewskich.
Zgodnie z religią mojżeszową żydowskość dziedziczy się po matce. Stąd spory wokół pochodzenia matki Słowackiego, Salomei Januszewskiej, jakoby… Ormianki. Swoją drogą jako Ormianka przedstawia się również uporczywie… Julia Tymoszenko, na Ukrainie powszechnie „podejrzewana” o ukrywanie, że jej ojciec był łotewskim Żydem. Zabawne jest to, że u Tołstoja i Turgieniewa żydowski handlarz z reguły podaje się właśnie za Ormianina.
Polscy heraldycy konsekwentnie nie wymieniają rodu szlacheckiego Januszewskich, zaś sam Słowacki wykazuje w swej twórczości wielką fascynację Żydami. Na przykład „Król-Duch” to w gruncie rzeczy popularny wykład filozofii Jakuba Franka.
Sprawa Chopina jest najmniej jasna. Żydowskość poprzez matkę, Justynę Krzyżanowską, przypisywał mu w każdym razie Antonii Lange w roku 1911. Czy możliwe jest natomiast, że mieliśmy Żyda za króla?
Pochodzenie książęcego rodu Ciołków-Poniatowskich jest niejasne. Pierwszym pewnym protoplastą jest dziadek króla, Franciszek. Postać tajemnicza: nie piastujący żadnych tytułów w świecie, w którym każdy szlachcic jakiś tam urząd czy tytuł posiadał. Był zbyt świeżego rodu? Magnaci zwalczający króla Stasia zawsze twierdzili, że to Żyd. Tego rodzaju pogłoski, dziś trudne do zweryfikowania, powtarzały jednak w XIX wieku również liczne opracowania angielskie i francuskie.
VII. Wszyscy jesteśmy… Żydami?
To teza naturalnie na wyrost – jednak po ośmiu wiekach współistnienia doprawdy trudno byłoby znaleźć dość anachroniczne naukowo dziwo, jakim byłby „czysty etnicznie Polak”.
Prawda jest chyba taka, że jakąś domieszkę „żydowskiej krwi” mają miliony z nas. Łącznie z wielką polską arystokracją. Z Żydówkami żenili się bowiem Radziwiłłowie, Potoccy i Lubomirscy. Zaś wyłącznie żydowskich antenatów mają Lanckorońscy i Hutten-Czapscy.
Oraz czołowi polscy antysemici. Jak Stanisław Piasecki, redaktor żydożerczego tygodnika „Prosto z mostu”. Syn Gizeli Silberfeld, córki Izraela Silberfelda i Szajndli z Austerweilów Silberfeldowej.

http://ruch-obywatelski.com/polityka/ukryci-zydzi-rzadza-polska-jest-ich-6-milionow/Oto co mówi o plemieniu żmijowym Isus, czyli o zwyczaju żydów podszywania się pod Polaków czy przedstawicieli innych narodów:Mat 7 napisał:(15) Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, a wewnątrz są wilkami drapieżnymi!
(16) Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi?
(17) Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce.
(18) Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców.
(19) Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień.
(20) Tak więc po owocach poznacie ich.
(21) Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie.
(22) W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów?
(23) A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.
 


Otóż Isus dokładnie nam pokazał strategie jakie nasienie węża stosuje od wieków na zaginionym Izraelu czyli Słowianach a szczególnie Polakach. Otóż podszywają się oni pod owce czyli przyjmują Polskie nazwiska i podają się za Polaków i zajmują czołowe pozycje o tym mówi sam Isus:


Mat 23 napisał:(6) Lubią też pierwsze miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach,
(7) I pozdrowienia na rynkach, i tytułowanie ich przez ludzi: Rabbi.


Nasienie węża przez wieki nie dość, że przejmowało Polskie nazwiska to jeszcze sami pchali się na czołowe stanowiska i było i jest gotowe pouczać Polaków i być naszymi nauczycielami.

Zobaczmy na Piłsudskiego. Poznajmy go po jego owocach. A owce Piłsudskiego to prawdziwa historia jego żywota czyli intrygi, zdrady, pogarda i mordy. żydzi i naziści wielbili Piłsudskiego to o czymś świadczy. Piłsudski zasiał ziarno nienawiści pomiędzy dwoma największymi narodami Słowian czyli Rosjanami i Polakami.  

Piłsudski to był wilk w owczej skórze.

Cyryl

Liczba postów : 1360
Join date : 21/03/2015

https://cyryl27.wordpress.com/

Powrót do góry Go down

Re: Nacja żydowska

Pisanie by Bushi on 17th Czerwiec 2018, 16:03

Żydzi wpisali 6.000.000 swoich jako ofiary na rzecz powstania fałszywego państwa "Izrael". Dowody  w filmie poniżej w filmie, który dostałem od człowieka z F.B.

Film pokazuje artykuły z gazet od 1915r do 1938 różnych gazet amerykańskich o dokładnie tej samej treści :
"Nadchodząca rzeź 6 milonów Zydów w centralnej Europie", co ciekawe  te informacje pojawiały się regularnie co rok. Czyli ewidentnie przygotowywanie opinii publicznej  z wyprzedzeniem około 40 lat przed planowaną wielką wojną światową na  coś takiego jak obozy koncentracyjne. Co ciekawe po raz pierwszy słowo "Holokaust" pojawiło się w gazecie NewYork Times już w 1835 roku. To dowodzi że jak wcześniej pisaliśmy na tym forum i na blogach,  historia IIw Światowej to planowany teatr, a sami Żydzi przygotowywali sobie "holokaust" na 40 lat do przodu, tylko po to, by stworzyć coś takiego jak "Państwo Izrael"

obejrzyjcie ten film z uwagą to są dowody dla niedowiarków:

Bushi
Bushi

Liczba postów : 545
Join date : 21/03/2015

http://arkabushiego.blox.pl/html

Powrót do góry Go down

Re: Nacja żydowska

Pisanie by thewordwatcher on 30th Czerwiec 2018, 05:35

W tym linku mamy poważny artykuł na temat Trumpa, jako członka Chabad. Czy wiecie, że Trump to człowiek, który nigdy nie dotrzymuje słowa?

Wsławił się 3500 sprawami sądowymi. Oto jego sposób zarabiania pieniędzy.

Jest on czlonkiem Chabadu.

Przeczytajmy spory artykuł o tej wielkiej sekcie, posiadającej biura w ponad 4000 miastach.

Bardzo wiarygodny artykuł, który wykłada nam kawę na ławę - kto jest Narodem Wybranym a kto myśli, że jest narodem wybranym.

Napisany głównie przez Żydów!

https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=pl&js=y&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&u=https%3A%2F%2Fwww.veteranstoday.com%2F2017%2F12%2F26%2Fex-chabad-member-exposes-trump-family-cult%2F&edit-text=

thewordwatcher
thewordwatcher
Admin

Liczba postów : 3274
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia

http://zbawienie.com

Powrót do góry Go down

Re: Nacja żydowska

Pisanie by thewordwatcher on 30th Czerwiec 2018, 08:33

Wcześnie Andrzej wkleił bardzo ciekawego klipa video, a wczoraj natknąłem się na pewne komentarze, które moim zdaniem nie odzwierciedlają tej sytuacji.Poniżej jest pełny tekst, który autor wklejający ten kawałek pominął, (nie Andrzej) a szkoda, ponieważ powinien być w tym filmie.

Oto tekst z filmu w kontekście.

Jest on w jednym z komentarzy poniżej, ale nikt na ten problem z widzów nawet o tym nie wspomniał.

Może najpierw wysłuchacie Państwo całej wypowiedzi z pełnej wersji programu, albo przeczytacie Państwo ten cytat w internecie?

Wypowiedź pani profesorki Barbary Engelking albo profesor, jeśli wolicie, bo do tego też potraficie się przyczepić:

"Myślę, że oni już nie byli ludźmi w oczach tych, którzy ich wydawali, którzy ich łapali, którzy ich więzili, związywali im ręce, zawozili ich na posterunek. Myślę, że to jest jakiś problem, właśnie ten brak szacunku, pogarda, która ich otaczała, osamotnienie, że to było zderzenie się zupełnie różnych płaszczyzn, że ta śmierć żydowska wynikała również z takiej całkowitej niemożności porozumienia, dla Polaków to była po prostu kwestia biologiczna, naturalna – śmierć jak śmierć, a dla Żydów to była tragedia, to było dramatyczne doświadczenie, to była metafizyka, to było spotkanie z Najwyższym, czy nie wiem, w jaki sposób oni przeżywali tą śmierć."

Moim zdaniem jest to wyjątkowy akt oskarżenia Polaków o zbrodnie w taki właśnie wyrafinowany sposób.

Spójrzmy na to z dozą rozsądku i sprawiedliwości.

Myślę, że oni już nie byli ludźmi w oczach tych, którzy ich wydawali, którzy ich łapali, którzy ich więzili, związywali im ręce, zawozili ich na posterunek.

Jest to wyjątkowo oszczercze oskarżenie i wyjątkowo bezpodstawne. Sytuacja Polski była w tym okresie tragiczna. Za przechowanie Żydów groziło natychmiastowe rozstrzelanie, być może całej rodziny a nawet całej wsi.

W takim przypadku nasi rodacy, ratujący Żydów byli niezwykłymi bohaterami, na których dzisiaj się raczej pluje.

Nie wierzę, że ktoś przechowywał Żydów i nagle ich związał i dostarczył Niemcom. Nie słyszałem, żeby Polacy łapali Żydów, aczkolwiek jest to możliwe.

Realia są proste i zrozumiałe.

Jeżeli Polak zawiadomił Niemców o Żydach, nie było w tym absolutnie niczego złego. Niemcy dali Polakom prawo, karę śmierci za pomaganie Żydom. Kto był winny za rozstrzelanie Polaków?

Oczywiście że Niemcy. Kto był winien za takie nieludzkie prawo? Oczywiście że Niemcy?

Czy Polak ze strachu o swą rodzinę był winny, ponieważ bał się o swoje życie i życie swoich najbliższych?

Miał prawo się bać ale bandytami byli nadal ci, którzy takie prawo wydali, jeżeli nawet Polak wydał Żydów, ponieważ ktoś już go z sąsiadów wydał przed Niemcami.

Jeżeli pojechał do Niemców i przyznał się do ukrywania Żydów prosząc o wybaczenie i pozostawienie przy życiu, czy rozstrzelanie Żydów przez Niemców było zbrodnią Polaka czy też Niemców?

Bez Niemców w Polsce nic takiego by się nie wydarzyło. Niemcy byli i są całkowicie odpowiedzialni za mordy na wszystkich obywatelach Polski, na Polakach czy na Żydach, Cyganach czy na kimkolwiek..

Polak nigdy nie miał obowiązku ochrony Żydów w obliczu kary śmierci dla Polaka wraz z jego rodziną. Chroniąc Żydów ryzykował niemal wszystko z całą rodziną włącznie.

Miał prawo się bać i miał prawo do życia swego i swej rodziny.

Ci, którzy mordowali Żydów, Niemcy byli jedynymi ludźmi winnymi owych zbrodni.


Czyli oskarżenia tej pani są bardzo nieuczciwe. Owszem, z pewnością byli tacy Polacy, którzy, jak i dzisiaj, nienawidzili Żydów a zwłaszcza tych, którzy z kwiatami witali hitlerowskich najeźdźców.

Słyszałem o nielicznych przypadkach mordów na Żydach z takich właśnie powodów. Oceniał tego raczej nie będę. Nie można tego porównać do 6 mln ofiar spowodowanych przez Niemców.

A Katyń!?


Moja babcia mówiła ze zgrozą, jak w jej litewskim miasteczku, Podświlu  Żydzi z kwiatami witali hitlerowców wkraczających do miasteczka.

Wrócę jeszcze na moment do sedna wypowiedzi tej niemiłej pani.

dla Polaków to była po prostu kwestia biologiczna, naturalna – śmierć jak śmierć, a dla Żydów to była tragedia, to było dramatyczne doświadczenie, to była metafizyka, to było spotkanie z Najwyższym, czy nie wiem, w jaki sposób oni przeżywali tą śmierć.

Tak, ponieważ Polacy wierzą w Boga i wiedzą, że śmierć jest dla nas końcem pewnego etapu na drodze życia. Komentarze odnośnie... oni przeżywali tą śmierć.

Wyśmiewano to skojarzenie, które jest nieco błędne.

Każdy może przeżywać swoją śmierć, wiedząc, że wkrótce będzie martwy. W taki sposób można wyjaśnić taki stary polski idiom. Czyli prawidłowo powiedzieć - przeżywali swój los, jako skazani na śmierć. Przeżywali swą bliską śmierć.

Dla Żydów jest to niezwykły dramat, ponieważ nie liczą oni na spotkanie z 'najwyższym' Lucyferem, ponieważ nie wierzą nawet w niego, że cokolwiek im pomoże. Wiedzą, że nie mają dusz i śmierć dla nich to ultymatywny koniec.

Żydowskie postawy doskonale wyjaśnia Harold Rosethal w tym, linku. http://www.proroctwa.com/objawienie/wywiad.htm

Dlatego ich życie jest oparte na lichwie i pieniądzu, ponieważ po śmierci dla nich już nic nie istnieje.
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin

Liczba postów : 3274
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia

http://zbawienie.com

Powrót do góry Go down

Re: Nacja żydowska

Pisanie by Iraeneus on 1st Lipiec 2018, 11:26

Mówią o PRL i żydach, bardzo ciekawy człowiek Albin Siwek :Od 30 min. około, mówią o Bogu w Rosji, o wieżu Potocki " 90% kleru nie powinno być ... oni maja podwójne czapki ... powinno być otwarte archiwum watykańskie ... Smile

Bardzo dużo ciekawych informacji z historii


Ostatnio zmieniony przez Iraeneus dnia 1st Lipiec 2018, 12:47, w całości zmieniany 1 raz
Iraeneus
Iraeneus

Liczba postów : 601
Join date : 16/03/2016
Skąd : Lubelskie

Powrót do góry Go down

Re: Nacja żydowska

Pisanie by thewordwatcher on 1st Lipiec 2018, 12:37

Pamiętam Albina Siwaka z PRL-uu. Był ulubieńcem władz PRL i budził śmiech u robotników.

Władze szalały za nim a większość z nas miała wielki ubaw. Nie pamiętam wielu szczegółów i owe wyzwiska, o których Siwak mówi mnie się przypomniały.

Ale pamiętam, że władze były za Siwakiem, a większość Polaków z Solidarności czy jeszcze przed Solidarnością mieli z tego powodu wiele śmiechu.

Już wtedy nazywano go ikoną narodu i proletariatu.

Ale szczegółów nie znam i być może był on ofiarą knowań żydowskich elit. Niemniej to nazwisko budzi we mnie mieszane uczucia. Wtedy Internetu jeszcze nie było a wyjechałem z Polski na miesiąc przed stanem wojennym w roku 1981!

Ale dobrze pamiętam, że Albin Siwak był faworyzowany przez władze 'polskie', a wyśmiewany z władzami włącznie przez normalnych ludzi.

Mogę się mylić!!!

PS. Być może Siwak mówi prawdę. Wyśmiewano go ale kiedy zadarł z Żydami to pomimo braku wykształcenia mógł się dostać w brudne łapy 'narodu wybranego' przez szatana i sporo oberwać.

Niemniej takie mam o nim wspomnienia.


Ostatnio zmieniony przez thewordwatcher dnia 1st Lipiec 2018, 12:58, w całości zmieniany 1 raz
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin

Liczba postów : 3274
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia

http://zbawienie.com

Powrót do góry Go down

Re: Nacja żydowska

Pisanie by Iraeneus on 1st Lipiec 2018, 12:49

On mówi że był zwalczany przez opcję żydowską w PZPR ...

szczególnie pierwsze 30 min. naprawdę warto obejrzeć

..............

od około 40:10 min jest wzmianka o sarmatach w Libii .... a to się zgadza z tym co pisze Bieszk w Słowiańskich królach Lechii że Lechici założyli Kartaginę!!! Siwek by dyplomatą w Libii.

Ale numer ... od 54 min matrioszka Jaruzelski ... jednak prawdziwy ale jak to się stało ! obejrzyjcie

1:01:00 -  kto stoi za Potockim

Druga część wywiadu:OD 5:40 około Potocki mówi skąd on ma informacje.

Około 16:50 Siwiec jak dziecko w synagodze ... co usłyszał ...


Wiem Henryku ... ale dla tych informacji i relacji warto tego posłuchać

27:40  o zabójstwie Jaroszewiczów ...

33:40 Potocki mówi że ma materiały dla ochrony swojej i rodziny ...

Po 47:40 jakiś gość incognito ... może poznajecie go po głosie ???


Ostatnio zmieniony przez Iraeneus dnia 1st Lipiec 2018, 15:03, w całości zmieniany 4 razy
Iraeneus
Iraeneus

Liczba postów : 601
Join date : 16/03/2016
Skąd : Lubelskie

Powrót do góry Go down

Re: Nacja żydowska

Pisanie by thewordwatcher on 1st Lipiec 2018, 13:43

Moja wiedza o p. Siwaku to tylko to, co opisałem i nawet nie pamiętam, czy to było za Gierka czy za Jaruzelskiego.

Ale jeżeli ktoś mówi negatywnie o Żydach, mówi ze swego sumienia ponieważ nienawidzi łajdactwa.

Niemniej są proroctwa o Polsce od morza do morza i wielkiej Polsce - sprzeczne z proroctwami biblijnymi. Widząc co sie dzieje w USA działalność p. Potockiego może spowodować masę przelanej krwi.

I przed tym bardzo przestrzegam, aby nie wierzyć w ziemskiego wyzwoliciela ale wyzwoliciela z Nieba, który polskiej krwi nie będzie przelewał ale ją ochroni przed wszystkimi wrogami.

O to się więc obawiam.

Widząc, co się dzieje w USA, p. Potocki będzie miał, jeżeli zdobędzie władzę - co jest realne - przeciwko sobie 6 mln Żydów i milion ponad Ukraińców, całe wojsko, cały sejm, wszystkich polityków, sędziów, prokuratorów, czyli przez rok albo dłużej nic nie będzie mógł dobrego uczynić dla kraju i zacznie Polsce grozić to, co grozi USA, czyli WOJNA DOMOWA przeciwko żydowskim lichwiarzom.

A są ich miliony! Bardzo przerażająca opcja.

A do tego pan Potocki dąży i być może nie zdaje on sobie z tego sprawy, ale bez masowego przelewu krwi nie ma szansy na wolność dla Polski.

Jesteśmy w śmiertelnej pułapce i nadzieja jest tylko w Bogu.
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin

Liczba postów : 3274
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia

http://zbawienie.com

Powrót do góry Go down

Re: Nacja żydowska

Pisanie by thewordwatcher on 18th Lipiec 2018, 04:10

Niezwykle ciekawy artykuł.

Hasbara nie żyje. Izraelski wysiłek na rzecz "wyjaśnienia" światu dobiegł końca

https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=pl&js=y&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&u=https%3A%2F%2Fwww.globalresearch.ca%2Fhasbara-is-dead-israels-effort-to-explain-to-the-world-is-over%2F5647680%3Fplatform%3Dhootsuite&edit-text=

Przeczytałem także mądre zdanie.

Satanizm = moralny upadek społeczeństwa, modny, rozrywkowy oraz seksy

thewordwatcher
thewordwatcher
Admin

Liczba postów : 3274
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia

http://zbawienie.com

Powrót do góry Go down

Re: Nacja żydowska

Pisanie by Cyryl on 18th Lipiec 2018, 10:37

Ciekawy artykuł na temat prawie Chazaka Grzegorza Brauna:Na czym polega owo prawo???

Otóż żydzi na danym terenie wykupują sobie prawo do tego aby prowadzić handel z gojami. I tak goj rolnik czy jakiś producent chce sprzedać np krowę, ale żyd z którym handlował proponuje mu niską cenę. idzie więc do innego żyda ale ten mu daje jeszcze mniej i tak op kolei każdy żyd daje mu coraz niższą cenę. Dlaczego??? ponieważ żydzi od dawna stosują metody kartelu i są ze sobą w zmowie poprzez prawo Chazaka.

A co ciekawe obecnie jest jeszcze gorzej, nasi rolnicy także sprzedawać już muszą żydom i tutaj obowiązuje prawo Chazaka:
wpolityce.pl napisał:13 lipca do Warszawy zjechali rolnicy, by zaprotestować przeciwko skandalicznie niskim cenom skupu owoców, które są niższe od kosztów produkcji. Dotyczy to zwłaszcza jabłek, malin, wiśni i innych owoców miękkich. Cena wiśni pierwszej klasy w skupie to 90 groszy za kilogram. Wcześniej zapowiadano, że będzie to 1,50 złotego za kg. Cena czarnych porzeczek także spadła w dół z 80 groszy do 30-40 za kilogram.4 lata temu mieliśmy za maliny 4-5 zł. Dzisiaj mamy 1,5 zł. To nawet nie pokrywa nam kosztów zrywania
— podkreśla uczestnik protestów. Inny dodaje, że pośrednicy narzucają marżę jaką tylko chcą i to oni zarabiają na najwięcej.
Polska wydaje w ciągu roku prawie 350mln na żywność, którą kupuje. Czy kupują od was? Nie, kupują od banksterów, od wielkiego biznesu, a nie od drobnych polskich rolników. Tam dorabiają się i biorą pieniądze nasze wspólne
— alarmował z mównicy jeden z organizatorów.

https://wpolityce.pl/polityka/404068-pozostawienie-rolnikow-bez-wsparcia-byloby-bledem-rzadu

Zobaczmy, obecnie większośc Polaków i klientów zagranicznych nie kupuje od Polski rolników ale od żydowskich pośredników którzy są w zasadzie monopolistami w kwestii kupna i sprzedaży polskich produktów rolnych. Działają oni na zasadzie prawa Chazaka czyli zmowie cenowej dodatkowo poprzez posiadanie ogromnych wpływów polityków tworzą prawa które zmuszają rolników do tego aby ci sprzedawali swoje produkty u nich. Jak polscy rolnicy chcieli by założyć spółdzielnie to skarbówka i różne urzędy ten interes zniszczą. 

Ten artykuł pokazuje, że rzadzą żydzi:

http://www.polishclub.org/2018/07/16/morawiecki-premierem-wojna-hazarow-zydow-i-zydow-z-szabes-gojami/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

Artykuł ten pokazuje też rzecz ciekawą. Żydzi to nie naród ale mogą to być Polacy, którzy stwierdzą, że mają babcie lub jakiegoś przodka żyda i dostają wysokie stołki. A zatem żydzi to kolejne szatańska organizacja której celem jest zwerbowanie przez diabła nawet członków narodu wybranego do tego aby ci w tej organizacji gnębili Słowian i inne narody. Tak naprawdę żydem można łatwo zostać, a warunek jest jeden uczestniczenie w procederze gnębienie narodu wybranego.

Pomyślmy logicznie prawo Chazaka powoduje, że ludzi produkujących żywność będzie coraz mniej, żydzi myślą że stworzą na powrót PGR czy Łagry. Jednak eksperyment ten upadł dlaczego???

Ponieważ ludzie z PGR i łagrów patrząc na dyrektorów także zaczynali w końcu kraść. I tak te firmy były coraz mniej produktywne. 

A zatem widać, że diabeł tworząc plan 3 wojen i socjalny kataklizm stworzył system w którym żydzi poprzez  prawo Chazaka realizuje ten plan. Jak upadną producenci rolni to żywności będzie drastycznie i nagle mniej. Tak np jest Zimbwabwe i  w RPA. Białych farmerów wywalono i teraz tam panuje głód. To samo żydzi planują w Europie i USA. A w Polsce to także widac.

Cyryl

Liczba postów : 1360
Join date : 21/03/2015

https://cyryl27.wordpress.com/

Powrót do góry Go down

Re: Nacja żydowska

Pisanie by Kasia on 18th Lipiec 2018, 11:56


Rolnicy protestowali przed Kancelarią Premiera.

Cena ziemniaków u rolnika wynosi 20 groszy za kilogram, a w sklepie kosztują one ok. 2 zł. Przekazaliśmy pismo w KPRM. Jest to odezwa polskiej wsi do premiera. Oczekujemy konkretnych działań i konkretnych rozmów, a nie tylko bezproduktywnego gadania.


"Mam w rodzinie rolników plantatorów.
 Nie mogą sprzedać owoców nawet po kosztach produkcji(sprzedali czarną porzeczkę po 20 gr za kg(20 groszy!).
Zebrane owoce miękkie muszą być oddane tego samego dnia do skupu.
 Nie da się handlować detalicznie. To nie 100 kg ale wielkość rzędu kilku ton codziennie.
Maliny na skupie 1.20-1.50zł/ kg, porzeczki po 0.20gr/kg, wiśnie po 0.90gr/kg, truskawki były po 2zł/kg, sadownicy w sistry okolicy likwidują plantacje.
A w poniedziałek Czaputowicz podpisał na Ukrainie długoterminową umowę na zakup ukraińskich malin, ponadto sprowadzają maliny z Serbii, dookoła Lidle, Stonki-Biedronki....Nasze sadownictwo upada, a my finansujemy je na Ukrainie (z gwarancją zbytu na polskim rynku)!
Nie ma takich słów, które są w stanie oddać to, co wyprawia "dobra zmiana".
Brawo PiS, bawcie się dalej, paktujcie z żydami i banderowcami.
 Upadnie krajowa produkcja owoców - wszyscy zbiednieją (producenci maszyn, nawozów, środków ochrony) pomyślcie o tym drodzy konsumenci, zanim skrytykujecie protesty rolników. Zadałem sobie trud sprawdzenia skąd są ziemniaki w sieciówkach. Niewiarygodne, z Niemiec, z Maroka, z Egiptu, z Izraela.
Są tańsze niż nasze, bo poza asortymentowe, śr. ok.3-4 cm, czyli to ziemniaki "przemysłowe", na mączkę, spirytus, grys, są niejadalne!
Osobiście kupuję u polskiego gospodarza tak ziemniaki, warzywa, owoce, są wyśmienite i zdrowe, bez chemii.
Dobrze, że nie leżymy na Saharze,bo piasku by zabrakło. "Polska" na niebywałą skalę kupuje.. niemiecki prąd!
Bo nasz jest jest nieekologiczny. Niemiecki, z brunatnego, uzdrawia!
To nie przeszkadza "nam" importować węgiel ruski!
Poza ruskim kupujemy też ukraiński i uwaga uwaga, australijski. 12 mln ton surowca sprowadzonego z zagranicy, z tego ok. 60 proc. z Rosji – to wynik za 2017 r.
Po dwuletniej przerwie staliśmy się importerem netto: więcej kupiliśmy, niż wyeksportowaliśmy. Kto wie, czy wieprzowiny z Izraela nie będziemy wkrótce kupować. Kto im zabroni?"
Kasia
Kasia

Liczba postów : 1238
Join date : 18/03/2015
Skąd : Tarnów

Powrót do góry Go down

Re: Nacja żydowska

Pisanie by thewordwatcher on 18th Lipiec 2018, 12:23

W tym filmie Braun mnie bardzo podpadł.

Istnieje kilka grup Żydów. Jedna to Żydzi Tory, czyli nasi bracia z Narodu Wybranego.

Druga główna grupa Żydów to Żydzi oparci na Talmudzie czyli na... satanizmie. Judaizm to także talmudyzm i istnieją bardzo poważne przyczyny, dlaczego nikt z nas nie czytał Talmudu.

Podobne przyczyny mamy w tym, że nikt z nas nie czytał Kopernika.

Największy paradoks, o którym nikt niemal nie mówi to fakt, że Żydzi w Izraelu są głównie syjonistyczni, którzy w paradoksalny sposób traktują Izrael.

Żydzi syjonistyczni nie studiują niczego i w ukryciu wielbią Lucyfera według Kabały. Biblę wyśmiewają z Bogiem włącznie.

Paradoksem jest to że Żydzi syjonistyczni nie wierzą w Biblię. Jak więc tłumaczą swoją Ziemię Obiecaną? Nie tłumaczą ponieważ w Biblie nie wierzą, a opozycyjni ludzie, którzy widzą ten absurd są od razu nazywani antysemitami.

Po za tym aby być syjonistą nie musi ktoś być Żydem! Jak Trump!

Talmud na 14 tomów! Nam się pokazuje tylko jeden tom, w którym nie ma zbyt wiele bagna szatańskiego.

Mam na witrynie sporo o Talmudzie. https://www.zbawienie.com/talmud.htm

W tym filmie Braun wybiela Talmud jako coś niemalże do zaakceptowania.

Talmud to księga święta nasienia węża i pozwala na pedofilię. Talmud i żydowskie prawo pozwala wydawanie Żydów na śmierć w przypadku własnego zagrożenia i liczby wydanych na śmierć nie mają znaczenia. Żaden Żyd nie zostanie skazany za to, że wydał swoich na śmierć.

Zwróćmy uwagę na rzezie Palestyńczyków i Talmud im w tym nie przeszkadza i nikt nie cytuje Talmudu, aby powstrzymać te zbrodnie.

Z pozytywnego punktu widzenia - jeżeli Deep State upadnie, a upadnie chyba jeszcze w tym roku, wszystkie syjonistyczne rządy nie tylko upadną, z polskim włącznie, ale będą rozliczone ze zdrady stanu i często będzie stosowana kara śmierci.Do tego najwyraźniej szykuje się hrabia Potocki!

Dzisiaj dowiedziałem się dlaczego Żydzi tak nienawidzą Trumpa, a zwłaszcza jego ostatniej nominacji Głównego Sędziego federalnego.

Trump chce prawnie to zrobić, tzn. musi istnieć system sądowy skazujący byłe władze i zdrajców na karę śmierci (Clintonowie i Bushowie).

Właśnie Trump ma takiego człowieka w sądzie i nastąpiła panika w USA w kręgach żydowskich.

Zwłaszcza owa panika nasiliła się, kiedy Trump  dogadał się z Putinem, który oficjalnie jest jest także anty NWO.

Czyli razem z Putinem oczyszczą świat z syjonistów a sami stanowią drugą falę rządów upadłych aniołów, którzy się ujawnią jako... Bestia.

Dlatego szatan odda jej władzę, czyli i Putin i Trump pracują dla Bestii na początku dając wszystkim wiele nadziei ale z czasem będzie NWO i gilotyny za odmowę wzięcia znaku Bestii.

Tak to wszystko ostatnio wygląda. Chodzą pogłoski, że wielu Żydów ucieka zmieniając nazwiska do innych krajów a są i tacy, którzy już popełniają samobójstwa wiedząc, co się święci i co im grozi.
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin

Liczba postów : 3274
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia

http://zbawienie.com

Powrót do góry Go down

Re: Nacja żydowska

Pisanie by Sponsored content


Sponsored content


Powrót do góry Go down

Strona 12 z 16 Previous  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16  Next

Powrót do góry


 
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach