Kim jest szatan?

Go down

Kim jest szatan? Empty Kim jest szatan?

Pisanie by Lotion on 18th Grudzień 2017, 10:02

Kim jest szatan ?

Odpowiedź niby oczywista, ale czy na pewno ?
Szatan jest chyba najbardziej zagadkową postacią w całym piśmie, na jego temat krąży wiele opowieści, legend, faktów i mitów, ale kim w
rzeczywistości jest najbardziej mroczna postać w historii świata ? Najbardziej rozpowszechnioną opinią jest ta mówiąca, iż szatan to upadły anioł, bądź cherub, który wypowiedział posłuszeństwo Bogu i rzeczywiście w kilku tłumaczeniach jak na przykład w Biblii Tysiąclecia czy Biblii Gdańskiej szatan nazywany jest cherubem (księga Ezechiela 28:14), ale pytanie brzmi czy to jest prawidłowe tłumaczenie ?

Najbardziej wiarygodna wydaje się Septuaginta, która w tym samym fragmencie z Ezechiela nie potwierdza, by szatan był cherubem, ale zacznijmy od początku.
Po raz pierwszy o szatanie słyszymy w księdze rodzaju, gdzie pod postacią węża kusi Adama i Ewę do zjedzenia owocu z drzewa poznania dobra i zła:

(4) Na to rzekł wąż do kobiety: Na pewno nie umrzecie, (5) lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło.
(Rodzaju 3)

Kolejna wzmianka o szatanie w Edenie pojawia się w księdze Ezechiela, ten fragment bardzo wiele nam mówi o upadku szatana, ale też i o, tym jak był widziany przez Boga:
(12) Synu człowieczy, zanuć pieśń żałobną na królem Tyru i powiedz mu: Tak mówi Wszechmocny Pan:Ty, który byłeś odbiciem doskonałości, pełnym mądrości i skończonego piękna, (13) Byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym; okryciem twoim były wszelakie drogie kamienie: karneol, topaz i jaspis, chryzolit, beryl i onyks, szafir, rubin i szmaragd; ze złota zrobione były twoje bębenki, a twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony. (14) Obok cheruba, który bronił wstępu, postawiłem cię; byłeś na świętej górze Bożej, przechadzałeś się pośród kamieni ognistych.
(Ezechiela 28).

Już na samym wstępie zastanowiło mnie pierwsze zdanie: byłeś odbiciem doskonałości ? I znów cała sprawa rozchodzi się o kwestie tłumaczenia, bo inne podają, że szatan był wzorem doskonałości, a nie jej odbiciem, ale skupiając się na tym tłumaczeniu, nie nasuwa się Wam pewna myśl ? Kto jako pierwszy przychodzi na myśl, gdy mówimy o kimś doskonałym ? Jasne, że Bóg, a czy Bóg stworzył kogoś na swoje podobieństwo?:
26) Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. (27) I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go.
(Rodzaju 1:26-27)

Kolejną zastanawiająco sprawą jest opis wyglądu i stroju szatana. Czy jakakolwiek inna postać czy to wśród aniołów, cherubów czy ludzi była tak wynoszona i tak traktowana, czy nawet tak ubierana jak był strojony szatan ? Jego okryciem były najcenniejsze kamienie, skojarzyło mi się trochę z tym, z czego zbudowany jest fundament Miasta Świętego - Jeruzalem (Objawienie Jana 21:18-21).

Również inny fragment opisuje piękno i dostojeństwo wyglądu szatana:
8 Nie dorównywały mu cedry z ogrodu Bożego, cyprysy wcale nie przypominały konarów jego, w gałęziach nie były do niego podobne platyny, żadne drzewo rajskie nie było jak on piękne. (9) Uroku dodałem mu sam szczególnego dzięki bogactwu jego gałęzi. Z zazdrością nań patrzyły wszystkie drzewa w Edenie, ogrodzie Boga.
(Ezechiela 31:8-9)

Nawet cztery postaci stojące przed tronem Boga, nie były tak przystrojone, nawet Syn Boży, gdy przychodzi w Chwale Boga na ziemie ma na sobie szatę w krwi skąpaną, jedyna fizyczna oznaka majestatu to wiele diademów na głowie (być może opis wyglądu każdej z powyższych postaci nie był tak istotny), a aniołowie Mu towarzyszący są ubrani w biały, czysty bisior.

Idąc dalej jest mowa o tym, że szatan został umieszczony na świętej górze Bożej, postawiony obok cheruba, który bronił wstępu. Jak widać jest wyraźne zaznaczenie, że był postawiony obok cheruba, a nie że nim był. Czemu, ani w jakim celu szatan przebywał na górze Bożej, nie wiemy. W każdym bądź razie, dopóki jego postępowanie było nienaganne, mógł na niej przebywać, z chwilą grzechu został z niej strącony:
(15) Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u ciebie niegodziwość. (16) Przy rozległym swoim handlu napełniłeś swoje wnętrze gwałtem i zgrzeszyłeś. Wtedy to wypędziłem cię z góry Bożej, a cherub, który bronił wstępu, wygubił cię spośród kamieni ognistych.
(Ezechiela 28:15-16).

Nie jest oczywiste czym pierwotnie handlował szatan, podejrzewam, że słowo handel odnosi się raczej do pewnego rodzaju przekazywania, czy wymieniania się wiedzą i mądrością z innymi. Choć w późniejszym czasie, gdy zszedł z drogi prawdy, ta wymiana przybrała formę kuszenia, tak jak w przypadku Adama i Ewy, Syna Bożego na pustyni, aniołów, które zeszły z drogi prawdy (prawdopodobnie to szatan przekazał im rzekomo największe tajemnice, które oni przekazywali ludziom), czy zwykłych ludzi obiecując im przysłowiowe złote góry.

Zastanawiająca jest również kwestia przebywania szatana w niebie. Pierwsza myśl, jasne, że tam jest, ale czy na pewno? Historia szatana zaczyna się w Edenie, a dokładnie w ogrodzie Bożym, jeszcze dokładniej na świętej górze Boga. Nie ma żadnej wzmianki sugerującej, że z nieba zstąpił do Edenu. Wiadomo od razu pojawia nam się w głowach fragment mówiący o wyrzuceniu szatana z nieba i jego walce z Michałem, ale o tym, za chwile. Pierwszy fragment mówiący o upadku szatana z nieba znajdziemy w księdze Izajasza:
(12) O, jakże spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna, synu jutrzenki! Powalony jesteś na ziemię,pogromco narodów! (13) A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu: Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad, na najdalszej północy. (14) Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym.
(Izajasza 14:12-14).

Zauważcie, że werset 12 jest w pewnej sprzeczności do wersetów 13 i 14 dlaczego ? Bo pierwszy mówi o upadku z nieba, a kolejne dwa o pragnieniu wstąpienia do niego. W oryginalnym tekście Septuaginty na końcu pierwszego zdania jest znak zapytania, nie wykrzyknik. Więc to nie jest zdanie oznajmujące, ale pytające, w dodatku z lekką nutą kpiny:
12. Jak mogłeś spaść z nieba ty, Jutrzenka Wschodząca o świcie? Rozbiłeś się o ziemie ty, który wyprawiłeś swe wojska przeciw narodom 13. Wyrażając swe myśli, mówiłeś : wstąpię na firmament nieba, postawie mój tron wyżej niż gwiazdy na niebie, zasiądę na wysokiej górze, na szczytach wyniosłych, wznoszących się na północy. 14. Wyjdę ponad chmury, podobny się stanę do Najwyższego.
(Septuaginta, Księga Izajasza 14:12-14)

Tłumacząc to dosłownie ten fragment nie mówi o upadku szatana z nieba, ale o jego wielkim pragnieniu dostania się do niego. Gdyby to tłumaczyć na nasze brzmiałoby to mniej więcej tak:
Jak to możliwe, że spadłeś z nieba, skoro twoim marzeniem, było się tam dostać. Być może nakłonienie ludzi do zbudowania wieży Babel, było jednym ze sposób dostania się do nieba:
(4) Potem powiedzieli: Chodźmy, zbudujemy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał samego nieba. W ten sposób staniemy się sławni, a imię nasze nigdy nie zaginie na całej ziemi.
(Rodzaju 1).

Prawdopodobnie celowo sam szatan wprowadzał wszystkich w błąd sugerując, że w niebie był, lub wciąż jest co też budziło wiele wątpliwości od dawna, bo przecież do nieba mają wstęp święci i aniołowie, nie grzesznicy. Kolejny fragment mówiący o wyrzuceniu szatana z nieba znajduje się w Objawieniu Jana:
(7) I doszło do walki na niebie. Michał i jego aniołowie rozpoczęli zmaganie ze Smokiem. Wystąpił do walki także Smok i jego aniołowie, (8 lecz nie zdołał się obronić i od tego czasu nie było już dla nich miejsca w niebie. (9) Został więc strącony wielki Smok, ów wąż dawny, zwany diabłem i szatanem. Został strącony na ziemię ten, który zwodził całą ludzkość, on sam, a z nim wszyscy jego aniołowie. (10) Wówczas dał się słyszeć w niebie głos donośny, który wołał: Oto teraz nastąpiło zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego. Posiadł władzę Jego Pomazaniec, bo został strącony oskarżyciel braci naszych, ten, który występował przeciwko nim wobec Boga we dnie i w nocy. (11) Oni zaś odnieśli zwycięstwo dzięki krwi Baranka oraz dzięki słowu swojego świadczenia. Nie trzymali się uporczywie swojego życia, lecz [dobrowolnie] poszli na śmierć. (12) Dlatego radujcie się, niebiosa i wszyscy ich mieszkańcy, a ziemi i morzu biada, bo zstąpił na was diabeł, pałający wielkim gniewem; wie bowiem, że niewiele zostało mu czasu.
(Objawienie Jana 12)

Ponownie jak w przypadku innych fragmentów zasadniczym problemem jest tłumaczenie, które różnorako interpretuje te same fragmenty. Powyższy fragment mówi o walce i wyrzuceniu szatana z nieba, ale znów zadam pytanie, czy na pewno? Owa walka wojsk Bożych z szatanem i jego aniołami nie odbyła się w niebie, ale NA niebie. Dalszy fragment mówiący o tym, iż nie było dla nich miejsca w niebie, prawdopodobnie odnosi się do aniołów, ale nie samego szatana. Poza tym, w oryginalnym tłumaczeniu również jest nie było dla nich miejsca na niebie,a nie w niebie. Co może sugerować aniołów, gwiazdy znajdujące się pod firmamentem, a nie te bezpośrednio służące przy Bożym tronie.

Samo strącenie szatana też nie jest raczej dosłownym wyrzuceniem, a pozbawieniem go władzy jaką posiadał dotychczas. Czym była ta władza? Co było domeną szatana ? Buntowanie aniołów i oskarżanie ludzi przed Bogiem, ale też i pełna kontrola nad światem, której właśnie został pozbawiony, stąd też przekazanie władzy bestii. W jaki sposób szatan mógł oskarżać i buntować ludzi i anioły jeśli nigdy nie był w niebie lub też był w nim jedynie przed zejściem do Edenu?

Logiczne pytanie, jakie się natychmiast nasuwa. Odpowiedź znajdziemy w księdze Henocha:
Stamtąd poszedłem na inne miejsce ziemi. Pokazał mi górę ognia płonącą dzień i noc. Podszedłem do niej i ujrzałem siedem wspaniałych gór, które różniły się od siebie. [Widziałem też] drogocenne i piękne kamienie. Każdy z nich wyglądał wspaniale i drogocenne. Miały też kształtny wygląd. Trzy góry stały po stronie wschodniej, jedna mocno osadzona na drugiej i trzy po stronie południowej, jedna na drugiej oraz głębokie i urwiste doliny, a żadna z nich nie była blisko drugiej. Siódma góra stała pośrodku nich i coś na kształt tronu górowało nad innymi.
(Henocha 24)

Ta wysoka góra, którą ujrzałeś, której szczyt podobny jest do tronu Pana, to tron, gdzie Święty i Wielki, Pan Chwały, Wieczny Król zasiądzie, gdy nawiedzi w dobroci swej ziemię. A to piękne wonne drzewo — żadne [stworzenie] cielesne nie ma prawa go dotykać aż do wielkiego sądu, kiedy odbierze pomstę na wszystkich i doprowadzi [wszystko] do końca na wieki — zostanie dane sprawiedliwym i pokornym.
Z jego owocu wybrani otrzymają życie. Zostanie zasadzone na północy, w świętym miejscu, w domu Pana, Wiecznego Króla.
(Henocha 25:3-5).

Prawdopodobnie Góra Narad na dalekiej północy o której pisał Izajasz, to to samo miejsce, czyli ziemski tron Boga. I staje się oczywiste, że nie trzeba wstępować do nieba, by stawać przed majestatem Boga. I to też jest odpowiedź, na pytanie: gdzie stawiał się szatan, by oskarżać Hioba:
(1) I oto pewnego dnia zdarzyło się, że gdy przeszli, aby się stawić przed Panem, synowie Boga, pojawił się także wśród nich szatan. (2) I zapytał Pan szatana: Skąd przychodzisz? A szatan odpowiedział Panu: Przemierzyłem całą ziemię wzdłuż i wszerz. (3) Powiedział tedy Pan do szatana: Czy zwróciłeś uwagę na sługę mojego, Hioba? Drugiego takiego nie ma nigdzie na ziemi.
(Hioba 2)

Jeśli przyjmiemy, że tron Boży znajduje się również na ziemi, wówczas nie stanowi problemu stawanie szatana przed Bogiem, nie naruszając świętości nieba. Co zatem z aniołami, których zwiódł szatan ?
Jeśli założymy, że szatan swoją władzą i wpływami sięgał do firmamentu nieba, nie dalej, to widzimy,że udało mu się zwieść anioły, które pełniły określone funkcje na ziemi i na niebie: czyli część aniołów, które odpowiadały między innymi za warunki pogodowe, poruszanie się słońca, księżyca, gwiazd. Upadli, którzy zaczęli schodzić na ziemie i grzeszyć z ludźmi, to gwiazdy, które nie wyszły w swoim czasie, przestąpiły prawo, dlatego nie ma dla nich powrotu na niebo, z kolei 1/3 gwiazd, która pójdzie za szatanem, to ci, którzy z chwilą pozbawienia szatana możliwości oskarżania ludzi i buntowania aniołów, opowiedzą się po jego stronie i pójdą za nim:
Księżyc zmieni swe zwyczaje i nie pojawi się w swoim czasie. Jednakże w tych dniach ukaże się na niebie i przyjdzie(…) na czubku wielkiego wozu po stronie zachodniej zaświeci jaśniej niż zwykle. I wielu dowódców gwiazd będących na służbie pobłądzi. Gwiazdy zmienią swój tor i kierunek i nie pojawią się w wyznaczonych im okresach. Całe prawo gwiazd zostanie ukryte przed grzesznikami. Myśl mieszkańców ziemi ulegnie błędom. Pobłądzą i uznają gwiazdy za bogów. Ogarnie ich mnóstwo nieszczęść i spadnie na nich kara, aby ich wszystkich zgładzić”.
(Henocha 80:4-7).

W rzeczywistości strącenie, wyrzucenie szatana, to nic innego jak pozbawienie go władzy, od tej chwili nie ma on już dostępu do aniołów na niebie, stracił również prawo oskarżania ludzi przed Bogiem. Dosłownie został zdetronizowany:
(17) Twoje serce było wyniosłe z powodu twojej piękności. Zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej świetności. Zrzuciłem cię na ziemię; postawiłem cię przed królami, aby się z ciebie naigrawali.
(Ezechiela 28)

Postać szatana jest niewątpliwie zagadką, nie jesteśmy w stanie na sto procent powiedzieć, że podobnie jak Syn Boży, był synem człowieczym, nie jesteśmy również w stanie określić jaką rolę, funkcje pełnił w Edenie, lub jeśli faktycznie był wcześniej w niebie, to jaką miał pozycje. Co zastanawiające nie znamy nawet jego imienia. Zauważmy, że w przypadku upadłych aniołów nie są zatajone ich imiona, znamy nawet kilka imion wśród najwierniejszych z aniołów Bożych jak: Michał czy Rafał. Również demony zdradzają swoje imiona. Dlaczego ukryte zostało imię największego zwodziciela? Być może, zostanie ono wykorzystane w czasach ostatecznych, by zwieść wielu, stąd tak skrzętne ukrywanie go, lub sytuacja jest podobna jak w przypadku Syna Bożego, gdzie imię zna tylko ten, który je nosi, a wszystkie tytuły i imiona podane, nadane są dla potrzeb ludzi.

Bardzo duże zaskoczenie budzi również sposób w jaki szatan zwraca się do Boga, w piśmie czy księdze Henocha nie znajdziemy, ani jednego człowieka, ani jednego anioła, który przemawiałby w podobny sposób. Zobaczmy jak zachowywały się upadłe anioły względem Boga:
Henoch poszedł i powiedział Azazelowi: „Nie zaznasz pokoju. Wydano na ciebie surowy wyrok, aby cię związać. Nie zaznasz ani spoczynku, ani zmiłowania, ani [wysłuchania jakiejkolwiek] prośby, z powodu zła, którego nauczałeś, i z powodu wszystkich bluźnierstw, zła i grzechów, które pokazałeś synom ludzkim”. Wówczas poszedłem i im wszystkim powiedziałem to. Bardzo się zmartwili. Ogarnął ich strach i drżenie. Poprosili mnie, abym wystosował za nich pisemną prośbę, aby mogli otrzymać przebaczenie i żebym zabrał ich pisemną prośbę do Pana w niebie. Albowiem odtąd oni sami nie byli zdolni mówić i nie podnosili swoich oczu do nieba z powodu wstydu za grzechy, za które zostali skazani. I wówczas napisałem ich pisemną prośbę i ich błagania odnośnie ich duchów i czynów każdego z nich, i odnośnie tego, o co prosili, [mianowicie] żeby otrzymali odpuszczenie i przebaczenie.
(Henocha 13:1-6)

Aniołowie, nawet nie podnosili oczu do nieba, z powodu wstydu za grzechy, nawet sami nie prosili o przebaczenie, lecz posłali Henocha z listem. Również Bóg nie okazał zmiłowania za popełnione czyny:
Spisałem waszą prośbę, ale w mojej wizji oznajmiono mi, że wasza prośba nie zostanie [spełniona] po wszystkie dni wieczności. Pełny sąd [zadekretowano] przeciw wam i nie zaznacie pokoju. Odtąd nie wstąpicie do nieba przez całą wieczność. Postanowiono, że macie być związani na ziemi po wszystkie dni wieczności. Przedtem ujrzycie zniszczenie waszych umiłowanych synów i nie będziecie mogli nacieszyć się nimi, ale padną oni przed wami od miecza.
(Henocha 14:4-6).

Zarówno ludzie jak i anioły, nawet te upadłe, odnoszą się do Boga z szacunkiem i pokorą, wszyscy przyjmują tą samą postawę: bojaźni, lęku, drżenia. Najbliższy Bogu, Syn Boży mimo wyniesienia Go ponad innych, również pozostaje pokorny i posłuszny woli Ojca. A jak ma się sprawa z szatanem ? W piśmie tylko w jednej księdze mamy rozmowę szatana z Bogiem, w księdze Hioba:
(6) Lecz oto pewnego razu zdarzyło się, że gdy przyszli, aby stanąć przed Panem, synowie Boga,pojawił się także wśród nich szatan. (7) I zapytał Pan szatana: Skąd przychodzisz? A szatan odpowiedział Panu: Przemierzyłem całą ziemię wzdłuż i wszerz. (8 Powiedział tedy Pan do szatana: Czy zwróciłeś uwagę na sługę mojego, Hioba? Drugiego takiego nie ma nigdzie na ziemi. Jest to mąż niezwykle szlachetny i sprawiedliwy, żyje bogobojnie, unikając wszelkiego zła. (9) Szatan zaś odpowiedział Panu mówiąc: A czy to tak bez powodu żyje Hiob bojaźnią Bożą? (10) Czyż nie dlatego jest taki, że otaczasz opieką cały jego dom i wszystko, co posiada? To Ty błogosławieństwem darzysz wszystkie dzieła rąk jego i sprawiasz, że jego posiadłości rozciągają się na cały kraj. (11) Ale spróbuj tylko podnieść Twoją rękę na niego, spróbuj dotknąć tego, co posiada, a zapewne będzie Ci w oczy złorzeczył. (12) Powiedział tedy Pan do szatana: Dobrze! Daję ci władzę nad całą jego majętnością. Tylko jego samego nie wolno ci dotknąć! Wtedy odszedł szatan sprzed oblicza Pana.
(Hioba 1)

(3) Powiedział tedy Pan do szatana: Czy zwróciłeś uwagę na sługę mojego, Hioba? Drugiego takiego nie ma nigdzie na ziemi. Jest to mąż niezwykle szlachetny i sprawiedliwy, żyje bogobojnie, unikając wszelkiego zła. Nadal jest on niezmiennie pobożny, choć nakłoniłeś mnie żebym go bez żadnego powodu zrujnował. (4) Odpowiadając na to rzekł szatan do Pana: Skóra za skórę! Człowiek gotów jest oddać za swoje życie wszystko, co posiada. (5) Ale spróbuj tylko podnieść Twoją rękę na niego, dotknij tylko jego kości albo ciała, a zaraz będzie Ci w oczy złorzeczył.
(Hioba 2).

Czym różni się ta rozmowa z Bogiem od innych?
Szatan w żadnej sposób nie okazuje pokory, jest zarozumiały, pewny swego, wręcz arogancki. Gdyby nie wstawki: mówi Pan, powiedział szatan, ciężko, byłoby stwierdzić, że jest to rozmowa Boga z szatanem. Zaskakujące są również zwroty jakich używa szatan względem Boga:
podnieś Twoją rękę, będzie Ci w oczy złorzeczył, Ty otaczasz go błogosławieństwem, zupełnie jakby rozmawiał z kimś równym sobie. Co w sumie nie jest zaskakujące, zważywszy na fakt, że sam siebie uważa za boga, ale zadziwiające jest, to, że Bóg w żaden sposób nie gani go za swego rodzaju brak szacunku do Stwórcy. W bardzo podobnym tonie szatan kusił Syna Bożego na pustyni:
(3) Zbliżył się wtedy do Niego kusiciel i powiedział Mu: Jeśli jesteś Synem Bożym, rozkaż tym kamieniom, żeby się zamieniły w chleby. (4) Lecz On mu odpowiedział: Napisane jest: Człowiek żyje nie samym chlebem, lecz wszelkim słowem, które pochodzi z ust Boga. (5) Wtedy zaprowadził Go diabeł do Miasta Świętego, umieścił Go na szczycie świątyni (6) i powiedział Mu: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się na dół; napisane jest przecież: Dla Ciebie wyda On rozkaz swoim aniołom i będą Cię nosili na rękach, abyś nie zranił swej stopy o jakiś kamień. (7) A Jezus odpowiedział: Jest także napisane: Nie będziesz kusił Pana, Boga twego. (8 Jeszcze raz przystąpił do Niego diabeł i zaprowadził Go na bardzo wysoką górę; pokazał Mu wszystkie królestwa tego świata z całym ich blaskiem (9) i powiedział Mu: Dam Ci to wszystko, jeśli tylko upadłszy złożysz mi hołd. (10) Wtedy Jezus odpowiedział: Odejdź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Ty będziesz składał hołdy Panu,
Bogu twemu, i tylko Jemu będziesz cześć oddawał (11) Wówczas dopiero diabeł Go opuścił, a zbliżyli się aniołowie i służyli Mu.
(Mateusza 4).

Tak jak w przypadku rozmowy szatana z Bogiem, tu również widoczna jest pycha i zarozumialstwo,całkowity brak pokory, choć np. takie demony drżały ze strachu przed Synem Bożym. Kolejną zastanawiająco kwestią jest upadek szatana, a dokładnie jego strącenie do Szeolu.
Mamy tu dwa fragmenty pierwszy z Izajasza:
15) Jakże więc? To ty i aż do szeolu strącony na samo dno otchłani?(16) Ci, którzy cię spostrzegli,przypatrują się tobie patrzą na ciebie z uwagą. Czy to ten sam, co trząsł kiedyś całą ziemią i wywracał największe królestwa?(17) Który świat cały zamieniał w pustynię miasta z ziemią równał a więźniów nigdy nie obdarzał wolnością? (18) Wszyscy władcy narodów ze czcią spoczywają każdy jeden we własnym grobie. (19) A ty zostałeś wyrzucony daleko z twego grobu jakbyś był odrażającą padliną.  Leżą na tobie pobici, mieczem pomordowani, w rowach na kamienie rzuceni jak zbezczeszczone trupy. (20) Ty nie znajdziesz się z nimi we wspólnym grobowcu. Bo tyś doprowadził do zagłady twoją własną ojczyznę; to ty wymordowałeś sam twój własny naród. Nigdy już nie będzie nawet wspomniane to pokolenie złoczyńców. (21) Przygotujcie na rzeź jego synów muszą zginąć wskutek przewrotności ojców. Oby już nie podnieśli się nigdy, by podbijać ziemię i wypełniać ją własnymi miastami.
(Izajasza 14).

Nie ma wątpliwości szatan poniesie karę, a pozbawienie go władzy wprawi w zdumienie wielu królów ziemi ( nic dziwnego, skoro wszystkim wmawiał, że dorównuje Stwórcy). Zastanawiające są jednak uczucia Boga, który strąca szatana do Szeolu:
(15) Oto, co mówi Pan Bóg: W dniu, w którym on zstąpił do Otchłani, Ja, na znak żałoby, zamknąłem za nim głębiny, zatrzymałem rzeki i nie dopuściłem już do niego wód obfitych. Z jego powodu żałobą okryłem cały Liban, z jego też powodu pousychały wszystkie drzewa polne. (16) Na wieść o jego upadku zadrżały wszystkie narody widząc, jak strącałem go do Szeolu, do tych, co zstąpili w zaświaty. Tam zaś, w owych pozaziemskich regionach, pociechy doznały wszystkie drzewa Edenu, piękne, wspaniałe drzewa Libanu, wszystkie miały pod dostatkiem wody. (17) W tym samym czasie zstąpili do Szeolu, pomiędzy wszystkich pomordowanych mieczem, także ci, co żyli w jego cieniu, pozostając wśród innych narodów. (18) Które z drzew Edenu dorównywało ci chwałą i wielkością? A jednak ty razem z drzewami Edenu zostaniesz strącony w regiony podziemne. Będziesz leżał między nieobrzezanymi, z wszystkimi poległymi od miecza.
(Ezechiela 31).

Wyczuć można żal i smutek Boga, z powodu takiego końca szatana, jakby Bóg darzył go szczególnymi względami, dlatego jego upadek, tak dotyka Boga. Zauważmy, że w przypadku zbuntowanych aniołów Bóg nie okazywał takich emocji. W tym fragmencie pada też pytanie: Które z drzew Edenu dorównywało ci chwałą i wielkością? Jakby Bóg podkreślał jak bardzo wyniesiony był szatan ponad innych, że nikt mu nie dorównywał, a jednak to było dla niego za mało. Należy zdać sobie sprawę, że szatan to mistrz manipulacji i ojciec kłamstwa, a na świecie posianych jest mnóstwo jego dzieci, sam Syn Boży dobitnie to podkreślił:
(44) Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.
(Jana 8:44).

Dlatego trzeba być czujnym i nie przyjmować za pewnik tego, co podsuwa nam świat, wszak wiemy, kto póki, co jest jego władcą. Myślę, że i w przypadku odkrywania prawdy mamy być jak dzieci, wyzbyć się tego, co do tej pory znaliśmy i zacząć poznawać świat i słowo Boże na nowo, pod najlepszym przewodnictwem - Syna Bożego.

cdn..
Lotion
Lotion

Liczba postów : 215
Join date : 16/12/2015
Skąd : Warszawa

Powrót do góry Go down

Kim jest szatan? Empty Re: Kim jest szatan?

Pisanie by Lotion on 18th Grudzień 2017, 10:25

HIPOTEZY

Wstawiam w osobnym fragmencie te przemyślenia, gdyż nie ma na nie potwierdzenia w Słowie Bożym, stąd nie chce mieszać jednego z drugim. Podkreślam są tą tylko czysto hipotetyczne rozważania, na temat szatana.

1. szatan- syn człowieczy ?
Skoro przyjmiemy już, że szatan nie jest cherubem, to kim w takim razie jest? Z powyżej analizy poszczególnych fragmentów, jasno widać, że był kimś szczególnym, z wieloma przywilejami. Patrząc na to w ten sposób, to nasuwa się myśl, że być może Isus nie był jedynym synem człowieczym stworzonym przez Boga. A skoro tak, to którym synem był szatan pierwszym czy drugim ? Logicznym wydawałoby się, że Isus jest pierwszym synem, ale patrząc na ludzi stworzonych przez Boga, można mieć wątpliwości:

a) Kain i Abel- pierwsze potomstwo i od razu wyraźny podział na dobro i zło. To na młodszego Abla
Bóg spojrzał przychylnie, Kain za zbrodnie wygnany, wyrzucony spośród potomstwa Adama.

b) Izmael i Izaak – pierwszy choć pierworodny, to jednak z niewolnicy,wraz z matką odesłany, to
Izaak przejmuje dziedzictwo ojca

c) Ezaw i Jakub- znów to młodszy z synów otrzymuje błogosławieństwo od Izaaka i staje się
początkiem rodu Izraela.

d) Isus= światłość, szatan=ciemność - Isus nazywany też był światłością, a światłość przyszła między
ludzi, a ludzie jej nie poznali, bo umiłowali ciemność

Choć jest też fragment mówiący, iż to Isus był pierwszy, w księdze Objawienia Jana 3:14:
(14) A do anioła zboru w Laodycei napisz: To mówi ten, który jest, świadek wierny i prawdziwy,
początek stworzenia Bożego.

Gdyby faktycznie szatan był synem człowieczym, to w sumie logicznym stawałaby się jego siła przekonywania ludzi i aniołów do swojej władzy, bowiem w pewnym sensie byłby podobnie jak Syn Boży dziedzicem tronu Bożego,a w swoim pokrętnym myśleniu mógł zakładać, że skoro uważa, że jest równy Bogu, to zgładzenia Isusa i obalenie Boga, da mu pełnie władzy.


2. Czy szatan zjadł owoc z drzewa poznania dobra i zła ?
Ciekawa koncepcja zważywszy na to, że dawałoby to pewną odpowiedź na manie wyższości szatana
nad innymi, dlaczego?
(4) Na to rzekł wąż do kobiety: Na pewno nie umrzecie, (5) lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego,
otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. (22) I rzekł Pan Bóg: Oto człowiek stał się taki jak my: zna dobro i zło. Byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia, i nie zjadł, a potem żył na wieki!
(Rodzaju 3:4-5).

Czy słowa: będziecie jak Bóg, lub oto człowiek stał się jak my, nie brzmią kusząco dla kogoś, kto pragnie władzy i zaszczytów ? Drzewo poznania dobra i zła nazywane jest też drzewem mądrości (księga Henocha 32), być może właśnie z powodu jedzenia owoców z tego drzewa szatan posiadał tak wielką wiedzę i mądrość, które zniweczył pychą.


3. Czy szatan był opiekunem pierwszych ludzi ?
Nie wiadomo jaką funkcje pełnił szatan w Edenie, jest podkreślone, że został umieszczony, podobnie jak pierwsi ludzie w ogrodzie Bożym, miał też dostęp do góry Bożej. Być może miał opiekować się ogrodem i ludźmi, których Bóg w nim umieścił. Nie wiadomo dokładnie, co spowodowało, że szatan został wyrzucony z Edenu, czy właśnie zwiedzenie Adama i Ewy, czy też jakieś inne przewinienia. Możliwe, że kilka czynników zadecydowało o jego wyrzuceniu: jak nakłonienie tych którymi miał się opiekować do grzechu, ale i też aniołów, które służyły w raju, do przestąpienia prawa, wszak jest napisane, że między „drzewa Edenu” zstąpi do Szeolu, a więc i jakaś część mieszkańców Edenu poszła za jego naukami.


4. Czy szatan przebywał w niebie ?
Nie ma jednoznacznego fragmentu mówiącego o tym, że szatan przed pobytem w Edenie, był w niebie, lub, że po wygnaniu z ogrodu powrócił do nieba. Nie mniej jednak i taką opcje trzeba brać pod uwagę, że pierwotnie przebywał w niebie, ale za swoje przewinienia, został zesłany na ziemie do Edenu, gdzie również podpadł, za co został wydalony z ogrodu, a jego miejscem zesłania stała się ziemia, którą do czasu określonego zagarnął w swoje posiadanie.

Inna opcja, to taka, że został oddelegowany z Nieba, do Edenu, by doglądać ogrodu i ludzi, lecz widząc miłość Boga do ludzi, zapałał zazdrością o człowieka i postanowił pozbyć się Adama i Ewy. Wtedy właśnie widząc, czym jest owoc z drzewa poznania i co grozi za jego zerwanie , dokonuje pierwszego morderstwa jakim jest… kuszenie do zjedzenia owocu, przez Ewę, a dalej przez Adama, czyli mamy pierwszy grzech (pierworodny) za co karą jest śmierć zgodnie z Prawem Bożym. Zatem Adam i Ewa nie mogą już jeść owocu z drzewa życia zostają wygnani z Edenu, gdzie czeka ich śmierć.
(1) I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. (2) Na
środku ulicy jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące dwanaście razy, wydające co
miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów.
(Obj 12)
Co może świadczyć o konieczności spożywania owocu np. raz w miesiącu, aby utrzymać nieśmiertelność.


5. W jaki sposób i dlaczego szatan opętywał ludzi?
Zarówno Isus jak i szatan dostali te same moce od Boga, wiadomo że przejmowanie kontroli nad człowiekiem (wchodzenie w niego) pozbawia go możliwości działania według własnej wolnej woli, ale człowiek wpuszcza go (demona, szatana) poprzez grzech, tracąc ochronę Boga przed złym. Zarówno Isus jak i szatan wiedzieli o tej mocy lecz Syn Boży nasz Zbawiciel, nigdy by tego nie użył (wchodzenie w ciało ludzkie), gdyż wiedział, że tego czynić nie może ze względu chociażby na inną rolę jaką miał do odegrania na ziemi nie mówiąc już o tym, że wiedział że nie spodobałoby się to Jego Ojcu. Wiemy także, że miał przekonać ludzi do Boga - Jego Słowem i naukami.

Jak zawsze podkreślam, że cała powyższa analiza to tylko hipoteza, które nie koniecznie musi być prawdą, dlatego należy to bardziej traktować jako pewną opcję do zastanowienia.

I na koniec, jeżeli szatan jest na ziemi czy wg dogmatu KrK może być władcą "piekła" otchłani, szeolu ?
1) I widziałem anioła zstępującego z nieba, który miał klucz od otchłani i wielki łańcuch w swojej ręce. (2) I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat.
(Obj 20)
...  Shocked  scratch

Z Bogiem
Lotion
Lotion

Liczba postów : 215
Join date : 16/12/2015
Skąd : Warszawa

Powrót do góry Go down

Kim jest szatan? Empty Re: Kim jest szatan?

Pisanie by Cyryl on 19th Grudzień 2017, 20:02

Naprawdę ciekawa hipoteza Lotion.

My na ziemi nie znamy kompletnie hierarchii jaka panuje w otoczeniu Boga.

Oto ciekawy fragment na temat szatana:


Henocha 54 napisał:5 Odpowiedział mi: "Są one przygotowane dla zastępów Azazela, aby je wziąć i wrzucić do głębin piekła. Zgodnie z poleceniem Pana Duchów czeluść ich zostanie przykryta chropowatymi kamieniami.
6 W owym wielkim dniu Michał, Gabriel, Rafał i Panuel (Fanuel) pochwycą ich i wrzucą do płonącego pieca, aby Pan Duchów mógł wziąć pomstę na nich za ich niegodziwość, za to, że ulegli Szatanowi i sprowadzili na manowce mieszkańców ziemi.


Czyli tutaj jest pokazane, że Szatan to istota która jest innego rodzaju niż anioły.

Znowu anioły zapewne dały się zwieść nie tylko z powodu słów szatana ale jego niezwykłej pozycji jaką posiadał u Boga.

Co ciekawe księga Henocha mówi, że na ziemi są większa ilość szatanów:

Hen 65 napisał:
6 Wyszedł rozkaz sprzed Pana przeciw mieszkańcom ziemi, że musi nastać ich koniec, bo poznali wszystkie tajemnice aniołów i gwałt i moce szatanów, tajemnicę tajemnic, całą tajemnicę guślarzy, moc czarów i moc tych, którzy wytapiają metal na całej ziemi.


Hen 40 napisał:7 Czwarty głos, który usłyszałem, [należał do tych], którzy wypędzali szatanów i nie pozwalali im stawić się przed Panem Duchów, aby oskarżać mieszkańców ziemi.

Czyli szatani mogli stawać przez Bogiem w celu oskarżania mieszkańców ziemi.

Apokalipsa mówi, że smok to:


Ap 12 napisał:(3) I ukazał się drugi znak na niebie: Oto ogromny rudy smok, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na jego głowach siedem diademów;

(9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie.
(10) I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem.

Czy szatanów nie może być siedem jak siedem głów smoka???


Smok to szatan czyli oskarżyciel i ma siedem głów. Bestia ma też siedem głów czyli siedmiu potężnych upadłych aniołów.

Znowu Isus mówi coś takiego:


Mat 12 napisał:(26) A jeśli szatan szatana wygania, sam z sobą jest rozdwojony; jak więc utrzyma się królestwo jego?

Znowu wiadomo, że swiatem rzadzi diabeł czy szatan potwierdza to Isus w kuszeniu Jego osoby:


Mat 4 napisał:(1) Wtedy Duch zaprowadził Isusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła.
(Cool Zabrał go wtedy diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał wszystkie królestwa świata oraz ich chwałę.
(9) I rzekł do niego: To wszystko tobie dam, jeżeli upadniesz i oddasz mi pokłon.
(10) Wtedy odpowiedział mu Isus: odejdź stąd szatanie! ponieważ napisano: Panu Bogu swemu będziesz pokłon oddawał i tylko jemu służyć będziesz.

Czyli jeśli Isus mówi o tym, że nie możliwe jest aby szatan wyganiał szatan ponieważ przez to upadnie jego władza na ziemi jaką sprawuję, to oznacza to, ze szatan to nie jedna osoba ale kilka osób. 

Znowu pasuje to do opisu szatana jako smoka.

A zatem znowu księga Henocha uzupełnia nam wiedzę na temat smoka.

Oto ciekawe słowa na temat szatana:


Zachariasza 3 napisał:(1) Potem ukazał mi Jozuego, arcykapłana, stojącego przed aniołem Pana i szatana stojącego po jego prawicy, aby go oskarżać.
(2) Wtedy anioł Pana rzekł do szatana; Niech cię zgromi Pan, szatanie, niech cię zgromi Pan, który obrał Jeruzalem! Czyż nie jest ono głownią wyrwaną z ognia?


Znowu jest tutaj mowa o tym, że anioł mówi do szatana. Czyli znowu wskazane jest tutaj, że szatan to innego rodzaju istota niż aniołowie. Pokazane jest tutaj wysoka pozycja szatana ponieważ stoi on po prawicy Boga co jest największym zaszczytem jaki może spotkać stworzenie. Stać po prawicy Boga.

Znowu strącenie szatana z nieba pokazuje, że przestanie on stać po prawicy Boga. W miejsce szatana po prawicy Boga zasiądzie Isus. Pokazane jest to tutaj:


Ps 110 napisał:(1) Psalm Dawidowy. Rzekł Pan Panu memu: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek pod stopy twoje.
(2) Pan wyśle tobie berło mocy z Syjonu: panuj pomiędzy swymi nieprzyjaciółmi.

Czyli wskazane jest tutaj przyszła rola Iusa.


Ap 12 napisał:(9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie.
(10) I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem.

Zobaczmy szatan zostaje zrzucony z nieba i nie ma go dla niego miejsca. Czyli nie ma już miejsca dla szatana po prawicy Boga. Słowa teraz nastało panowanie Boga i jego Pomazańca, pokazują, że Bóg przejął władze nie tylko w niebie ale też na ziemi. 
W miejsce szatana po prawicy Boga zajmuje Isus.

Kim jest Isus zatem??

Zauważmy szatan jako uprzywilejowana istota ponad aniołami miał za zadanie chronić i pomagać ludzkości w jej rozwoju tu na ziemi. W Edenie niestety sprzeniewierzył się tej misji.
Zaczął Bowiem kusić i oskarżać ludzi przed Bogiem.

W tym celu zwodził nawet pewną cześć aniołów.

Dopiero Isus poprzez swoje posłuszeństwo wobec Boga do końca pokazał, że jest godny do opieki nad ludzkością.

Te słowa:


Jana 3 napisał:(16) Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
(17) Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony.
(18) Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.
(19) A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe.
(20) Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków.
(21) Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. 

Zobaczmy te słowa pokazują, ze Bóg umiłował świat czyli swoje stworzenia tak, że jego Syn musiał naprawić szkody jakie spowodował szatan.

Dlatego to Isus jest głównym oponentem szatana. Cel szatana to jest oskarżanie ludzi przed Bogiem i ich kuszenie cel Isusa to obrona ludzi u Boga oraz ich nawracanie na scieżkę posłuszeństwa i prawa Bożego.


Cyryl

Liczba postów : 1385
Join date : 21/03/2015

https://cyryl27.wordpress.com/

Powrót do góry Go down

Kim jest szatan? Empty Re: Kim jest szatan?

Pisanie by thewordwatcher on 20th Grudzień 2017, 01:23

Bardzo ciekawa dyskusja. Dorzucę jeszcze do niej jedne niezwykle ciekawy werset.

Rev 2:12 A do anioła zboru w Pergamie napisz: To mówi Ten, który ma ostry miecz obosieczny.
Rev 2:13 Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana;

Tron szatan został przeniesiony do Berlina i nadal istnieje.

To daje nam niezwykłą informację o czymś, o czym inni (świat, Watykan, masoneria) wiedzą i wiedzieli, ale to jest nadal przed nami ukryte.

Istnienie tronu daje nam wskazówkę, że szatan rządził (oczywiście) na ziemi ze swego tronu, jako książę świata.

Czyż był widzialny dla wielu jako... człowiek, czy syn człowieczy?

Rozmawiał z Chrystusem jak z rówieśnikiem. Dążył do złożenia mu pokłonu, jako władcy czyli podporządkowaniu się szatanowi, królowi świata i obiecał Isusowi ten własnie świat.

Czy posiadał coś jeszcze?

Podejrzewam, ze gdzieś w okultyzmie są na owe pytania odpowiedzi i wielbiący szatana wiedzą o nim znacznie więcej niż my wiemy.

Niemniej istnieje jakaś prawda, o której oni nie chcą abyśmy wiedzieli i za wszelką cenę tego strzegą.

Tron szatana popiera wersety o jego zrzuceniu na ziemię.
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin

Liczba postów : 3342
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia

http://zbawienie.com

Powrót do góry Go down

Kim jest szatan? Empty Re: Kim jest szatan?

Pisanie by Lotion on 20th Grudzień 2017, 12:00

Cyrylu, bardzo logicznie argumentujesz, ale napisze jak ja to wiedzę ze swojej strony Smile

Zgadzam się, że bardzo nie wiele wiemy na temat hierarchii panującej wśród sług Bożych, jak i samej natury szatana, stąd też trzeba zawsze podchodzić do tych tematów z pewnym dystansem.

Co do szatana w liczbie mnogiej:
Hen 65 napisał:
6 Wyszedł rozkaz sprzed Pana przeciw mieszkańcom ziemi, że musi nastać ich koniec, bo poznali wszystkie tajemnice aniołów i gwałt i moce szatanów, tajemnicę tajemnic, całą tajemnicę guślarzy, moc czarów i moc tych, którzy wytapiają metal na całej ziemi.

Z powyższego fragmentu wynikałoby, że szatanów jest wielu, ale wydaje mi się, że to się odnosi  raczej do ogółu przeciwników Boga, czyli wszystkich, którzy występują jawnie przeciw Bogu i opowiadają się po stronie szatana, żydzi są nazywani dziećmi szatana (nasieniem węża) , bo są jego naśladowcami. Podobnie rzecz ma się w przypadku, tych którzy oskarżają ludzi przed Bogiem, wydaje mi się, że to znowu Ci, którzy służą szatanowi i działają w podobny jak on sposób.

W przypadku fragmentu ze smokiem:
Objawienie Jana 12 napisał:(3) I ukazał się drugi znak na niebie: Oto ogromny rudy smok, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na jego głowach siedem diademów;

(9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie.
(10) I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem.

Też nie musi oznaczać, że jest siedmiu szatanów, ale to raczej podkreśla, pełnie jego władzy, tu raczej bardziej przyrównałbym smoka do nierządnicy:
Objawienie Jana 17 napisał:(3) I zaniósł mnie w duchu na pustynię. I widziałem kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion, mającym siedem głów i dziesięć rogów


Nierządnica to symbol władzy smoka/szatana. Upadek nierządnicy, to również upadek władzy szatana, a zwierze jest jego dziełem, stąd nierządnica ujeżdża bestie, znaczy do czasu ma nad nim władzę. Siedem diademów na siedmiu głowach smoka, może oznaczać, że siedmiu upadłych ma władzę królewską nad światem, ale nadal podlega szatanowi.

Z kolei w poniższym fragmencie:
Mat 12 napisał:(26) A jeśli szatan szatana wygania, sam z sobą jest rozdwojony; jak więc utrzyma się królestwo jego?

Znowu to może się odnosić do sług szatana/naśladowców, jeśli zły, złego będzie wypędzał, to królestwo wewnętrznie skłócone nie utrzyma się, co daje też do zrozumienia, że póki wszyscy mu służący są posłuszni jego królestwo trwa.


W przypadku poniższego fragmentu wg mnie zaszło nie porozumienie: Wink
Zachariasza 3 napisał:(1) Potem ukazał mi Jozuego, arcykapłana, stojącego przed aniołem Pana i szatana stojącego po jego prawicy, aby go oskarżać.
(2) Wtedy anioł Pana rzekł do szatana; Niech cię zgromi Pan, szatanie, niech cię zgromi Pan, który obrał Jeruzalem! Czyż nie jest ono głownią wyrwaną z ognia?

Szatan nie stoi po prawicy Boga, lecz  z powyższego wynika, że stoi po prawicy anioła bądź samego Jozuego.
Ps 110 napisał:(1) Psalm Dawidowy. Rzekł Pan Panu memu: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek pod stopy twoje. (2) Pan wyśle tobie berło mocy z Syjonu: panuj pomiędzy swymi nieprzyjaciółmi.

Fakt ten nie musi oznaczać, że Syn Boży zajął miejsce szatana, po prawicy Boga, lecz że przyszedł moment kiedy Bóg go wywyższył.
W przypadku szatana, to było w pierwszym wątku, że przybywał na niebie, a nie w niebie, co świadczyłoby raczej, że nie zajmował miejsca przy tronie Bożym.


Nie upieram się, że mam racje, ale po prostu tak ja to rozumiem. Smile
Lotion
Lotion

Liczba postów : 215
Join date : 16/12/2015
Skąd : Warszawa

Powrót do góry Go down

Kim jest szatan? Empty Re: Kim jest szatan?

Pisanie by Liksar on 20th Grudzień 2017, 13:54

Henocha

3 Szemihaza, który był ich dowódcą, powiedział do nich: "Obawiam się, że może nie zechcecie tego zrobić i że tylko ja sam poniosę karę za ten wielki grzech".

4 Imię pierwszego jest Jekon. To jest ten, który zwiódł wszystkie byty anielskie. Sprowadził ich na ziemię i uwiódł ich przy pomocy córek ludzkich. ”

„5 Imię drugiego jest Asbeel. Ten podsunął zły plan świętym bytom anielskim i zwiódł je tak, że zanieczyścili swe ciała z córkami ludzkimi.”

„6 Imię trzeciego jest Gadrael. Ten pokazał wszelkie śmiertelne ciosy synom ludzkim. On zwiódł Ewę i pokazał ludziom oręż śmierci: tarcze, pancerze i miecz do zabijania i wszelki śmiertelny oręż ludzi. ”

„8 Imię czwartego jest Penemue. Ten pokazał ludziom gorycz i słodycz oraz wyjawił im wszystkie tajemnice wiedzy.

9 Nauczył ludzi sztuki pisania atramentem i [wyrobu] papieru. Przez to wielu poszło na manowce od dawien dawna aż po dziś dzień. ”

1 Azazel nauczył ludzi wyrabiać miecze, sztylety, tarcze i napierśniki. Pokazał im metale i sposób ich obróbki: bransolety i ozdoby, sztukę malowania oczu i upiększania powiek, bardzo cenne i wyszukane kamienie i wszelki [rodzaj] kolorowych barwników. I świat uległ zmianie.

2 Nastała wielka niegodziwość i wielki nierząd. Pobłądzili, a wszystkie ich drogi stały się zepsute.

3 Amezarak wyuczył zaklinaczy i nacinaczy korzeni,

Armaros [nauczył] odklinania,

Barakiel [ wychował] astrologów

, Kokabiel złowieszczów,

Tamiel wyuczył astrologów,

Asradel nauczył dróg księżyca.

[color=#FF0000]7 Te są imiona ich przywódców: [/color]Szemihaza, ich dowódca, Urakiba, Ramiel, Kokabiel, Tamiel, Ramiel, Daniel, Ezekiel, Barakiel, Asael, Armaros, Batriel, Ananiel, Zakiel, Samsiel, Sartael(...), Turiel, Jomiel, Araziel.
8 Są to dowódcy dwustu aniołów i wszystkich innych z nimi.

Jak wiemy to wąż w Edenie zwiódł Adama i Ewę, pytanie czy nasze rozważania to własnie on :

Imię trzeciego jest Gadrael. Ten pokazał wszelkie śmiertelne ciosy synom ludzkim. On zwiódł Ewę i pokazał ludziom oręż śmierci
Co ciekawe nie jest on w przywódcach pierwszych upadłych.

Może to oznaczać własnie że jest albo nad nimi, albo po prostu 1 parą ludzką zwiódł jeden z już upadłych aniołów. ale nie Lucypher. a na jego polecene.

Moim zdaniem temat zle brzmi , bo szatan to okreslenie wlasnie bardziej grupy przeciwnikow Boga , niz 1 osoby.

My w zasadzie pytamy " Kim był ten 1 który zbuntował się przeciwko Bogu " i zwał się raczej Lucyfer. ale czy to jego imie, czy tylko jedno z okrelen na jego ciezko powiedziec.

Na pewno jakąs bardzo potężna postacią wyróżnioną u Boga,
kto wie , moze jednak był to anioł, ale np. 1 anioł którego Bóg stworzył i postawił na czele wszyskich aniołów?

albo w ogóle inna kategoria poza człowiekiem, synem człowieczym, czy aniołami.Liksar
Liksar

Liczba postów : 1411
Join date : 03/12/2015
Age : 23
Skąd : Białystok

https://liksar.wordpress.com/

Powrót do góry Go down

Kim jest szatan? Empty Re: Kim jest szatan?

Pisanie by Liksar on 20th Grudzień 2017, 14:24

Np. w biblii szatana , mamy wzmiankę o tym, że najpotężniejsze " diabły" to

CZTEREJ PIEKIELNI KSIĄŻĘTA
SZATAN - (hebrajskie) oponent, oskarżyciel, władca ognia, piekło, południe
LUCYFER - (łacińskie) ten, który przyniósł światło, oświecenie, powietrze, poranna
gwiazda, wschód
BELIAL - (hebrajskie) ten, który nie ma pana, niegodziwość świata, niezależność, północ
LEWIATAN - (hebrajskie) wąż zgłębin, morze, zachód


i według satanistów ich wezwanie ma największą siłe, moze to byc pewna wskazówka, ze jesli któyś z tych ma najwieksza sile to i moze byc najpotężniejszy ze wszystkich.
Liksar
Liksar

Liczba postów : 1411
Join date : 03/12/2015
Age : 23
Skąd : Białystok

https://liksar.wordpress.com/

Powrót do góry Go down

Kim jest szatan? Empty Re: Kim jest szatan?

Pisanie by Olo on 27th Luty 2018, 21:20

Ciekawy temat warty dogłębnego zbadania , bo .... islam również potwierdza istnienie wielu szatanów -

„Czy ty nie widziałeś, iż posłaliśmy szatanów przeciw niewiernym, aby ich stale pobudzali do złego?” [sura 19:83]
Olo
Olo

Liczba postów : 440
Join date : 21/03/2015
Age : 58
Skąd : Kraków / Polska

Powrót do góry Go down

Kim jest szatan? Empty Re: Kim jest szatan?

Pisanie by Olo on 27th Luty 2018, 21:34

Zupełnie inaczej szatana widzą muzułmanie .Szatan nie jest w sposób jasny określony jako wróg Allacha. Co więcej, w niektórych miejscach jest on określany jako ten, który mu pomaga i jest jego wspólnikiem w wielu działaniach i cechach. Jest to do tego stopnia pomieszane, że nie wiadomo w niektórych wersetach Koranu, kto przemawia - Allach (bóg Koranu) czy szatan.

Ważne, abyśmy sobie uzmysłowili, że wrogiem Allacha w Koranie są ludzie wszelakich wyznań, języków i religii (za wyjątkiem muzułmanów):

„Przygotujcie przeciwko nim, ile możecie sił i oddziałów konnicy, którymi moglibyście przerazić wroga Allacha i wroga waszego, jak również innych, którzy są poza nimi, a których wy nie znacie. Allach ich zna! A to, co wy rozdajecie na drodze Allacha, to zostanie wam w pełni oddane i nie doznacie niesprawiedliwości”. [sura 8]

W innym wersecie z kolei Koran wyjaśnia, że ludzkość jest również wrogiem szatana:

„Zaprawdę, szatan jest dla was wrogiem! Uważajcie go więc za wroga. On wzywa tylko swoich stronników, aby byli mieszkańcami ognia płonącego”. [sura 35]

W jednym wersecie ludzie są wrogami Allacha, a w innym – szatana!

W opowiadaniu o stworzeniu Adama i tego, co nastąpiło później w Koranie [sura 17-65] dowiadujemy się o spisku między Allachem i szatanem przeciw ludziom: Allach rozkazuje szatanowi, by pokłonił się człowiekowi; kiedy ten odmawia, Allach wścieka się biorąc na siebie zniszczenie wszystkich ludzi za wyjątkiem wierzących (czyli muzułmanów); szatan za to wziął na siebie zniszczenie reszty ludzkości, czyli muzułmanów. Tak więc cel Allacha i szatana w Koranie jest jeden – zniszczenie ludzkości.
Olo
Olo

Liczba postów : 440
Join date : 21/03/2015
Age : 58
Skąd : Kraków / Polska

Powrót do góry Go down

Kim jest szatan? Empty Re: Kim jest szatan?

Pisanie by Sponsored content


Sponsored content


Powrót do góry Go down

Powrót do góry


 
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach