Nowe Przykazania Chrystusa

Go down

Nowe Przykazania Chrystusa

Pisanie by Marysia87 on 27th Październik 2015, 23:57

Mamy znany wszystkim dekalog ze Starego Testamentu:

Wyjścia 20; Ks. Powt. Prawa 5


(2) Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
(3) Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.
(4) Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią.
(5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą,
(6) A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.
(7) Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia jego.
(Cool Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić.
(9) Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę,
(10) Ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga twego: Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach.
(11) Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go.
(12) Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.
(13) Nie zabijaj.
(14) Nie cudzołóż.
(15) Nie kradnij.
(16) Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
(17) Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.


Dekalog ten nadal funkcjonuje, ale w NOWEJ wersji, którą podał nam sam Chrystus.
Podczas, gdy wydaje się, że po śmierci Syna Bożego wszystko jest łatwiejsze (poprzez miłosierdzie Boże), tak naprawdę prawo ze ST zostało ZAOSTRZONE.

Spójrzmy:
Mateusza 5
(16) Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.

(17) Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków; nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić.

(18) Bo zaprawdę powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie.

(19) Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios; a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios.

(20) Albowiem powiadam wam: Jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios

(21) Słyszeliście, iż powiedziano przodkom: Nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd.

(22) A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego bez przyczyny, pójdzie pod sąd, a kto by rzekł bratu swemu: Racha, stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł: Głupcze, pójdzie w ogień Gehenny.


(23) Jeślibyś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie,

(24) Zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy, złóż dar swój.

(25) Pogódź się rychło z przeciwnikiem swoim, póki jesteś z nim w drodze, aby cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia słudze, i abyś nie został wtrącony do więzienia.

(26) Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni grosz.

(27) Słyszeliście, iż powiedziano: Nie będziesz cudzołożył.

(28) A Ja wam powiadam, że każdy kto patrzy na niewiastę i pożąda jej już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim.


(29) Jeśli tedy prawe oko twoje gorszy cię, wyłup je i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do Gehenny.

(30) A jeśli prawa ręka twoja cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby miało całe ciało twoje znaleźć się w Gehenny.

(31) Powiedział też: Ktokolwiek by opuścił żonę swoją, niech jej da list rozwodowy.

(32) A Ja wam powiadam, że każdy, kto opuszcza żonę swoją, wyjąwszy powód wszeteczeństwa, prowadzi ją do cudzołóstwa, a kto by opuszczoną poślubił, cudzołoży.


(33) Słyszeliście także, że powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu przysiąg swoich.

(34) A Ja wam powiadam, abyście w ogóle nie przysięgali
ani na niebo, gdyż jest tronem Boga,

(35) Ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem stóp jego, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla;

(36) Ani na głowę swoją nie będziesz przysięgał, gdyż nie możesz uczynić nawet jednego włosa białym lub czarnym.

(37) Niechaj więc mowa wasza będzie: Tak - tak, nie - nie, bo co ponadto jest, to jest od złego.

(38) Słyszeliście, iż powiedziano: Oko za oko, ząb za ząb.

(39) A Ja wam powiadam: Nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi.


(40) A temu, kto chce się z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz.

(41) A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie.

(42) Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się.

(43) Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego.

(44) A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują.


(45) Abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.

(46) Bo jeślibyście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią?

(47) A jeślibyście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?

(48) Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz, który jest w niebie doskonały jest.


Przeanalizujmy teraz te przykazania, które zostały przez Chrystusa rozwinięte (zaostrzone):

"(21) Słyszeliście, iż powiedziano przodkom: Nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd.
(22) A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego bez przyczyny, pójdzie pod sąd, a kto by rzekł bratu swemu: Racha, stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł: Głupcze, pójdzie w ogień Gehenny."


Prosty przekaz. My, naśladowcy Syna Bożego powinniśmy dążyć do doskonałości, do jedności z Bogiem. Nie możemy się gniewać/ złościć bez powodu. Nie możemy również nikogo nazywać obraźliwie!
Chcę nawiązać tu do innego posta : Rodzaj ludzki, małżeństwo biblijne, genetyka, powrót do podstaw. Wiele osób stoi za tym, aby "nazywac rzeczy po imieniu". Owszem, to nie jest nic złego, do czasu, gdy nie używamy obraźliwych słów. Nazywanie np. wszetecznicy nierządnicą, czy dziwką są synonimami i doskonale obrazują osobę, o którą nam chodzi. Natomiast, czy nazywanie tych samych osób: "śmieciami, idiotkami, szmatami" jest chrześcijańskie?
Czy nie nadużywamy w tym momencie słów?
Czy Isusowi chodziło tylko o zakaz nazywania kogoś "głupcem", czy może chodzi o ogół brzydkich określeń? POmijając, że "idiota" to synonim "głupca", to czy "śmiecie, szmaty" są juz na miejscu, bo nie są synonimami głupca?
Moi drodzy! Syn Boży w bardzo jasny sposób powiedział, że NIE WOLNO nikogo OBRAŻAĆ w żaden sposób. Sam o nierządnicach mówił "nierządnice", ale czy kiedyś nazwał kogokolwiek "śmieciem ludzkim"???
NIE WOLNO, NIE WOLNO, NIE WOLNO! JEST TO PRZYKAZANIE BOŻE!!!!
Dlaczego to tak ważne?
To, co mówimy, może wyrządzić o wiele większą szkodę i krzywdę, niż to, co robimy. Czyny mają zasięg ograniczony do konkretnej sytuacji, działania, osoby, czasu i miejsca akcji. Słowa mogą działać trochę na podobieństwo wirusa: rozprzestrzeniają się w społeczności ludzkiej i - paradoksalnie - zataczając coraz większe kręgi, wzmacniają swoje oddziaływanie. Niestety: najczęściej jest to oddziaływanie negatywne.
    Złe słowa są jak pociski albo trucizna. Zarażają złością, defetyzmem, krytykanctwem, beznadzieją. Potrafią też mocno zaszkodzić innym: zepsuć opinię, skłócić znajomych, podbuntować przeciwko komuś... Podstępne słowa zatruwają całe ludzkie społeczności, niszczą relacje międzyludzkie, wzajemne zaufanie, lojalność. Bardzo trudno się przed takim jadem bronić.

Znamy przecież werset o mocy języka:
Jakuba 1:
(26) Jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna.

(19) Wiedzcie to, umiłowani bracia moi. A niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu.
(20) Bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga.
(21) Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was Słowo, które może zbawić dusze wasze.
(22) A bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie.

Widzimy, że język ma ogromną moc! Zły język może przesądzić o tym, że reszta rzeczy czynionych zgodnie  z wolą Bożą nie będzie brana pod uwagę!


KOCHANI ! Powściągnijmy więc nasze języki! Nie gorszmy innych ludzi szukających prawdy. Musimy być doskonali!


Kolejne przykazanie:
(27)Słyszeliście, iż powiedziano: Nie będziesz cudzołożył.
(28) A Ja wam powiadam, że każdy kto patrzy na niewiastę i pożąda jej już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim.


Nie tyle nie wolno nam cudzołożyć, ale nawet NIE WOLNO NAM o TYM MYŚLEĆ!  
Znamy siebie. Jesli wiemy, że jakaś rzecz nas podnieca, musimy jej unikać, mamy "wyłupać oko, które nas gorszy".
Ponownie nawiązując do innego postu, jeśli kogoś podniecają roznegliżowane dziewczyny, powinien odwrócić głowę!

Idziemy dalej:
(31) Powiedział też: Ktokolwiek by opuścił żonę swoją, niech jej da list rozwodowy.
(32) A Ja wam powiadam, że każdy, kto opuszcza żonę swoją, wyjąwszy powód wszeteczeństwa, prowadzi ją do cudzołóstwa, a kto by opuszczoną poślubił, cudzołoży.

kolejny prosty przekaz - nie wolno się rozwodzić (za wyjątkiem przyczyny zdrady), ponieważ prowadzi to drugą osobę do cudzołóstwa.


(33) Słyszeliście także, że powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu przysiąg swoich.
(34) A Ja wam powiadam, abyście w ogóle nie przysięgali ani na niebo, gdyż jest tronem Boga,
(35) Ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem stóp jego, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla;
(36) Ani na głowę swoją nie będziesz przysięgał, gdyż nie możesz uczynić nawet jednego włosa białym lub czarnym.
(37) Niechaj więc mowa wasza będzie: Tak - tak, nie - nie, bo co ponadto jest, to jest od złego.


Nie wolno nam składać przysiąg. Nasze słowa mają być prawdziwe same w sobie, nie możemy plamić się kłamstwami. Jest to kolejna ogromna moc naszego języka. Widzimy więc, że zostaniemy rozliczeni nie tylko z fizycznych uczynków, ale również ze wszystkich wypowiedzianych przez nas słów!

(38) Słyszeliście, iż powiedziano: Oko za oko, ząb za ząb.
(39) A Ja wam powiadam: Nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi.


Nie możemy odpowiadać złem za zło, ani się jemu nawet sprzeciwiać. Temat był już kiedyś szeroko rozwinięty w innym wątku, dalej jednak pozostaje wątpliwy. Czy w razie zagrożenia życia możemy przeciwstawić się napastnikowi? Ze słów Chrystusa wynika najwidoczniej, że nie. Możemy uciekać, ale nie możemy przy tym krzywdzić drugiego człowieka.


(43) Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego.
(44) A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują.

Co to oznacza? mamy być miłosierni wobec wszystkich ludzi, nawet wobec nieprzyjaciół. mamy się za nich modlić, kto wie, czy nie pomożemy im uzyskać zbawienia?

Wszystko pieknie podsumowuje ostatni werset 5-tego rozdziału ew. Mateusza:
(48) Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz, który jest w niebie doskonały jest.A czy jeśli ktoś się zapomni, czy możemy go upomnieć?
Jakuba 5:
(19) Bracia moi, jeśli kto spośród was zboczy od prawdy, a ktoś go nawróci,
(20) Niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów.
Jesli więc pomożemy komuś zawrócić na dobrą ścieżkę, możemy przyczynić się do wybawienia jego duszy, a także dzięki temu uratowany człowiek nie popełni więcej grzechów!


Jak więc wyglądają nowe przykazania?


 • Nie będziesz miał innych bogów
 • Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek i nie kłaniaj jej się
 • Nie nadużywaj imienia Pana
 • Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić.
 • Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.
 • Nie zabijaj.
 • Nie nadużywaj języka (nie klnij, nie nazywaj bliźnich obraźliwie)
 • Nie cudzołóż nawet w myślach, odwracaj głowę od rzeczy, które mogą przywołać złe mysli
 • Nie prowadźcie innych do cudzołóstwa (brak możliwości rozwodu bez przyczyny)
 • Nie kradnij.
 • Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
 • Nie przysięgaj, niech twoje słowa zawsze będą prawdziwe
 • Nie kłam
 • Nie sprzeciwiajcie się złemu (nadstawcie policzki)
 • Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.
 • Miłujcie swoich nieprzyjaciół


Wszystkie te przykazania tak naprawdę zawierają się w dwóch:
Miłuj Boga i Miłuj bliźniego swego!


tak więc Kochani, widzimy, że Syn Boży zaostrzył PRAWO, a my musimy go przestrzegać
avatar
Marysia87

Liczba postów : 197
Join date : 18/03/2015
Skąd : Katowice

Powrót do góry Go down

Re: Nowe Przykazania Chrystusa

Pisanie by Obserwator on 28th Październik 2015, 08:32

Oczywiście Marysia jest tak jak napisałaś!! Smile

Ja tylko napiszę odnośnie tego nazewnictwa. Wiadomo, że rzucanie w kogoś obelgami i wszelkie osądy są zabronione i niechrześcijańskie.

Niektórzy użyli tych słów, by określić typ i zachowanie takich grzeszników i te słowa opisują nam wszystko, a nie ma co ukrywać, że tak niestety bywa.

Nie bądźmy też dziwni i niedorzeczni jak ekipa Rafała, gdzie ktoś twierdzi, że kocha prostytutki jak siostry (xD). Take coś to już jest zaprzeczenie wszelkiej logice. Chrystus powiedział przecież: "ten jest moją, matką, bratem i siostrą kto pełni Wolę mojego Ojca, który jest w niebie".

Rzeczywistość jest dziś porażająca i trzeba mieć świadomość realii. Wiadomo, że ciskanie w kogokolwiek "dziwkami" i "szmatami" jest nie na miejscu, ale określenie wszetecznicy dziwką, czy puszczalskiej narkomanki szmatą, wyjaśnia w języku polskim na prawdę wiele.

Tutaj dyskutujemy i rozmawiamy o ważnych sprawach, ale ważne też by poza forum stosować to czego się uczymy od Pana. Tak więc nazewnictwo w rozmowie ma swoje na celu, ale nie znaczy to, że zachowujemy się podle stosując wobec innych taką mowę nacodzieńWink

Obserwator

Liczba postów : 1285
Join date : 18/03/2015

http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

Powrót do góry Go down

Re: Nowe Przykazania Chrystusa

Pisanie by Bushi on 28th Październik 2015, 14:08

Jednak szacunek jako człowiekowi należy się też prostytutce, grzesznikowi, bałwochwalcy, ponieważ w każdej chwili może się nawrócić, lub zrobić coś co w oczach Boga może go postawić przed nami w Królestwie. Może to bardzo "Łukaszowe" co napisałem ale ja tak będę postępował. NIe będę używał atakujących epitetów, bo mnie potem by sumienie bolało. Są pewne zmiany kiedy się czyta Ewangelię wyostrzone sumienie i ja idę tym torem. Upominać należy nazywać po imieniu, prostytutka ma swoje imię biblijne, wszetecznica. Nie ma potrzeby zagęszczać postów innymi obraźliwymi określeniami. Mnie też czasem ponosi i w myślach cisną się epitety, ale wiem że to od demona idzie, moje usta nie wypowiadają tego.
avatar
Bushi

Liczba postów : 486
Join date : 21/03/2015

http://arkabushiego.blox.pl/html

Powrót do góry Go down

Re: Nowe Przykazania Chrystusa

Pisanie by Kasia on 28th Październik 2015, 14:32

Marysia ujęła to w sposób jak dla mnie super Very Happy

Dlaczego jeszcze nikt nie wynagrodził jej posta?
Zgadzacie się z nią a jednak ciągle widzę w odpowiedzi jakieś ale.

Marysiu jeżeli kobiety działają instynktem a nie rozumem i Twój post nie jest wynikiem mądrości tylko instynktem to życzę sobie by ludzie zostali pozbawieni rozumu Very Happy
avatar
Kasia

Liczba postów : 1214
Join date : 18/03/2015
Skąd : Tarnów

Powrót do góry Go down

Re: Nowe Przykazania Chrystusa

Pisanie by Andrzej on 28th Październik 2015, 15:11

Nie mogę się zgodzić w interpretacji niektórych przemysleń Marysi.
1. Pisze że jesli wiemy że cos nas podnieca to musimy odwrócic głowe. Oczywiscie racja ale ...latem musiałbym ciągle odwrać głowe i nie da się po prostu tego zrobić nawet mając klapki na oczach jak koń.
Nie powiem że nas jako mężczyzn widok "ładnie" ubranych kobiet nie podnieca bo tak nie jest i nawet jak zobaczy sie taką kobiete przez sekunde to w mysli pozostaną jej "kształty" nawet jak od razu odwrócimy głowe. To ma być nasza wina? Nie mówie tu że mężczyzna od razu chce mieć sex z taka kobietą "ladnie" ubraną. Pisze tylko że w mysli pozostaną mu jej kształty, nawet jak od razu w tej samej sekundzie odwróci głowe i nie jest możliwe aby zrobić tak aby nie widzieć takich kobiet na ulicach, człowiek musiałby z domu nie wychodzić albo w mysl słów Isusa wyłapać sobie nie jedno ale oboje oczu! Czy o to chodzi?
Tak naprawde goła kobieta jest dla nas mniej podniecająca jak własnie tak "ładnie" ubrana. Działa tu wyobraźnia. Dlatego na plaży widok taki nie robi wrażenia i nawet w stringach taka kobieta może być mniej podniecająca niż własnie taka na ulicy tak "ładnie" ubrana.
Nie pisze że to wina tych kobiet że tak sie ubierają bo nie kierują się one słowem Bożym i nie myslą nawet że swoim ubiorem mogę prowadzić mężczyzn do grzechu ale nie jest to wina też tych mężczyzn że gdy ujrzą taki negliż to w myslach odtwarzają te "kształty".
Idealnie byłoby aby kobiety nie odsłaniały swoich wdzięków ale ...w tym swiecie nie ma na to szans, więc nie każ nam Marysiu wyłupywac sobie nam oczu!

2. Druga sprawa to czy mamy prawo do obrony.
Piszesz że w mysl słów Isusa mamy nie odpowiadac złem na zło, Ok racja 100%. Piszesz też że nawet w razie zagrożenia życia lepiej uciec niż bronić się. Tutaj ma dwojakie przemyslenia. 100% racji że uciekam ...ale jak jestem sam! Jak jestem z żoną to jak mam uciec? Mam ją zostawić na pastwe losu i sam uciec? Mam nie uciekać i zostać ale w mysl zasady nie odpowiadania na zło nie robić nic i pozwolić oboje nas obijać? To tak samo jakbym uciekł!
Gdybym tak zrobił to sumienie zagryzłoby mnie i nie miałbym spokoju do końca życia że nie zrobiłem absolutnie nic aby przeciwstawic sie złu a moja żona zostałaby w związku z tym kaleką czy też zgwałcona. Broniłbym siebie i żony nawet za cene życia swojego.
Zgadzamy się że Bóg nam dał sumienie, tak? Te sumienie własnie mówi mi ,rób cokolwiek ale nie pozwól krzywdzić innym swojej rodziny!
Oczywiscie pisze tu o sytuacji w której nie jestesmy uniknąć zagrożenia np. uciekając.
Sam uciekne ale co z żoną? Co byłoby jej ostatnim obrazem na tym swiecie? Plecy uciekającego męża o którego dbała codziennie? Równie dobrze po tej ucieczce mógłbym isc sie powiesić gdyby po tym napadzie została kaleką albo straciła zycie bo sumienie nigdy by mi nie dało spokoju!

W innych kwestiach poruszonych przez Marysie zgadzam się

Andrzej

Liczba postów : 110
Join date : 18/03/2015
Age : 48
Skąd : Będzin

Powrót do góry Go down

Re: Nowe Przykazania Chrystusa

Pisanie by Sponsored content


Sponsored content


Powrót do góry Go down

Powrót do góry

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach